งานวิชาการและวิจัย

  หน้าแรก
  คณะกรรมการวิชาการและวิจัย
  หลักสูตรสถานศึกษา
  คำอธิบายรายวิชา
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  งานวัดและประเมินผล
  งานทะเบียนและประมวลผล
  งานส่งเสริมการวิจัย
  ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้
  โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
  เอกสารดาวน์โหลด
   

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

 

............................ คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics 2)

ค 12105 คณิตศาสตร์ 2

(Mathematics 2)

จำนวนชั่วโมง 156 ชั่วโมง
6 คาบ/สัปดาห์

............... เนื้อหาประกอบด้วย จำนวน 0 – 999 และการใช้จำนวนในชีวิตจริง การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน การดำเนินการของจำนวน การนับเพิ่มและการนับลด พื้นฐานของการวัด เวลาและปฏิทิน การวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด เงินไทย รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ แบบรูปและความสัมพันธ์ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาต

 

 

.............. วิทยาศาสตร์ 2 (Science 2 )

ว 12105 วิทยาศาสตร์ 2

(Science 2 )

จำนวนชั่วโมง 104 ชั่วโมง
4 คาบ/สัปดาห์

................ วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและตรวจสอบภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ เกี่ยวกับสมบัติของสาร สถานะของสาร การจำแนกสาร และการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ การงอกของเมล็ดสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ประโยชน์ของพืช ทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะของป่าไม้ ความสำคัญของป่าไม้ ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบนโลกสมบัติของน้ำและ ความสำคัญของแหล่งน้ำในท้องถิ่น ปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ทรัพยากรหินและแร่ ความสำคัญของทรัพยากรหินและแร่ ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรหินและแร่ต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรหินแร่อย่างคุ้มค่า การเปลี่ยนแปลงของแผ่นดิน รู้จักฟอสซิล การขุดและการค้นพบฟอสซิล รู้จักไดโนเสาร์การปรับตัวของไดโนเสาร์การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทยทำไม ไดโนเสาร์จึงหายไป รู้จักสัตว์ป่า ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับสิ่งแวดล้อม สัตว์สงวนของไทย ผลกระทบจากการทำลายสัตว์ การดูแลและการอนุรักษ์สัตว์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต (มนุษย์ / สัตว์) รู้จักดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์ขึ้น – ตก ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน - กลางคืนการกำหนดทิศ

จากสาระการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนจะเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เข้าใจสมบัติทางกายภาพของหิน น้ำ อากาศ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ปรากฏการต่างๆรอบตัว สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง เขียน หรือวาดภาพใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ และแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบจะช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านวิธีคิด การคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม

 

 

............. ภาษาไทย 2 ( Thai 2 )

ท 12105 ภาษาไทย 2

( Thai 2 )

จำนวนชั่วโมง 182 ชั่วโมง
7คาบ/สัปดาห์

........... กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ๕ มาตรฐาน และสาระการเรียนรู้ ๕ สาระคือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม นำมาบูรณาการและจัดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันภายในกลุ่มสาระและกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยแต่ละทักษะได้จัดให้มีความรู้ดังต่อไปนี้

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป. 1 ไม่น้อยกว่า 800 คำ รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นประกอบด้วย คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร คำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน เรื่องเล่าสั้น บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน การอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ เช่น การใช้สถานที่สาธารณะ คำแนะนำการใช้เครื่องใช้ที่จำเป็นในบ้านและโรงเรียน มีมารยาทในการอ่าน

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน เช่น เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน และเรื่องขบขัน รายการสำหรับเด็ก ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน เพลง การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตนเอง การขอความช่วยเหลือ การกล่าวคำขอบคุณ การกล่าวคำขอโทษ การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง มีมารยาทในการดู เช่น ตั้งใจดู ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น และมีมารยาทในการพูด เช่น ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย

การบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย การเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ การสะกดคำ การแจกลูกและการอ่านเป็นคำที่มีมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คำที่มี รร การเรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร การบอกลักษณะคำคล้องจอง การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

การระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรม สำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นนิทาน เรื่องสั้นๆ ปริศนาคำทาย บทอาขยาน บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน การร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กที่มีคุณค่า เช่น บทร้องเล่นในท้องถิ่น บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

การฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หาความรู้ ความบันเทิง นำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตน พัฒนางานคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

 

................

 

 

 

............. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 (Social Studies 2)

12 115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2

(Social Studies 2)

จำนวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง
2 คาบ/สัปดาห์

................ ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวช การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ชื่อศาสนา ศาสดา ความสำคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปปฏิบัติในชีวิตประจำวันปฏิบัติตนตามมารยาทไทย แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นโดยปราศจากอัคติ เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ศึกษาความสัมพันธ์ของตนเองและสาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บอกผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม ศึกษาการแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการโดยวิธีต่างๆ บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย อธิบายสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฎระหว่างโรงเรียนกับบ้าน บอกตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย ศึกษาความสัมพันธ์ปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ความสำคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กระบวนการคิด การทำงานกลุ่ม ทักษะการสำรวจ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การเรียงลำดับ การแสวงหาความรู้และการสรุปย่อ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย เป็นอยู่อย่างพอเพียง มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

............................ประวัติศาสตร์ 2 (History 2)

ส 121 2 5 ประวัติศาสตร์ 2

(History 2)

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

...............ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบข้อมูลเรื่อง ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน เข้าใจความเป็นมาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงรักษาความเป็นไทย

 

 

...........................การงานอาชีพ 2 (Basic Vocational Education 2)

ง 12 114 การงานอาชีพ 2

(Basic Vocational Education 2)

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

............... การงานอาชีพ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นวิชาที่ปลูกฝัง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การพึ่งตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีทักษะและประสบการณ์ในการในอาชีพสุจริต โดยการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สมาชิกที่มีต่อครอบครัว มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อครอบครัว โดยแสดงออกด้วยการทำงานจัดการและบันทึกกิจวัตรประจำวัน บันทึกการใช้จ่ายของตนเองแต่ละวัน ดูแลรักษาบ้าน จากการทำความสะอาดของใช้และสถานที่ ได้แก่ การทำความสะอาดถ้วยขนม จาน ชาม ช้อนส้อม การเช็ดถูพื้นห้อง ประตู การเก็บขยะในบริเวณต่างๆ การจัดตกแต่งของใช้และสถานที่ ได้แก่ การจัดกล่องเครื่องเขียน การจัดกระเป๋าหนังสือ การจัดโต๊ะเก้าอี้ การจัดชั้นวางของและชั้นวางหนังสือ อาหารและโภชนาการ ได้แก่ การเตรียมประกอบและปรุงอาหาร ได้แก่ การทาหน้าขนมปัง การผสมน้ำหวาน การชงเครื่องดื่มสำเร็จรูป มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดและเก็บโต๊ะอาหารอย่างง่าย การพับกระดาษเช็ดปาก การเลือกใช้เครื่องแต่งกาย ได้แก่ การซักถุงผ้าใส่ของ การล้างรองเท้าแตะ งานออกแบบและเทคโนโลยี ได้แก่ การศึกษาเครื่องใช้เกี่ยวกับงานเบื้องต้น และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าถูกวิธี ในเรื่องความสำคัญของการเกษตร เครื่องมือเกษตร ดินและปุ๋ย การปลูกพืชโดยเน้นความรู้และนำความรู้ความเข้าใจนั้นมาใช้ มีการวิเคราะห์งาน ขั้นตอน กระบวนการทำงาน วางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน จากแหล่งความรู้ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

 

 

.........................เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 (Information and Communications Technology 2 )

12154 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2

(Information and Communications Technology 2 )

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

..............ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของข้อมูล ประโยชน์ ชื่อและแหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การใช้คำสั่งและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การฝึกทักษะการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ การฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาไทยเบื้องต้นและการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมฝึกทักษะ การใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ มีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

 

 

......................... สุขศึกษา 2 (Health Education 2)

พ 1 2115 สุขศึกษา 2

(Health Education 2)

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

.............. ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ หน้าที่และการดูแลอวัยวะและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบอวัยวะภายใน สมอง หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ไต รู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ ในเรื่องของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวการดูแลกันเมื่อยามเจ็บป่วย ลักษณะของการมีสุขภาพดี ลักษณะอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ รู้ลักษณะอาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ รู้และเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ ป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย สาเหตุของอัคคีภัย การป้องกัน และการหนีไฟ รู้โทษและวิธีการป้องกันสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว เห็นความสำคัญของเพื่อน ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในเพศชายเพศหญิง เข้าใจและเห็นความสำคัญปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำได้ รู้จักใช้ยาสามัญประจำบ้าน ตามคำแนะนำ ได้อย่างเหมาะสม

 

 

......................... พลศึกษา 2 (Physical Education 2)

พ 1 2125 พลศึกษา 2

(Physical Education 2)

จำนวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง
2 คาบ/สัปดาห์

.............. ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อนำไปสู่การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ทักษะกีฬา ได้แก่ ทักษะว่ายน้ำ (การดำน้ำ การเตะเท้า การลอยตัว การว่ายท่าฟรีสไตล์) ทักษะกีฬา (การขว้าง การโยน การปา การรับส่งบอล การเตะบอล) ทักษะยืดหยุ่น (ความอ่อนตัว การทรงตัว การม้วนหน้า ม้วนหลัง การเลียนแบบท่าทางสัตว์) และทักษะกรีฑา (การเดิน การวิ่ง การกระโดด ) โดยใช้วิธีการอธิบายประกอบการสาธิต และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะเป็นรายบุคคลและใช้กระบวนการกลุ่มโดยนำกิจกรรมเกมและการแข่งขันเป็นสื่อในการเรียนรู้ อีกทั้งตระหนักและให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของการออกกำลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

......................... ทัศนศิลป์ 2 ( Visual Arts 2)

ศ 12115 ทัศนศิลป์ 2

( Visual Arts 2)

จำนวนชั่วโมง 78 ชั่วโมง
3 คาบ/สัปดาห์

.............สาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นสาระที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบเนื้อหาในเรื่องรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง โดยมีพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ตลอดจนเทคนิควิธีการ และทักษะกระบวนการเน้นการฝึกทักษะ การวาดภาพ การปั้น การพิมพ์ภาพ การประดิษฐ์วัสดุ และเศษวัสดุ ตลอดจนพื้นฐาน การฉีก ตัด พับ ม้วน สาน การปะติด เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว ความประทับใจ และสิ่งแวดล้อมโดยสามารถบรรยายเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆได้ บนพื้นฐานของหลักการ เหตุผล คุณธรรม จริยธรรม และที่สำคัญยิ่งคือ การสร้างสรรค์งานเพื่อแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และสากลเป็นพื้นฐานและการรู้คุณค่าของงานทัศนศิลป์ รวมไปจนถึงการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์ตลอดจนการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้สาระอื่นๆได้อย่างเหมาะสม