เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการ “ไหว้พระ ปั้นดิน” : ป.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
จัดโครงการ “ไหว้พระ ปั้นดิน”
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ คุ้มวิมานดิน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับของเล่นของใช้ภูมิปัญญาไทย
2. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาและวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและลงมือทำของเล่นของใช้โดยใช้วัสดุธรรมชาติ
4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นไทย