เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สทศ.เลื่อนกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 และ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ได้กำหนดวันสอบใหม่ เป็นดังนี้

1. ยืนยันวันสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4 - 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ตามเดิม
2. เลื่อนวันสอบ O-NET ป.6 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และ ม.3 เป็นวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และประกาสผลการสอบในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2557

ติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบต่างๆ ของ สทศ.ได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_795-กำหนดการสอบโอเน็ตปีการศึกษา2556(เลื่อนสอบป6ม3).pdf.pdf