โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง

Senior Project

 

โึครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)

 
โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) เป็นรายวิชาบังคับเพื่อการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโีรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระเป็นราย บุคคล นอกเวลาเรียนปกติิ ในเรื่องที่มีความสนใจ มีความถนัดหรือต้องการค้นหาคำตอบ โดยการนำประสบการณ์ด้านการบูรณาการความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ และการประยุกต์ใช้ มาใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อแสดงให้ประจักษ์ถึงคุณภาพผลการเรียนรู้ และความรอบรู้ตามศักยภาพของนักเรียนใน ขอบข่ายการศึกษา ที่จะเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นความรอบรู้นั้น ๆ ในเชิงลึกต่อไป
 
นักเรียนสามารถดำเนินการศึกษาได้ภายใน 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การดำเนินการศึกษาเป็นความร่วม มือระหว่างนักเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการวัดและประเมินผล รวมทั้งด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะกระบวนการ ผลงาน และการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric) ตามระดับคุณภาพที่กำหนด
 
โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2551 โดยเริ่มจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นรุ่นแรกที่ศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ ผลงานของโครงการ ฯ ต่อโรงเรียน โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องของนักเรียน จนถึงปี 2553 อาทิ เช่น
  1. การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบริเวณหาดบางแสนและพื้นที่ใกล้เคียงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  โดย นายนรรัตน์ ชูเชิด
  2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับฤดูกาลของชาวญี่ปุ่น
  โดย นางสาวจินตมณี ชาญศิลป์
  3. การศึกษาวิธีการผลิตและประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากใส้ปลาทะเล
  โดย นางสาวณัฎฐา ทวีทรัพย์
  4. การศึกษากระบวนการกลั่นและการนำน้ำมันไปใช้ประโยชน์
  โดย นางสาวธันวณัฐ เจียมเจตจรูญ