โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

.........โรงเรียนจัดโครงสร้างหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยยึดสาระมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นสำคัญ แต่มีการปรับให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน อีกทั้งยังจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนเลือกเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสำรวจ ความถนัดและความสนใจของตนเอง อันเป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจตนเอง และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปอย่างเหมาะสม
 

ระดับประถมศึกษา
>>ประถมศึี่กษาปีที่ 1 >>ประถมศึกษาปีที่ 2 >>ประถมศึกษาปีที่ 3 >>ประถมศึกษาปีที่ 4 >>ประถมศึกษาปีที่ 5 >>ประถมศึกษาปีที่ 6

 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา

 • ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติมครบถ้วนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
 • ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนด
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม จำนวน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
 • ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม จำนวน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด