งานวิชาการและวิจัย

 

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ

หน้าแรก _____คณะกรรมการงานวิชาการและวิจัย ______หลักสูตรการศึกษา ______โครงสร้างหลักสูตร ______โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง___

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้____ _งานวัดและประเมินผล__________ งานทะเบียนและประมวลผล _ ______งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน___

งานการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ _____งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ _______งานส่งเสริมการวิจัย

ข่าว / กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
 
 
 
       
   
 
   
 
       
     
   
   
   

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ
       
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการงานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ  
   
 

นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

ที่ปรึกษา

นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

ที่ปรึกษา

 
       
 

นางกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

ประธาน

 
 • นายธรรมนูญ   รัตนมุง

  กรรมการ

 • นางสาวชมพูนุทท์  สุวรรณชัย

  กรรมการ

 • นางยอดสวรรค์  อิกูจิ

  กรรมการ

 • นางสาวรัตน์ติมา อมรสินธุ์

  กรรมการ

 • นางสาวอัจฉรา  อินมอญ

  กรรมการ

 • Mr. Andrew  Parker

  กรรมการ

Mr. Giks  Clark

กรรมการ

 • Ms. Mary  Elwell     

  กรรมการ

 • Ms. Kaori   Morii

  กรรมการ

 • Ms. Kana  Omae

  กรรมการ

 • Mr. Sheng  Quan  Tian 

  กรรมการ

 • Ms. Li  Juan

  กรรมการ

 
 • นางสาวบุปผา ชินพร

  กรรมการ

 • นายภคพล พิริยะเบญจวัฒน์

  กรรมการและเลขานุการ