เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา
ได้จัดโครงการมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ปีการศึกษา 2555
ซึ่งได้จัดติดต่อกันทุกปี โดยมีเป้าหมายอบรมสั่งสอน ปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี ปฏิบัติตนได้ถูกต้องดีงาม ตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทย
ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนผู้มีมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ประจำห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดปีการศึกษา 2555
โครงการมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีมารยาทไทย “งายอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อรับเข็มผู้มีมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ดังนี้


ผลการตัดสินนักเรียนที่ได้รับ เข็มผู้มีมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ดังนี้
1. ด.ญ.สิริน ศรีศิริรุ่ง นักเรียนระดับชั้น ป.5/2
2. ด.ญ.กัลยภรณ์ กังวานวงศ์ นักเรียนระดับชั้น ป.6/3
3. ด.ญ.ศศิกัญญา โภทชงรัก นักเรียนระดับชั้น ม.3/2
4. ด.ญ.ธันยพร ลาภธนกิจ นักเรียนระดับชั้น ม.3/3
5. ด.ญ.พัชมน ไพศาลยุทธ นักเรียนระดับชั้น ม.3/4
6. น.ส.ธนวันต์ อินดี นักเรียนระดับชั้น ม.6/2
7. นายปวริศ ขันโท นักเรียนระดับชั้น ม.6/3

ผลการตัดสินนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ปีการศึกษา 2555 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ replica watches, gucci replica handbags

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ด.ญ.ภัทริยา ชะเอมกูล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ด.ญ.พิชญาภา กำแหงคุมพล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ด.ญ.พิชญาพร กำแหงคุมพล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ด.ญ.ญาดา ดีศรีสุข

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ด.ช.ชินาธิ วงศ์วาสิน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ด.ญ.ณิชารีย์ ชีวะสุนทร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ด.ช.ปรสันน์ พรายงาม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ด.ช.กันตภณ สูงเพีย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ด.ญ.อันนา เอกทักษิณ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ด.ช.พงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ด.ญ.ปภาดา ตุลยอนุกิจ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ด.ญ.นับทอง ทองนพเนื้อ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ด.ญ. อนันตญา นินนางกุล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ด.ญ.โยษิตา จารุเวทตระกูล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ด.ญ.จิรัชญา ทองแสง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ด.ญ.สิริน ศรีศิริรุ่ง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ด.ช.ภูมินทร์ เตชากูล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ด.ญ.ธนัชญา จิตต์อารี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ด.ญ.วิชญาพร อรรถธีระพงษ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ด.ญ.ปิยปวีณ์ เกิดศรีทอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ด.ญ.กัลยภรณ์ กังวานวงศ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ด.ญ.นิชาภา ทองดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ด.ญ.ธีริศรา พงศ์รัตนเดชาชัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ด.ช.จักรภัทร สุนทรเสถียรกุล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ด.ญ.พิชญาภา เรืองโชติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ เกิดศรีทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ด.ช.ณภัทร ศรีวิโรจน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ด.ช.ธีรพล รัตนเจริญพรชัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ด.ญ.นัทธมน ลมพาพร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ด.ญ.สกุลรัตน์ เกษประดิษฐ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ด.ญ.ศศิกัญญา โภทชงรัก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ด.ญ.ธันยพร ลาภธนกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ด.ญ.พัชมน ไพศาลยุทธ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นายกฤตนันท์ คล้ายสุวรรณ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 น.ส.ชีวพร เทอดเกียรติกุล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 น.ส.ชนัญชิดา วัฒนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 น.ส.ศศิชา เกียรติยศสกุล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 น.ส.ภคพร เวฬุตันติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นายอาชวินท์ โชติกำจร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 น.ส.กัลยกร วงศ์วิทย์วิโชติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นายธนานพ ล้อเลิศวิไล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 น.ส.ติณณา สัตยวณิช
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 น.ส.ธนวันต์ อินดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นายปวริศ ขันโท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 น.ส.อิสรีย์ วจนสมบูรณ์กุล