หลักสูตรการศึกษา

ปรัชญา
การดำเนินงานในฐานะสถาบันที่ให้การศึกษาอบรมกุลบุตร กุลธิดา นั้น คณาจารย์ของโรงเรียนยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตลอดเวลา พัฒนาให้นักเรียนรู้จักใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรม  เพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความสุข  ความสงบและประโยชน์แห่งตนเองและส่วนรวมเป็นสำคัญ  ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะของการทำงานและอยู่ร่วมกันในวิถีประชาธิปไตยภาคภูมิใจในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบ กติกาของสังคม .ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต และความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพแห่งตน ตามคติธรรมและคำขวัญประจำโรงเรียน

คติธรรม

                     “ ปญญา อลีนตา เจว สมาธิ จิตธมมตา เอเต เต จตุโร ธมมา จิณณา สุขตถสาธกา ”
ปัญญา ความไม่ระย่อ ภาวะจิตมั่นคง และดำรงคุณธรรม ธรรม 4 ประการเหล่านี้ บำเพ็ญแล้ว ยังประโยชน์สุขให้สำเร็จ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนในขณะนั้นพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ และจดจำของนักเรียนและบุคคลทั่วไป จึงพิจารณาร้อยกรองเป็นคติธรรมซึ่งมีความหมายเดียวกันว่า  “ รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม ”
พระเทพกวี ป.ป.ปยุตโต (พระธรรมปิฏก)


วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา  เป็นต้นแบบวิชาชีพครู สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย   และสามารถแข่งขันในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างยั่งยืน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

จากปรัชญาและคติธรรมของโรงเรียน โรงเรียนจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายที่จะอบรมสั่งสอนและฝึกฝนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข้อที่ 2 คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข้อที่ 3 คิดอย่างสร้างสรรค์
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ข้อที่ 5 ใช้ภาษาสื่อสารได้ดี
ข้อที่ 6 รู้เท่าทันและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ข้อที 7 ใช้ความรู้และจัดการความรู้ได้
ข้อที่ 8 มีสุขนิสัยดี
ข้อที่ 9 ทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายได้
ข้อที่ 10 อยู่อย่างพอเพียง
ข้อที่ 11 มีวินัย
ข้อที่ 12 รักความเป็นไทย
ข้อที่ 13 ซื่อสัตย์สุจริต
ข้อที่ 14 มุ่งมั่นในการทำงาน
ข้อที่ 15 มีสุขภาพจิตที่ดี
ข้อที่ 16 ใฝ่สันติ
ข้อที่ 17 มีจิตซาบซึ้งในสุนทรียภาพของศิลปวัฒนธรรม
ข้อที่ 18 มีความกตัญญูกตเวที
ข้อที่ 19 มีจิตสาธารณะ


จุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้

จากปรัชญา คติธรรม วิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกอบกับความเชื่อตามแนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ( Progressivism) ของ John Dewey ซึ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคม (Brain – Based Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด โรงเรียนจึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้

  1. พัฒนาการทางสติปัญญา ให้มีความรอบรู้เป็นลำดับจนถึงขั้นสามารถใช้จิตวิญาณเพื่อประเมิน และตัดสินเลือกสิ่งที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวมควบคู่กันไป
  2. พัฒนาการทางด้านจิตใจ ให้มีความสามารถในการรับรู้ สนองตอบ เลือกค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจนเป็นคุณลักษณะประจำตัวที่ดีงาม ทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจและอารมณ์
  3. พัฒนาการทางสังคม ให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของส่วนรวมและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม ยอมรับความสามารถของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พร้อมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย สามารถปรับวัฒนธรรมอื่นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาอิสรภาพของชาติไทย
  4. พัฒนาการทางร่างกายและสุขภาพ ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขนิสัยที่ดีรักษาออกกำลังกาย เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาเสพติดและความรุนแรง
  5. พัฒนาการความสามารถในการบูรณาการทักษะพื้นฐานทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จนสามารถรู้จักแก้ปัญหาได้ในทางที่ถูกที่ควรเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงและปัญหา อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขแห่งตนและส่วนรวมเป็นสำคัญ
  6. พัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์แห่งตนในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณค่า และความหมายแห่งชาติ พร้อมที่จะนำไปในริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามโอกาสอันสมควร


การจัดการเรียนรู้

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ ตามพัฒนาการของนักเรียน ดังนี้
ระดับประถมศึกษา หมายถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โดยจัดหลักสูตรภายใต้กรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาคมของโรงเรียน ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้น โรงเรียนจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนนำสิงที่ได้เรียนรู้มาบูรณาการและฝึกทักษะในการทำงาน ร่วมกันอย่างมีระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ (วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ วิชาเลือก ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน งานเกษตร งานธุรกิจ งานช่างและงานประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมทักษะการศึกษาค้นคว้า (ป.1-ป.3) กิจกรรมลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ป.4-ป.5) กิจกรรมแนะแนว(ม.1-ม.3) กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน(ป.1-ม.5) กิจกรรมบริการสังคม(ป.1-ม.3 ภายในโรงเรียนม.4-ม.6 ภายนอกโรงเรียน) รวมทั้งโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (ม.4-ม.6)
การจัดการเรียนการสอนของโครงการการศึกษาพหุภาษา จึงเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีแนวทางการจัดหลักสูตรเช่นเดียวกับสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แต่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น กำหนดให้มีวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ ป.1-ม.6 และวิชาภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น เป็นวิชาเลือกตั้งแต่ชั้น ป.4 เป็นต้นไป ซึ่งภาษาต่างประเทศ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา