เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4

งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีเจ้าภาพ คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ภายใต้แนวคิดหลัก : สาธิตก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม ก้าวล้ำสู่อาเซียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1.อาจารย์ดวงนภา จั่นคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
2.อาจารย์พรพรรณ อัศวพัชระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
3.อาจารย์สัณห์สินี ปี่เงิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ
4.อาจารยฺ์จตุพร ชมบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.satit.kku.ac.th/satit2556/

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_645-satitv4.jpg