เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนประจำปี 2556 (Impromptu Speech 2013)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนประจำปี 2556 (Impromptu Speech 2013)
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.00 – 15.00 น.
ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

โดยมี อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง และ Aj. Giles Clark ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
และอาจารย์ลลิตสินี วิศรียาธร เป็นอาจารย์ผู้ประสานงาน


• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (หัวข้อในการจัดการแข่งขัน Leisure and Recreation / Travelling / Language)
ด.ช. ณภัทร ศรีวิโรจน์ ชั้น ม. 3/3
ได้ลำดับที่ 7 จากการพูดในหัวข้อ Which country would you like to go or travel? why?

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หัวข้อในการจัดการแข่งขัน Science and Technology / Education and Career / Language )
นายรัชกฤช สุขสุวรรณธร ชั้น ม. 6/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการพูดในหัวข้อ How technology and science effects our daily career?


อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาจารย์ลลิตสินี วิศรียาธร และ Aj. Ronan Perse
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง และ Aj. Giles Clark