งานวิชาการและวิจัย

 

งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

หน้าแรก _____คณะกรรมการงานวิชาการและวิจัย ______หลักสูตรการศึกษา ______โครงสร้างหลักสูตร ______โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง___

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้____ _งานวัดและประเมินผล__________ งานทะเบียนและประมวลผล _ ______งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน___

งานการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ _____งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ _______งานส่งเสริมการวิจัย

ข่าว / กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
 
 
 
       
   
 
   
 
       
       
   
   
   

งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
       
   
 
 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการงานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน  
   
   

นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

ที่ปรึกษา

 
       
   

นายสมยศ เดชะ

หัวหน้างาน

 
 • นางสาวจตุพร ชมบุญ

  กรรมการ

 • นางสาวอารีพร ศรีสุข

  กรรมการ

 • นายทินกฤต แหล่ป้อง

  กรรมการ

 • นางสุจินตรา จินตโรจน์

  กรรมการ

 
 • นางสาวอัยย์ชัญญา วัฒนพิสิฐ

  เลขานุการ

 • นางสาวสิริพร จำเรือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ