เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lesson Study

งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lesson Study
ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556
เวลา 16.00 น.- 18.00 น.
ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
โดยมี ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี เป็นวิทยากร

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
1. อ.วรรณพร พูลเจริญ
2. อ.ปวริส มินา
3. อ.ศันสนีย์ ตาทิน
4. อ.พรพรรณ อัศวพัชระ
5. อ.ธีรวัต รวงผึ้ง
6. อ.ดวงนภา จั่นคำ
7. อ.อัศวินทร์ เสียงลือชา
8. อ.นิธิวรรณ เชาว์นิธิ
9. อ.ชิษณุพงศ์ บุญเฒ่า
10. อ.ยอดสวรรค์ อิกูจิ
11. อ.รัตน์ติมา อมรสิน
12. อ.ธรรมนูญ รัตนมุง
13. อ.วราภรณ์ บุญประสิทธิ์
14. อ.อิทธิพล คำพฤกษ์
15. อ.วราพรรณ เจนจิตร์
16. อ.จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์
17. อ.นฤมล เล็กคำด้วง
18. อ.กุสุมา คำผาง
19. อ.จิราภรณ์ ป้องกันทรัพย์
20. อ.พัชราภรณ์ กัณหาทอง
21. อ.คณาพจน์ ใจรื่น
22. อ.สรายุทธ ยอดยิ่งสมบัติ
23. อ.ณัฐพล ไพฑูรย์
24. อ.สุเนตร ไชยพรรณา
25. อ.สุจินดา เอี่ยมโอภาส
26. อ.จิตตโสภิณ วิปุลากร
27. อ.พัชรภรณ์ นิคมชัยประเสริฐ
28. อ.ทวีภรณ์ มีเพียร
29. อ.ณัฐนรี คล้ายสาคร
30. อ.จุฑามาศ วิเศษชู
31. อ.อารีรัตน์ บริบูรณ์
32. อ.ศิริพร แย้มบาน
33. อ.พฤทธินันท์ กมลาสน์ ณ อยุธยา
34. อ.พงษ์ศักดิ์ นุชสวาสดิ์
35. อ.วนิตตา สีทองคำ
36. อ.ปิยพร วิเศษนคร