ฝ่ายวิชาการและวิจัย


โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง

 • โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) เป็นรายวิชาบังคับเพื่อการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระเป็นรายบุคคล นอกเวลาเรียนปกติ ในเรื่องที่มีความสนใจ มีความถนัด หรือต้องการค้นหาคำตอบ โดยการนำประสบการณ์ด้านบูรณาการความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ และการประยุกต์ใช้ มาใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อแสดงให้ประจักษ์ถึงคุณภาพผลการเรียนรู้ และความรอบรู้ตามศักยภาพของนักเรียนในขอบข่ายการศึกษา ที่จะเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นความรอบรู้นั้น ๆ ในเชิงลึกต่อไป
ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้
 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา มุ่งหมายในการพัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมนักเรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต และความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพแห่งตน ดังนั้นศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร จะได้รับประโยชน์ทั้งด้านความรู้และความเพลิดเพลิน
งานวัดและประเมินผล
 • งานวัดและประเมินผลเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสาน ติดตาม ดูแลและควบคุมคุณภาพการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็น ไปตามระเบียบและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาต่อเนื่องในระบบโรงเรียนเดียว 12 ระดับชั้น ดังนั้นเพื่อเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ทันเหตุการณ์ของหน่วยงานภายในสถานศึกษาให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

งานการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 • ด้วยปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า โรงเรียนเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาอบรมแก่กุลบุตร-กุลธิดา ให้พร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา พัฒนาให้นักเรียนมีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตและความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพแห่งตน มีจิตสำนึกในหน้าที่ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทยอย่างมั่นคง อีกทั้งโรงเรียนยังมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึผู้เรียนเป็นสำคัญ

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ

 • ในการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา มีข้อกำหนดเป็นเป้าประสงค์ของโครงการฯ ประการหนึ่ง คือการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาให้ได้อย่างน้อยสามภาษา โดยมีความรู้ภาษาไทยอันเป็นภาษาแม่ที่แตกฉาน มีความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่รองรับ ในการที่จะใช้เป็นองค์ความรู้ต่อยอดในการศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นสากล โดยสามารถอ่านเขียนตำราจากต่างประเทศ และสามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเองต้องการแสดงความคิดเห็น สำหรับภาษาที่สาม ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนั้น มุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงความก้าวหน้าและการขยายเขตการค้าของจีนและญี่ปุ่นสู่ภูมิภาคนี้ สามารถศึกษาวิทยาการต่าง ๆ จากทั้งสองประเทศ สามารถนำความรู้ทางภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นมาตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานส่งเสริมการวิจัย
 • งานส่งเสริมการวิจัยเป็นหน่วยงานหนึ่งในกำกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จนได้รับคัดเลือกให้เป็น "มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีงานส่งเสริมการวิจัยขึ้นในปีการศึกษา 2553 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนใช้การวิจัยเป็นการพัฒนา นักเรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ พัฒนาครูไปสู่การเป็น "ครูมืออาชีพ" และการบริหารจัดการภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

 

 

ข่าว/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
       
       

 

  ฝ่ายงานวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
         
   
  ฝ่ายงานวิชาการและวิจัยมีหน้าที่หลัก 2 อย่าง คือ การพัฒนาบุคลากรและงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของงานวิชาการและวิจัย คือ การส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบหน้าที่ของงานดังที่ได้กล่าวมา งานในความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโครงการปกติ และเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการในโรงเรียนดังรายละเอียดโครงสร้างของงานวิชาการและวิจัยต่อไปนี้
    การจัดการเรียนการสอน    
     
   
  จากปรัชญา คติธรรม วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกอบกับความเชื่อตามแนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressivism) ของ John Dewey ซึ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ อีกทั้งความเชื่อตามแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด โรงเรียนจึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน และเป็นต้นแบบให้กับโครงการการศึกษาพหุภาษาได้ดำเนินงานจัดการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหลากหลายรูปแบบผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น การฝึกปฏิบัติในและนอกห้องปฏิบัติการ การสร้างสถานการณ์จำลอง การศึกษานอกสถานที่ การประกวด-แข่งขัน การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการศึกษาเชิงลึก การสร้างผลงานและการนำเสนออย่างน่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเข้าค่าย กิจกรรมชมรม กิจกรรมพิเศษตามวาระสำคัญที่เอื้อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั่วโรงเรียน เช่น สวนหิน สระน้ำจืด สนาม เด็กเล่น สนามกีฬา ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ ป้ายนิเทศ เป็นต้นรวมทั้งได้ติดระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (wifi) ไว้ทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาโึครงสร้าง

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง

>>คู่มือโครงการ

>>แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

>>แบบเสนอแนวทางการศึกษาศร. 01-05 (Form)

งานวัดและประเมินผล

>>แบบแจ้งเตือนนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ

>>แบบแจ้งนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ

>>แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผลการเรียน

>>คำอธิบายการทำคะแนนผลการเรียนรายวิชา

>>คำอธิบายการเขียนแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

งานทะเบียนและประมวลผล

>>ใบคำร้องทั่วไป

>>ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

>>ใบคำร้องขอเลื่อนสอบ

>>ใบคำร้องขอลาพักการเรียน

>>ใบคำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ

 

>>ใบคำร้องขอลาออก

>>ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ฯ

>>ใบคำร้องขอหนังสือรับรองและหนังสือแสดงผลการเรียน

>>ใบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน

 

งานส่งเสริมการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัย

>>ปกรายงานการวิจัย

>>บทคัดย่อ

>>สารบัญ/สารบัญตาราง

>>การเขียนรายงานการวิจัย 5 บท

>>การเขียนรายงานการวิจัยแบบย่อ

>>รายการปรับแก้การวิจัย

โครงการเสนองานวิจัย