เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ 4
แข่งขันทดสอบ ICDL รอบที่ 1 จำนวน 2 วิชา
- การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007
- การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer และ Microsoft Outlook 2007
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออก

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 08.30 – 13.45 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 205 ชั้น 2 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน
นายยูตะ โทกุดะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นายธนกฤต สิทธิสิริกุลวัฒน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

อาจารย์ผู้ดูแล : อาจารย์สุจินตรา จินตโรจน์ และ อาจารย์จตุพร ชมบุญ