เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาล ทานาบาตะ (Tanabata)

กิจกรรม การเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาล ทานาบาตะ (Tanabata)
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.6 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น
วันที่ : 24 มิถุนายน 2554 - 1 กรกฎาคม 2554
สถานที่ : ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ( ในคาบเรียนวิชาภาษาญีุ่ปุ่น )
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1.ให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของการเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
3.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจใฝ่รู้และใฝ่เรียน มีความตั้งใจและมีความเพียรพยายามในการเข้าร่วมกิจกรรม
4.ฝึกให้นักเรียนเป็นผุ้มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
5.สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ
6.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจซาบซึ้งในศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมทั้งของประเทศไทยและญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_129-newteacher54_2.pdf