เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่าง
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม
เวลา 13.50 – 14.40 น.

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ วัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม
ให้นักเรียนชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมา กิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้น ในเทศกาลขนมบ๊ะจ่าง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจถึงเทศกาลอย่างแท้จริง จากนั้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมีความเกี่ยวข้องกับเทศกาล แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ อาจารย์จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในแต่ละฐาน เช่น
การแข่งเรือมังกร การต่อภาพ และ การจับคู่ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทศกาล ( ขนมบ๊ะจ่าง เรือมังกร เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ) เมื่อนักเรียนร่วมกิจกรรมแล้ว จะได้รับตั๋วรางวัล ซึ่งสามารถนำมาแลกของรางวัลได้ (ขนมบ๊ะจ่าง)