งานวิชาการและวิจัย

  หน้าแรก
  คณะกรรมการวิชาการและวิจัย
  หลักสูตรสถานศึกษา
  คำอธิบายรายวิชา
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  งานวัดและประเมินผล
  งานทะเบียนและประมวลผล
  งานส่งเสริมการวิจัย
  ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้
  โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
  เอกสารดาวน์โหลด
   

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

 

.......................... คณิตศาสตร์ 4 (Mathematics 4)

ค 14105 คณิตศาสตร์ 4

(Mathematics 4)

จำนวนชั่วโมง 130 ชั่วโมง
5 คาบ/สัปดาห์
............... เนื้อหาประกอบด้วย จำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง การดำเนินการของจำนวน การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน การประมาณค่าในการคำนวณ เศษส่วน ทศนิยม พื้นฐานของการวัด การวัดความยาวและมาตราส่วน การชั่ง การตวง เงินและการบันทึกรายรับ-รายจ่าย จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง มุม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และวงกลม รูปที่มีแกนสมมาตร การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต เวลา แบบรูปและความสัมพันธ์ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ

 

 

 

............... วิทยาศาสตร์ 4 (Science 4)

ว 14105 วิทยาศาสตร์ 4

(Science 4)

จำนวนชั่วโมง 104 ชั่วโมง
4 คาบ/สัปดาห์

.................ศึกษาวิเคราะห์ ( ตั้งคำถาม วางแผน สืบค้นและรวบรวมข้อมูล ทดลอง นำเสนอ ) ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืช ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจของพืช การคายน้ำทางปากใบ การตอบสนองของพืชต่อแสง เสียงและการสัมผัส ประโยชน์ของพืชต่อมนุษย์ การจำแนกสัตว์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัสและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สารในชีวิตประจำวัน สมบัติของสารเคมี สารปรุงรสอาหารและสารแต่งสีอาหาร สารกำจัดแมลง และศัตรูพืช สารทำความสะอาด สารที่ใช้ในการเกษตร สารที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง ยารักษาโรค วิธีการเลือกใช้สารในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยต่อสิ่งชีวิตและ สิ่งแวดล้อม แสง สมบัติต่าง ๆ ของแสงในชีวิตประจำวัน แสงกับตัวกลาง การเกิดเงา การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง แสงสีขาว ตากับการมองเห็น สีคืออะไร การแยกแสงสี การผสมแสงสี ประโยชน์ของการผสมแสงสี การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าการเกิดดิน สมบัติของดิน การจำแนกหิน สมบัติของหิน แร่ การเปลี่ยนแปลงหิน ธรณีพิบัติภัย การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเปลือกโลก ประวัติของโลก การสำรวจทะเลและมหาสมุทร ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

 

............... ภาษาไทย 4 ( Thai 4 )

ท 14105 ภาษาไทย 4

( Thai 4 )

จำนวนชั่วโมง 130 ชั่วโมง
5 คาบ/สัปดาห์

................. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ในด้านสาระต่างๆ นำมาบูรณาการและจัดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันภายในกลุ่มสาระ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยแต่ละสาระได้จัดให้มีความรู้ ดังนี้

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำประสม อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน ประโยคที่มีสำนวนเป็นคำพังเพย สุภาษิต ปริศนาคำทาย และเครื่องหมายวรรคตอน การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น เรื่องสั้นๆ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ นิทานชาดก บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน สารคดีและบันเทิงคดี การอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ และมีมารยาทในการอ่าน

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ คำแนะนำ การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ จดหมาย คำสอน การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน

การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังแลดูจากสื่อต่างๆ เช่น เรื่องเล่า บทความสั้นๆ ข่าวและเหตุการณ์ โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การรายงาน เช่น การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูดลำดับเหตุการณ์ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การสะกดคำและการบอกความหมายของคำในแม่ ก กา มาตราตัวสะกด การผันอักษร คำเป็นคำตาย คำพ้อง การระบุและหน้าที่ของคำในประโยค ชนิดของคำ ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ การใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ การแต่งประโยคถูกต้องตามหลักภาษา ประโยคสามัญ ได้แก่ ส่วนประกอบของประโยค ประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่และคำขวัญ การบอกความหมายของสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

การระบุและอธิบายข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้าน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ การร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

การพัฒนาทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการฝึกทักษะการวิเคราะห์ การคิด การสังเกต แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อมูลที่ได้รับ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการในการสืบค้น กระบวนการเขียน กระบวนการดู และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตน มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

 

 

 

............... สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 (Social Studies 4 )

ส 14115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4

(Social Studies 4 )

จำนวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง
2 คาบ/สัปดาห์

................. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจ พุทธประวัติ หลักธรรมคำสอน ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ มรรยาทของศาสนิกชน

การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตามหรือสมาชิก การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชน์ของการทำงานกลุ่ม สิทธิพื้นฐานของเด็ก แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี อำนาจอธิปไตย ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย สินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีมากมาย หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ ความหมายและประเภทของเงิน หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ แผนที่ ภาพถ่าย สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลทีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

............... ประวัติศาสตร์ 4 (History 4 )

ส 14125 ประวัติศาสตร์ 4

(History 4 )

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

................. ความหมายและช่วงเวลา เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย เช่น สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยเฉพาะที่สามารถก่อตั้งเป็นอาณาจักร

โบราณได้พัฒนาการการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมในสมัยสุโขทัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล แสวงหา รวบรวม สร้าง จัดระบบ ประมวลและกลั่นกรองความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ความรู้โดยพัฒนาจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย

 

 

............... การงานอาชีพ 4 (Basic Vocational Education 4)

ง 14 114 การงานอาชีพ 4

(Basic Vocational Education 4)

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

................. การงานอาชีพ 4 (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นงานที่ปลูกฝัง ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน รักการทำงาน พึ่งตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ มีคุณธรรมในการทำงานและมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยศึกษาความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องการปลูกพืช ได้แก่ เครื่องมือเกษตร ปุ๋ยและธาตุอาหารพืช การขยายพันธุ์พืชโดยการแยกหัวและแยกหน่อ การปลูกโดยไม่ใช้ดิน การเลี้ยงสัตว์บก และวิวัฒนาการของเครื่องมือเกษตร เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ โดยฝึกปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงาน มีการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาจากการทำงานด้วยวิธีที่เหมาะสม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการทำงานและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใชีวิตประจำวันได้

การงานอาชีพ 4 (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน รักการทำงาน พึ่งพาตนได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่องาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีทักษะและประสบการณ์ ในการทำงาน ได้แก่ การดูแลรักษาบ้าน การทำความสะอาดและตกแต่งบ้าน ได้แก่ วิธีทำความสะอาดบ้าน การจัดตกแต่งห้องนอน การทำความสะอาดของใช้ ได้แก่ ทัพพี หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กางล้างและหั่นผักประเภทใบ การทำขนมน้ำเชื่อม การจัดตกแต่งอาหาร ได้แก่ การจัดขนมไทย มารยาทในการรับประทานอาหาร ได้แก่ วิธีการรับประทานอาหารแบบช่วยตนเอง การเลือก ใช้ จัดเครื่องแต่งกายการแต่งกาย ได้แก่ การเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง ผิว วัยและโอกาส การซักผ้าและทำความสะอาดเครื่องแต่งกาย ได้แก่ การซักรองเท้ายาง การเย็บผ้าด้วยมือ ได้แก่ การเนา การด้นตะลุย การหยุดด้าย การติดกระดุม 2 รู และ 4 รู นอกจากนี้ทางด้านเทคโนโลยี มีการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยเน้นขั้นตอน กระบวนการในการทำงาน มีการวิเคราะห์งาน วางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการทำงานจากแหล่งความรู้ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการทำงานและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

...............เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 (Information and Communications Technology 4 )

14154 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4

(Information and Communications Technology 4 )

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

................. ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น ศึกษาถึงประโยชน์และโทษจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลที่นักเรียนสนใจจากแหล่งข้อมูล จัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รู้จักซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและบันทึกงานลงสื่อบันทึกข้อมูลชนิดต่าง ๆ สร้างชิ้นงานจากจิตนาการในรูปแบบที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ Word 2007 และโปรแกรมกราฟิก เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

.............. สุขศึกษา 4 (Health Education 4)

พ 1 4115 สุขศึกษา 4

(Health Education 4)

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

................. ศึกษาและวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่างๆ ตามวัย ความสำคัญของระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูกและข้อต่อที่มีผลต่อสุขภาพ เห็นคุณค่าและความสำคัญของความเป็นเพื่อน การเลือกคบเพื่อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน ลักษณะครอบครัวที่อบอุ่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว เข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในเรื่องการใช้ยาอย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาล (การใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา) และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติด(บุหรี่ สุรา)โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัย

 

 

 

 

............. พลศึกษา 4 (Physical Education 4)

พ 1 4125 พลศึกษา 4

(Physical Education 4)

จำนวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง
2 คาบ/สัปดาห์

.................ศึกษาประวัติความเป็นมาเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อนำไปสู่การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ทักษะกีฬา ได้แก่ ทักษะกรีฑา (การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การวิ่งผลัด การวิ่งข้ามรั้ว การวิ่งกระโดดไกล กฎ กติกา การแข่งขัน) ทักษะว่ายน้ำ (ทักษะการดำน้ำและเป่าลมในน้ำ ทักษะการกระโดดน้ำลึก การเตะเท้า จับโฟมหมุนแขนท่าฟรีสไตล์ ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง) ทักษะกีฬาแชร์บาส (การรับ – ส่งบอลแบบต่าง ๆ การเลี้ยงลูกบอล การยิงประตู การป้องกันประตู กฎ กติกา การแข่งขัน) และทักษะยืดหยุ่น (ความอ่อนตัว การทรงตัว การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ การม้วนหน้า การม้วนหน้าข้ามสิ่งกีดขว้าง การม้วนหลัง กังหันขา หกสามเส้า การต่อตัว) โดยใช้การอธิบายประกอบการสาธิต และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเห็นคุณค่าความสำคัญของการออกกำลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งทางร่างกายทางจิตใจ ร่วมถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

 

............. ทัศนศิลป์ 4 ( Visual Arts 4 )

ศ 14115 ทัศนศิลป์ 4

( Visual Arts 4 )

จำนวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง
2 คาบ/สัปดาห์

................. สาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ เป็นสาระที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในรูปแบบเนื้อหา สามารถเปรียบเทียบลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยสามารถจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ เน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว พื้นที่ว่างและมีความเข้าใจเรื่องวรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการและเปรียบเทียบความคิดของตนเองและผู้อื่น การเลือกใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในลักษณะต่างๆทั้งการวาดภาพ การประดิษฐ์ การปั้น การพิมพ์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ตามความสามารถของตนอย่างอิสระบนพื้นฐานของหลักการ เหตุผล คุณธรรม จริยธรรม และที่สำคัญยิ่งคือการสร้างสรรค์งานเพื่อแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยและสากลเป็นพื้นฐานและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้สาระอื่นๆได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

...............ดนตรีและนาฏศิลป์
ศ 14121ดนตรีและนาฏศิลป์ 4
น้ำหนัก 2
1 คาบ/สัปดาห์

................ ดนตรีสากล

ศึกษาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆเครื่องดนตรีที่ใช้เทคนิคในการสร้างเสียง การสังเกตการสื่อสารความคิดและจินตนาการด้วยเสียงดนตรี ลักษณะของจังหวะ ทำนองการประสานเสียงและรูปแบบของเพลงหลักวิธีการขับร้องและบรรเลงดนตรี องค์ประกอบและการแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีสากล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล (เมโลเดียน) ตามเพลงที่กำหนดให้ หลักและเทคนิคของการบรรเลงดนตรี การฝึกโสตประสาท การอ่าน การเขียนโน้ตเพลงสากล การใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย หลักการและการรับรู้ความไพเราะของเสียงดนตรี การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี เป็นแนวทางการประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น โดยผ่านการปฏิบัติเครื่องดนตรีแบบกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความสามัคคี มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส เห็นคุณค่าและชื่นชอบในดนตรี

................ ดนตรีไทย

ศึกษาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นเมือง เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีที่ใช้เทคนิคในการสร้างเสียง การสังเกตการสื่อสารความคิดและจินตนาการด้วยเสียงดนตรี ลักษณะของจังหวะ ทำนอง การประสานเสียงและรูปแบบของเพลงหลักวิธีการขับร้องและบรรเลงดนตรีองค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทยและสากล การแบ่งประเภทของเครื่องดนตรี ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยอังกะลุงในเพลงเต้ยโขงและเพลงต้นบรเทศ ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล (เมโลเดียน) ตามเพลงที่กำหนดให้ หลักและเทคนิคของการบรรเลงดนตรี การฝึกโสตประสาท การอ่านโน้ตเพลง การใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย หลักการและการรับรู้ความไพเราะของเสียงดนตรี การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีพื้นเมือง ( อังกะลุง )โดยผ่านการปฏิบัติเครื่องดนตรีแบบกลุ่ม การเรียนรู้และความเข้าใจในตนเองตามขั้นตอนและวิธีการทางดนตรีเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจตามขั้นตอนและวิธีการทางดนตรี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความสามัคคี มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส เห็นคุณค่าและชื่นชอบในดนตรี

 

 

............. ภาษาจีนทักษะพื้นฐาน 1 (Fundamental Chinese 1 )

จ 14205 ภาษาจีนทักษะพื้นฐาน 1

(Fundamental Chinese 1 )

จำนวนชั่วโมง 78 ชั่วโมง
3 คาบ/สัปดาห์

.................ศึกษาภาษาจีนจากภาษาจีนแบบ พินอิน ( Pinyin) ที่เน้นการสะกดคำและฝึกออกเสียงภาษาจีน เขียนอักษรจีนโดยใช้โครงสร้างการเขียนแบบจีน รวมไปถึงวิเคราะห์ประโยคพื้นฐาน โดยฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้านคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นการอ่านและการเขียนเป็นสำคัญ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด

 

 

 

 

............. ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 1 (Fundamental Japanese 1)

ญ 14205 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 1

(Fundamental Japanese 1)

จำนวนชั่วโมง 78 ชั่วโมง
3 คาบ/สัปดาห์

................. ศึกษาวิธีการอ่านการเขียนตัวอักษร ฮิระงะนะ ซึ่งเป็นตัวอักษรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นที่ลักษณะเฉพาะของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ลำดับการเขียน โครงสร้างตัวอักษร คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน สำนวนคำสั่งและการขออนุญาตต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียน รวมถึงการทักทายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันโดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ ด้านคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน