เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศสถานที่ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (TME.)
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 - 12.00 น.

*** รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม ***
ขอให้ผู้เข้าสอบ มาถึงเวลา 08.00 - 08.30 น.
สิ่งที่ต้องเตรียมมา :
- ยางลบ
- ดินสอน 2B