เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการประกวดระบายสีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา canvas briefcase ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
จัดกิจกรรมประกวดระบายสีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
ผลการประกวดมีดังนี้ hermes replica

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกนกวรรณ แป้นชูผล ป.2/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปวรมน ช่างกล ป.2/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงฏิกมณ ดำริมุ่งกิจ ป.2/4
รางวัลชมเชย เด็กหญิงพรรษกร แก้วปิ่นทอง ป.2/3
รางวัลชมเชย เด็กชายปรัศว์ แสงทอง ป.2/4
รางวัลชมเชย เด็กหญิงอแมนด้า แฮนส์สัน ป.2/2

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงคุณัญญา ศิลปชัย ป.3/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฐพัชร์ แสงเงิน ป.3/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเชอรี่ หวิน จัง ป.3/2
รางวัลชมเชย เด็กหญิงปานไพลิน วงษ์แสวง ป.3/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงเปรมปวีร์ ทองขาว ป.3/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงกัลยรักษ์ พงษ์มาลา ป.3/1

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_914-ผลการประกวดระบายสี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3.pdf