เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตร - โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (นานาชาติ)ภายใต้การควบคุมของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่ติดตามบิดามารดาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพระราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ส่งตัวแทนนักเรียนจำนวน 27 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษากับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตไทย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำความรู้จักกับนักเรียนไทยในท้องถิ่น ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 ในคาบเรียนที่ 1-5