เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับ Mr.Ritsuki Tsuji จาก Wakayama University

ยินดีต้อนรับ Mr.Ritsuki Tsuji
นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ จาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น
เข้ารับการฝึกประสบการณ์การสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในรายวิชา Fundamental Japanese 6 และ Japanese Conversation 2
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 13 ธันวาคม พ.ศ.2557
โดยมี อาจารย์ Yu Kudo เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง