เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมเนื่องในวันชาติอเมริกา ป.4-ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติอเมริกา
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556

คาบเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.4 Theme "Happy Meal Celebration"
คาบเรียนที่ 5 ระดับชั้น ป.5 Theme "P.5 Finding Independence Day Treasure"
คาบเรียนที่ 6 ระดับชั้น ป.6 Theme "Picnic Party Celebration"

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ Aj.Anthony, Aj. Jesse และ Aj. Euan
และมี อ.อัจฉรา อินมอญ อ.ภคพล พิริยะเบญจวัฒน์ เป็นผู้ประสานงาน
top louis vuitton handbags  Cisco CCNA 200-120 dumps  Cisco 642-902  SY0-301 exam  350-001 dumps  vmware vcp-510  Cisco 200-101  hot iPad Air portfolio case for sale  Leather Portfolio Case for ipad for sale  ipad mini case online store  leather ipad cases  Cisco 200-101