เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และรับสมัครกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

ขอเชิญร่วมโครงการการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา
จัดการประกวดในวันที่ 18-22 กรกฎาคม พ.ศ.2554

หลักเกณฑ์การประกวด
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1-2 นิ้ว (สามารถรับใบสมัครได้ที่อาจารย์หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ทุกท่าน)

เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554

นอกจากนี้งานพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์ยังได้เปิดกิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ขึ้นหลายกิจกรรม จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถของตนเอง

1. กิจกรรม พัฒนาดนตรีไทย สมัครได้ที่อาจารย์สุริยันต์ จันทิพย์

2. กิจกรรม พัฒนาดนตรีสากล สมัครได้ที่อาจารย์พรนิมิต นิยมทอง

3. กิจกรรม พัฒนาทักษะการขับร้องเพลง สมัครได้ที่อาจารย์สุภัทรา อินทรารักษ์

4. กิจกรรม พัฒนาทักษะการแสดงโขน สมัครได้ที่อาจารย์เอนก สาลีพัฒนผล

5. กิจกรรม พัฒนานาฏศิลป์ สมัครได้ที่อาจารย์ภัคชนัญ เพ็งแช่ม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนที่มีความสามรถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
2. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของตน ตามศักยภาพ
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ
5. เพื่ออนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่ การแสดงทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นผู้มีจิตใจที่อ่อนโยน
7. เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์


ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หลักฐานการสมัคร
รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1-2 นิ้ว

เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 16.00-18.00น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_144-song.pdf