บุคลากร


คณะกรรมการงานวิชาการและวิจัย
 • นางสาวศศิธร จ่างภากร

  ที่ปรึกษา

 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ประธาน

 • นายปรัชญา จันตา

  กรรมการ

 • นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีกล่ำ

  กรรมการ

 • นางกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

  กรรมการ

 • นางสาววราพรรณ เจนจิตร์

  กรรมการ

 • กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน

  กรรมการ

 • นางสาวสุวรรณี ศรีเพ็ชร

  กรรมการ

 • นางสาวดวงนภา จั่นคำ

  กรรมการ

 • นายเอกสิทธิ์ รุ่งเบญจวรรณ

  กรรมการ

 • นางสาวพรรณวรท วงศาโรจน์

  กรรมการ

 • นางสาวพรพรรณ อัศวะพัชระ

  กรรมการ

 • นายธรรมนูญ รัตนมุง

  กรรมการ

 • นางสาวชมพูนุทท์ สุวรรณชัย

  กรรมการ

 • นางยอดสวรรค์ อิกูจิ

  กรรมการ

 • นางสาวรัตติมา อมรสินธุ์

  กรรมการ

 • จิราภรณ์ ป้องกันทรัพย์

  กรรมการ 

 • นางสาวศิริอัมพร เอี่ยมงาม

  กรรมการ

 • นายทินกฤต แหล่ป้อง

  กรรมการ

 • นางสาวภัคชนัญ เพ็งแช่ม

  กรรมการ

 • นางสาวสัณห์สินี ปี่เงิน

  กรรมการ

 • นางสาวจตุพร ชมบุญ

  กรรมการ

 • นายกฤษดา นรินทร์

  กรรมการ

 • นางสุภมาส เจริญเหล่า

  กรรมการ

 • นางสาวนิธิวรรณ เชาว์นิธิ

  กรรมการ

 • นายสมยศ เดชะ

  กรรมการ

 • นางสาวบงกชรัตน์ สมานสินธุ์

  กรรมการ

 • นางกุลภาวี วงษ์แสวง

  กรรมการ

 • นางจารุวรรณ กิตติภาดากุล

  กรรมการ

 • นางสาวจรรยพร ธรรมประทีป

  เลขานุการ

 • นางสาวสุภัทรา อินทรารักษ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ