งานวิชาการและวิจัย

 

งานการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

หน้าแรก _____คณะกรรมการงานวิชาการและวิจัย ______หลักสูตรการศึกษา ______โครงสร้างหลักสูตร ______โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง___

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้____ _งานวัดและประเมินผล__________ งานทะเบียนและประมวลผล _ ______งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน___

งานการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ _____งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ _______งานส่งเสริมการวิจัย

ข่าว / กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
 
 
 
       
   
 
   
 
       
     
   
   
   

งานการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
       
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการงานการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
   

นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

ที่ปรึกษา

นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

ที่ปรึกษา

 • นางสุปรีดา ญาณภิรัต

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ที่ปรึกษา

       
 

นางสาวปารมี ศรีบุญทิพย์

ประธาน

 
 • นางสาววนิตตา สีทองคำ

  กรรมการ

 • นางสาวรวีนาถ ณรงค์สรศักดิ์

  กรรมการ

 • นายปรัชญา จันตา

  กรรมการ

 • นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีกล่ำ

  กรรมการ

 • นางรุ่งทิพย์ เสาะด้น

  กรรมการ

 • นางสาวอรจิรา สุวรรณเมฆ

  กรรมการ

 • นางจารุวรรณ กิตติภาดากุล

  เลขานุการ

 • นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยเหลือ

  ผู้ช่วยเลขานุการ