เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการ"โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2555"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการ"โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555" โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ทางด้านร่างกายของนักเรียน อันเป็นผลดีต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา และการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง