ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

Learning information center

 

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

  • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา มุ่งหมายในการพัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมนักเรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต และความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพแห่งตน ดังนั้นศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร จะได้รับประโยชน์ทั้งด้านความรู้และความเพลิดเพลิน

การเริ่มต้น

 
เมื่อปี พ.ศ. 2544 โครงการการศึกษาพหุภาษา ใช้เวลาที่เรียนชั่วคราว ที่ YWCA ระยะแรกได้รับการดูแลจากอาจารย์ห้องสมุดของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มาช่วยนิเทศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนรวมทั้งการบริหารจัดการห้องสมุดให้กับอาจารย์โครงการการศึกษาพหุภาษาอย่างใกล้ชิดและติดตามงานจนสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างดีจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 การก่อสร้างอาคารเรียนระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อย ห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ ได้ย้ายเข้ามาใช้ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง จนกระทั่งเมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนระยะที่ 2 เสร็จเรียบร้่อยในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้จึงย้ายเข้ามาตั้งอยู่ในอาคารอำนวยการชั้น 3 จนถึงปัจจุบัน
 
ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล รวบรวมตำรา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป หนังสือบันเทิงคดี วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ สำหรับนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โดยได้จัดหนังสืออ่านตามหมวดต่าง ๆ ตลอดจนมีมุมเยาวชนสำหรับเด็กเล็กที่จะมานั่งอ่านหนังสือแบบสบาย ๆ พร้อมทั้งมีสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา
 
ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในชั่วโมงเรียนวิชาทักษะการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการรู้จักใช้หนังสือและห้องสมุด อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน อาจารย์ประจำศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ ร่วมเป็นกรรมการวิชาการทำงานร่วมกับอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์ประจำวิชาเพื่อสนับสนุนทุก ๆ โครงการ และอาจารย์ประจำศูนย์สารสนเทศฯ มีหน้าที่จัดเตรียม จัดหา และวางแผนการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของคณาจารย์ให้มากที่สุด
 
ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ มีึความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางการให้บริการการศึกษาค้นคว้า เป็นศูนย์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า และการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นแหล่งให้บริการชุมชนเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า มีงานแบ่งเป็นดังนี้
 

สถานที่ทำการและให้บริการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.15 - 16.45 น.