คำอธิบายรายวิชา

ประถมศึกษาปีที่ 2

 

ว 12105  วิทยาศาสตร์ 2  (Science 2)                
จำนวนชั่วโมง 104 ชั่วโมง 4 คาบ/สัปดาห์
 

..........วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน     ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา   การทดลอง  การอภิปราย     การอธิบายและตรวจสอบภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ  เกี่ยวกับสมบัติของสาร   สถานะของสาร  การจำแนกสาร  และการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน     สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ  การงอกของเมล็ด สิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช  ประโยชน์ของพืช  ทรัพยากรป่าไม้  ลักษณะของป่าไม้  ความสำคัญของป่าไม้  ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   การอนุรักษ์ป่าไม้  ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำบนโลกสมบัติของน้ำและ   ความสำคัญของแหล่งน้ำในท้องถิ่น   ปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ   ทรัพยากรหินและแร่  ความสำคัญของทรัพยากรหินและแร่  ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรหินและแร่ต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  การใช้ทรัพยากรหินแร่อย่างคุ้มค่า  การเปลี่ยนแปลงของแผ่นดิน  รู้จักฟอสซิล  การขุดและการค้นพบฟอสซิล     รู้จักไดโนเสาร์  การปรับตัวของไดโนเสาร์  การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย  ทำไม  ไดโนเสาร์จึงหายไป  รู้จักสัตว์ป่า  ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับสิ่งแวดล้อม  สัตว์สงวนของไทย  ผลกระทบจากการทำลายสัตว์  การดูแลและการอนุรักษ์สัตว์   การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต (มนุษย์ / สัตว์)   รู้จักดวงอาทิตย์  ปรากฏการณ์ขึ้น – ตก  ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์   การเกิดกลางวัน -  กลางคืน  การกำหนดทิศ
         จากสาระการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนจะเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต    การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  เข้าใจสมบัติทางกายภาพของหิน  น้ำ  อากาศ  ดวงอาทิตย์  และดวงดาว  ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต  ปรากฏการต่างๆรอบตัว  สังเกต  สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย  และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง  เขียน  หรือวาดภาพใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต  การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ   แสดงความกระตือรือร้น  สนใจที่จะเรียนรู้  และแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว  แสดงถึงความมีเมตตา  ความระมัดระวังต่อสิ่งมีชีวิตอื่น   ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น  รอบคอบ  ประหยัด  ซื่อสัตย์  จนเป็นผลสำเร็จ  และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบจะช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านวิธีคิด  การคิดอย่างมีเหตุผล   คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล   สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

 

>>>>>ประมวลการสอน