ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาวิชาการต่างๆ สนองนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลและขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมอบที่ดินจำนวน 34 ไร่ 52 ตารางวา ณ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับจัดตั้งสถานศึกษา โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้สถานที่ที่ได้รับมอบนี้ดำเนินการ โครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยจัดดำเนินการโครงการการศึกษาพหุภาษา (Multilingual Program) ขึ้นเป็นโครงการวิชาการโครงการหนึ่งของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยยึดวัตถุประสงค์ ปรัชญา และจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางการจัดหลักสูตรเช่นเดียวกันกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขน ยกเว้นวิชาภาษาต่างประเทศที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และให้นักเรียนทุกคนเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อความหมายในชีวิตประจำวันได้อย่างน้อย 2 ภาษา เพื่อเตรียมพร้อมรับความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

การดำเนินงานในฐานะสถาบันที่ให้การศึกษาอบรมกุลบุตร – กุลธิดานั้น คณาจารย์ของโรงเรียนยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตลอดเวลา พัฒนานักเรียนให้มีความงอกงามทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพแห่งตน มีจิตสำนึกในหน้าที่ นำประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความสุขสงบและประโยชน์แห่งตน และส่วนรวมเป็นสำคัญตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทยอย่างมั่นคง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาเป็นค้นแบบวิชาชีพครู สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย และสามารถแข่งขันในสังคมเศรษฐกิจฐาน ความรู้ได้อย่างยั่งยืน