โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช 2553

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที)
จำนวนหน่วยกิต (1 คาบ= 0.5 หน่วยกิต)
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
3
1.5
คณิตศาสตร์
3
1.5
วิทยาศาสตร์
2
1
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3
1.5

สุขศึกษาและพลศึกษา

_____สุขศึกษา

_____พลศึกษา

 

1

1

 

0.5

0.5

ศิลปะ

_____ทัศน์ศิลป์

_____ดนตรีและนาฏศิลป์

 

1

1

 

0.5

0.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

_____การงานอาชีพ

_____เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-

1

 

-

0.5

ภาษาต่างประเทศ

_____ภาษาอังกฤษ

 

5

 

2.5

รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
22
11
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
_____คณิตศาสตร์
2
1
_____เคมี
3
1.5
_____ชีววิทยา
3
1.5
_____ฟิสิกส์
4
2
_____...........................................
-
-
โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
นอกเวลาเรียน 6 ภาคการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
_____กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต
3
1.5
_____กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน
1
0.5
_____กิจกรรมแนะแนว
1
0.5
_____กิจกรรมบริการสังคม
นอกเวลา 72 คาบ (60 ชั่วโมง)
รวมจำนวนคาบ
38
19

 

 
ภาคปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที)
จำนวนหน่วยกิต (1 คาบ= 0.5 หน่วยกิต)
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
3
1.5
คณิตศาสตร์
3
1.5
วิทยาศาสตร์
2
1
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3
1.5

สุขศึกษาและพลศึกษา

_____สุขศึกษา

_____พลศึกษา

 

1

1

 

0.5

0.5

ศิลปะ

_____ทัศน์ศิลป์

_____ดนตรีและนาฏศิลป์

 

1

1

 

0.5

0.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

_____การงานอาชีพ

_____เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-

1

 

-

0.5

ภาษาต่างประเทศ

_____ภาษาอังกฤษ

 

5

 

2.5

รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
22
11
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
_____คณิตศาสตร์
2
1
_____เคมี
3
1.5
_____ชีววิทยา
3
1.5
_____ฟิสิกส์
4
2
_____...........................................
-
-
โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
นอกเวลาเรียน 6 ภาคการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
_____กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต
3
1.5
_____กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน
1
0.5
_____กิจกรรมแนะแนว
1
0.5
_____กิจกรรมบริการสังคม
นอกเวลา 72 คาบ (60 ชั่วโมง)
รวมจำนวนคาบ
38
19

 


ที่มา : หนังสือ "พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่2"