งานวิชาการและวิจัย

 

งานวัดและประเมินผล

หน้าแรก _____คณะกรรมการงานวิชาการและวิจัย ______หลักสูตรการศึกษา ______โครงสร้างหลักสูตร ______โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง___

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้____ _งานวัดและประเมินผล__________ งานทะเบียนและประมวลผล _ ______งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน___

งานการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ _____งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ _______งานส่งเสริมการวิจัย

ข่าว / กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
 
 
 
       
   
 
   
 
       
       
   
   
   

งานวัดและประเมินผล
       
   
 
 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการงานวัดและประเมินผล  
   
   

นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

ที่ปรึกษา

 
       
   

นายกฤษดา นรินทร์

หัวหน้างาน

 
 • นางสาววิริยา ศรีวิรัญ

  กรรมการ

 • นางสาวศันสนีย์ ตาทิน

  กรรมการ

 • นางสาวอรจิรา สุวรรณเมฆ

  กรรมการ

 • นางสาวปิยวรรณ สุวรรณโณ

  กรรมการ

 

นางสาวอรณิชา ภูษิตขจร

กรรมการและเลขานุการ

 • นางสาวเบญญาภา ยิ้มจั่น

  เจ้าหน้าที่ประจำงาน
  วัดและประเมินผล