เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม โต้วาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันโต้วาที สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แข่งขันในคาบเรียนวิชาภาษาไทย
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แข่งขันเวลา 8.10 - 8.35 น.
ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
โดยมี อาจารย์นฤมล เล็กคำด้วง และ อาจารย์วราพรรณ เจนจิตร์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

ญัตติที่ใช้ในการโต้วาทีประกอบด้วย
1.สาธิตเกษตร น่าเรียนกว่า โรงเรียนอื่น
2.ภาษาไทย ง่ายกว่า ภาษาอังกฤษ
3.กินอาหารปรุงใหม่ สบายใจกว่า อาหารสำเร็จรูป