เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม "เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง" ระดับชั้น ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง"
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ที่เลือกเรียนภาษาจีน)
ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา : 13.50 – 14.40 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างถูกต้อง ร่วมทั้งเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม
ให้นักเรียนชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมา กิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้น ในเทศกาลขนมบ๊ะจ่าง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจถึงเทศกาลอย่างแท้จริง จากนั้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมีความเกี่ยวข้องกับเทศกาล แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ อาจารย์จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในแต่ละฐาน เช่น การแข่งเรือมังกร การต่อภาพ ตามหาขนมบ๊ะจ่าง และ การจับคู่คำศัพท์ รูปภาพ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทศกาล ( ขนมบ๊ะจ่าง เรือมังกร เครื่องแต่งกาย เป็นต้น )

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_635-bajang.jpg