เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม "ตลาดนัดอิ่มใจ" ชั้น ป.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลาดนัดอิ่มใจ ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 12.30-13.00 น. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บริเวณ อาคาร 1 ชั้นล่าง
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ อ. สุวรรณี ศรีเพ็ชร
::::วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม::::
1. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มกันทำงานตามหลักการของสหกรณ์
2. ฝึกให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากการขายของให้สมาชิกทุกคนอย่างยุติธรรม
3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อที่ดีตามหลักเศรษฐศาสตร์
4. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและนำของที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. สร้างเจตคติที่ดีในการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

::::ลักษณะกิจกรรม::::

นักเรียนแต่ละกลุ่มนำสินค้าที่กลุ่มของตนเองจัดเตรียมไว้ ลงมาขายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 บริเวณอาคาร 1 ชั้นล่าง