เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม “วันชาติอเมริกา" ระดับชั้น ป.4-ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม “วันชาติอเมริกา" ประจำปีการศึกษา 2555

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีจะช่วยให้นักเรียนเรียนภาษาได้ดีขึ้น และมีความเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และบังเกิดความรักชาติบ้านเมืองของตน
3.เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจประเพณีได้ดีขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านกิจกรรมการเรียนและการออกกำลังกาย
5. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ของชาวอเมริกัน และนำมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

วันและเวลาการดำเนินกิจกรรม : วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555

คาบเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้ประวัติวันชาติอเมริกา และกิจกรรมฮอตดอกสไตล์อเมริกัน

คาบเรียนที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้ประวัติวันชาติอเมริกา และกิจกรรม American Treasure Hunt

คาบเรียนที่ 7 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้ประวัติวันชาติอเมริกา และกิจกรรม American Picnic Competition

สถานที่ : อาคารอำนวยการ ชั้นล่าง อาคาร 3 ชั้นล่าง สนามบาสเกตบอลประถมศึกษา และสนามหน้าเสาธง

โดยในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญชวนอาจารย์ประจำชั้นหรืออาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยการแต่งกายสีธงชาติอเมริกา (สีขาว สีแดง สีน้ำเงิน) หรือ American Style และเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและช่วงเวลาดังกล่าว Theme American Dress up