คำอธิบายรายวิชา

ประถมศึกษาปีที่ 5

ศ 15125  ดนตรีและนาฏศิลป์ 5 (Music and Dramatics 5)
 จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง  1 คาบ/สัปดาห์์
 

........ดนตรีไทย
          ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง คุณลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรี วงดนตรีประเภทต่าง ๆ โครงสร้างโน้ตเพลงไทยเกี่ยวกับบรรทัดโน้ตดนตรีไทย การแบ่งห้องและตำแหน่งของการบันทึกตัวโน้ต อัตราจังหวะดนตรีไทย  การบันทึกและอ่านโน้ตดนตรีไทย  การร้องเพลงและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง   เครื่องดนตรีไทยบทเพลงอัตราจังหวะสองชั้น การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตน  หลักการฟังและการจำแนกดนตรีและบทเพลง ฝึกปฏิบัติการฟังเพลงไทย หลักการประเมินคุณภาพการขับร้องและบรรเลงดนตรีฝึกปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี โดยใช้กระบวนการศึกษาหาข้อมูล และการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะทางด้านดนตรี สามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น สร้างกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีของโรงเรียนและท้องถิ่น และเข้าใจคุณค่าของ ดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม

........ดนตรีสากล
........ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง   คุณลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรี  วงดนตรีประเภทต่างๆ  การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี อัตราจังหวะของบทเพลง 2 จังหวะ 3 จังหวะ และ 4 จังหวะ บรรทัด 5 เส้น กุญแจประจำหลัก โน้ตเพลงในบันไดเสียงเพนตาโทนิค (C ) บันไดเสียง C เมเจอร์ F  เมเจอร G เมเจอร A ไมเนอร์ และ D ไมเนอร์ การฝึกโสตประสาททางดนตรี  องค์ประกอบดนตรี ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีบทเพลงในบันไดเสียงเพนตาโทนิค (C) บันไดเสียง C เมเจอร์ F เมเจอร์  G เมเจอร์ A ไมเนอร์  และ  D ไมเนอร์  เพลงสำคัญของชาติ  เพลงพระราชนิพนธ์  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตน หลักการฟังและการจำแนกดนตรีและบทเพลง ฝึกปฏิบัติการฟังเพลงสากล หลักการประเมินคุณภาพการขับร้องและบรรเลงดนตรีฝึกปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี โดยใช้กระบวนการศึกษาหาข้อมูล และการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะทางด้านดนตรี สามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น สร้างกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีของโรงเรียนและท้องถิ่น และเข้าใจคุณค่าของ ดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม

........นาฏศิลป์
........ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย องค์ประกอบนาฏศิลป์  ในเรื่อง  จังหวะ  ทำนอง  คำร้อง  ภาษาท่า  นาฏยศัพท์  และอุปกรณ์  หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์  การฝึกภาษท่าและนาฏยศัพท์  การฝึกนาฏยศัพท์โขน  การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแบบแผนและโขน   การแสดงนาฏศิลป์ไทย  (รำสีนวล  รำวงมาตรฐาน  เพลงหญิงไทยใจงาม)  หลักการชมการแสดง  การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่าของการแสดง ที่มาของการแสดงชุดต่าง ๆ  การเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์  (รำ  ระบำ  ฟ้อน  และนาฏศิลป์พื้นเมือง)  การจำแนกความแตกต่างของการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภท การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนและท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์   การฝึกทำงานกลุ่มในการจัดกิจกรรมและการแสดงทางนาฏศิลป์  มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม    การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  การแสดงพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น  การแสดงนาฏศิลป์และนาฏศิลป์พื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีคุณค่าของนาฏศิลป์  การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย
........ โขน
........ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ละครเบื้องต้น ความหมายนาฏยศัพท์เบื้องต้น ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐาน1เพลง คือ เพลงหญิงไทยใจงาม เป็นการฝึกปฏิบัติอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย การตั้งวง จีบ การก้าวเท้า และ การเดิน เพื่อความพร้อมในการฝึกท่ารำวงมาตรฐาน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น และ ปฏิบัตินาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์   การฝึกภาษาท่าและนาฏยศัพท์ การฝึกนาฏยศัพท์โขน การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแบบแผนและโขน (การยกทัพและการเข้ารบรำวงมาตรฐาน  เพลงหญิงไทยใจงาม) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนการฝึกปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ การทำงานกลุ่มจัดการแสดง การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ความเป็นมาของนาฏศิลป์ ที่มาของชุดการแสดง การเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์และการแสดงของ ท้องถิ่นกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่นการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ คุณค่า ของนาฏศิลป์ แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย

 

........

 

>>>>>ประมวลการสอน