เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่นาเกลือและป่าชายเลนในชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนวิทย์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่นาเกลือและป่าชายเลนในชุมชน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 56 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ณ บริเวณนาเกลือและป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
โดยมี อาจารย์ศันสนีย์ ตาทิน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการผลิตเกลือ(โซเดียมคลอไรด์)ในชุมชน
2. นักเรียนได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเกลือ และผลกระทบของการทำนาเกลือที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
3. นักเรียนได้ศึกษาปัญหาชุมชน เกี่ยวกับอาชีพการทำนาเกลือและพื้นที่การทำนาเกลือและร่วมกันเสนอแนว
ทางแก้ไข
4. นักเรียนได้ศึกษาธรรมชาติมาป่าชายเลน และร่วมกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

ลักษณะกิจกรรม
อาจารย์และนักเรียนศึกษาและสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำนาเกลือ การผลิตเกลือสมุทร การอนุรักษ์ป่าชายเลน และการปลูกป่าชายเลน