เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการทำอาหารญี่ปุ่น (Okonomiyaki) ชั้น ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทำอาหารญี่ปุ่น (Okonomiyaki) ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 คาบเรียนที่ 3 สำหรับชั้น ม.5 (แผนมนุษย์ 1 และ 2) ณ ห้องกิจกรรม อาคาร 3 ชั้น 4 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ อ. ยอดสวรรค์ อิกูจิ Aj. Kana Omae และ Aj. Kaori Morii

::::วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม::::
1. แนะนำให้นักเรียนรู้จักการทำอาหารแบบญี่ปุ่น
2. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนำนักเรียนแผนมนุษย์ 1 และ 2 มาทำกิจกรรมร่วมกัน
3. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
4. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ

::::ลักษณะกิจกรรม::::
อาจารย์แนะนำการทำ Okonomiyaki (พิชซ่าญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นอาหารที่ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานกันมากในแต่ละท้องถิ่น มักจะมีวิธีการปรุงและวัสดุการประกอบอาหารที่แตกต่างกัน อธิบายชื่อเรียกของเครื่องปรุงชนิดต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่น สาธิตวิธีการทำ จากนั้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทำ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_941-mm.php