เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีนโยบายในการจัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา ศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในประเทศเจ้าของภาษา อีกทั้งเพิ่มพูนความเข้าใจในการใช้ภาษาและประสบการณ์ ในการศึกษาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย และในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้จัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและค่ายทักษะชีวิต ณ Australian Institute of Professional Education (AIPE), Sydney, Australia (สาหรับนักเรียน ป.5-ม.5) ระยะเวลา 28 วัน
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558 ค่าใช้จ่าย 159,000 บาท

2. โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สาหรับนักเรียนชั้น ป.5 - ม.5) ระยะเวลา 27 วัน
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 26 เมษายน 2558 ค่าใช้จ่าย 66,000 บาท

3. โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Harrow House International College
Swanage, Dorset, UK และทัศนศึกษากรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (สาหรับนักเรียนชั้น ป.5 - ม.5) ระยะเวลา 30 วัน
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 ค่าใช้จ่าย 90,000 บาท และ 2,200 ปอนด์

ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ 20,000 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_928-joined_document_2.pdf