เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน หนังสือแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน หนังสือแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. บริเวณใต้อาคารอำนวยการ