บุคลากร


คณะกรรมการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2557
 • ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร

  ที่ปรึกษา

 • ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธานคณะกรรมการ

 • ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต

  กรรมการ

 • ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

  กรรมการ

 • อ.ศันสนีย์ ตาทิน

  กรรมการ

 • อ.วนิตตา สีทองคำ

  กรรมการ

 • อ.รวีนาถ ณรงค์สรศักดิ์

  กรรมการ

 • อ.ปรัชญา จันตา

  กรรมการ

 • อ.เยาวลักษณ์ ศรีกล่ำ

  กรรมการ

 • อ.เอกสิทธิ์ รุ่งเบญจวรรณ

  กรรมการ

 • อ.ฐิตยา ศกุนตะมาลิก

  กรรมการ

 • อ.ธรรมนูญ รัตนมุง

  กรรมการ

 • อ.สิริวรรณ วสีไพสิฐ

  กรรมการ

 • อ.สุเนตร ไชยพรรณา

  กรรมการ

 • อ.สุภมาส เจริญเหล่า

  กรรมการ

 • อ.ปรัชญา เนียมทอง

  กรรมการ

 • อ.ทิวา จินตกานนท์

  กรรมการ

 • อ.ปารมี ศรีบุญทิพย์

  กรรมการและเลขานุการ

 • อ.สมยศ เดชะ

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ