งานวิชาการและวิจัย

  หน้าแรก
  คณะกรรมการวิชาการและวิจัย
  หลักสูตรสถานศึกษา
  คำอธิบายรายวิชา
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  งานวัดและประเมินผล
  งานทะเบียนและประมวลผล
  งานส่งเสริมการวิจัย
  ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้
  โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
  เอกสารดาวน์โหลด
   

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

 

..........................คณิตศาสตร์ 5 (Mathematics 5)

ค 15105 คณิตศาสตร์ 5

(Mathematics 5)

จำนวนชั่วโมง 130 ชั่วโมง
5 คาบ/สัปดาห์
............. เนื้อหาประกอบด้วย จำนวนและการประมาณค่า การใช้จำนวนในชีวิตจริง การดำเนินการของจำนวน การประมาณค่าในการคำนวณ ตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. เศษส่วน ทศนิยม แบบรูปและความสัมพันธ์ รูปวงกลม ส่วนของเส้นตรงและมุม บัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ สมบัติ ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ การนำเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ

 

 

............. วิทยาศาสตร์ 5 (Science 5)

ว 15105 วิทยาศาสตร์ 5

(Science 5)

จำนวนชั่วโมง 104 ชั่วโมง
4 คาบ/สัปดาห์

...............ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา การอภิปราย การอธิบายและตรวจสอบภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ทั้งแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช การคัดเลือกและเทคโนโลยี การขยายพันธุ์สัตว์ แรงผลัก แรงดึง ประโยชน์ของแรงผลัก แรงดึง แรงโน้มถ่วง การวัดแรงโน้มถ่วง แรงสมดุล แรงเสียดทาน สิ่งที่มีผลต่อแรงเสียดทาน หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย และการนำไปใช้โดย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพยากรณ์อากาศโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และอาศัยเครื่องมือตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ทิศทางลม ความเร็วลม วัฏจักรของน้ำและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน ลูกเห็บ หิมะ ผลของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเกิดลม ชนิดของลม การใช้ประโยชน์จากพลังงานลม การเกิดพายุ ชนิดของพายุ ปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาพอากาศต่าง ๆ อิทธิพลของสภาพอากาศต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สารละลาย ส่วนประกอบของสาร อะตอม ธาตุ สารประกอบ สารเนื้อผสม การตรวจสอบสารโดยใช้ประสาทสัมผัส การวัดปริมาณของสาร โดยใช้หน่วยมาตรฐานระบบ SI การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสาร การเปลี่ยนสถานะของสาร การส่งผ่านความร้อนและการนำไปใช้ สมบัติของตัวนำความร้อนและฉนวนความร้อนและการใช้ประโยชน์ ความหมายและแหล่งกำเนิดเสียง การเดินทางของเสียง ตัวกลางของเสียง การสะท้อนของเสียง ความถี่ของเสียง หูกับการได้ยินเสียง ประโยชน์ของเสียง และอันตรายที่เกิดจากเสียง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

 

 

............. ภาษาไทย 5 (Thai 5 )

ท 1 5 105 ภาษาไทย 5 (Thai 5 )

จำนวนชั่วโมง 130 ชั่วโมง
3 คาบ/สัปดาห์

............. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ในด้านสาระต่างๆ นำมาบูรณาการและจัดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันภายในกลุ่มสาระ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยแต่ละสาระได้จัดให้มีความรู้ ดังนี้

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองซึ่งประกอบด้วย คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม เช่น การใช้พจนานุกรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ การอ่านฉลากยา คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ข่าวสารทางราชการ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน และมีมารยาทในการอ่าน

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่ง บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ คำอวยพร คำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การกรอกแบบรายการ เช่น ใบฝากเงินและใบถอนเงิน ธนาณัติ แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน

การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น เรื่องเล่า บทความ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน โฆษณา สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน การรายงาน เช่น การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูดลำดับเหตุการณ์ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชนิดของคำ ได้แก่ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน การจำแนกส่วนประกอบของประโยค การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น การใช้คำราชาศัพท์ สามารถบอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ การใช้สำนวนได้ถูกต้อง

การสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้าน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

การพัฒนาทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการฝึกทักษะการวิเคราะห์ การคิด การสังเกต แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อมูลที่ได้รับ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการในการสืบค้น กระบวนการเขียน กระบวนการดู และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตน มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

 

 

.............สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 (Social Studies 5)

15115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5

(Social Studies 5)

จำนวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง
2 คาบ/สัปดาห์

............... เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาในศาสนาต่างๆ อันได้แก่ พุทธสาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ฯลฯ มีความเข้าใจ ศรัทธาและยึดมั่นต่อหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งรู้จักบริหารจิตเจริญปัญญา และช่วยทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สามารถปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองดีของชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในสังคมของ

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้แผนที่ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจลักษณะอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อวิถีชีวิตและการสร้างวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีจิตสำนึกที่ดี รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่ โดยใช้วิธีการค้นคว้าสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม การอภิปราย การอธิบาย การรายงานและการศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ได้โดยการเขียน อธิบาย อภิปราย และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างหลากหลาย

 

 

 

 

 

............. การงานอาชีพ 5 (Basic Vocational Education 5)

ง 15 114 การงานอาชีพ 5

(Basic Vocational Education 5)

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

............... การงานอาชีพ 5 (งานเกษตร) เป็นงานที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือก ใช้ และการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดและการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนอื่น ๆ ของพืชด้วยวิธีการปักชำ การปลูกพืชล้มลุกที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การทำปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมัก การปลูกพืชตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล การเก็บเกี่ยวผลผลิต วิธีการเลี้ยงสัตว์บกขนาดเล็กที่สามารถจำหน่ายได้ และการนำของเสียจากสัตว์มาใช้ประโยชน์ ตลอดจนคุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพสุจริต และหลักการในการเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานเกษตรในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ทักษะ กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการเรียนรู้ กระบวนการการทำงานกลุ่ม การวางแผน การจัดการ การคิดวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการทำงาน จากแหล่งความรู้อย่างหลายวิธี เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการทำงานอย่างแท้จริงนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการตัดสินใจและรู้จักการแก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ดำเนินการในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

การงานอาชีพ 5 (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นงานที่ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อครอบครัว การพึ่งตนเอง การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าถูกวิธี มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อครอบครัว โดยแสดงออก ด้วยการทำงาน ได้แก่ การดูแลรักษาบ้าน จากงานการทำความสะอาดและสถานที่ การทำความสะอาดของใช้จากวัสดุต่างๆ ได้แก่ อลูมิเนียม สแตนเลส เทปล่อน แก้ว และพลาสติก การทำความสะอาดห้องน้ำ การจัดตกแต่งของใช้และสถานที่ ได้แก่ การจัดตกแต่งห้องรับแขก การจัดดอกไม้เบื้องต้น มารยาทในการรับประทานอาหาร ได้แก่ วิธีรับประทานอาหารว่าง มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ การเตรียม ประกอบ และปรุงอาหาร ได้แก่ การทำขนมประเภทคลุก การทำอาหารว่างอย่างง่าย การจัดตกแต่งอาหารได้แก่ การจัดอาหารว่าง การถนอมอาหาร ได้แก่ การดองเค็ม การเลือกใช้ จัดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และการแต่งกาย ได้แก่ ชนิดและคุณสมบัติของผ้า การจัดกระเป๋าเดินทาง การซักผ้าและการทำความสะอาดเครื่องแต่งกาย ได้แก่ การซักเสื้อผาด้วยมือ การรีดผ้า ได้แก่ รีดผ้าเช็ดหน้า และปอกหมอน การเย็บผ้าด้วยมือ ได้แก่ การด้นถอยหลัง การติดกระดุมแบบไม่มีก้าน การซ่อมแซมเสื้อผ้า และการนำเอาเสื้อผ้าเก่ามาดัดแปลงให้เป็นเสื้อผ้าใหม่ โดยทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย วิธีการกระบวนการทำงานจนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำงาน แล้วนำความรู้ ความเข้าใจนั้นมาวิเคราะห์ วางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการทำงานจากแหล่งความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อทำงานอย่างมีกระบวนการ

 

 

 

.............ประวัติศาสตร์ 5 (History 5)

ส 15125 ประวัติศาสตร์ 5

(History 5)

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

...............วิชาประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาพัฒนาการของชาติไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ได้เข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการกระทำของบุคคลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต มีความเข้าใจถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ และสามารถนำไปใช้เป็นบทเรียนเพื่อจะป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดรักสามัคคีของคนในชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

 

............เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 (Information and Communications Technology 5 )

15154 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5

(Information and Communications Technology 5 )

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

...............ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลจากสื่อต่างๆ รู้จักใช้วิจารณญาณในการคิด วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการเป็นแหล่งค้นคว้า นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้รู้จักชื่อ หน้าที่ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเน้นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์อย่างง่ายในการสั่งให้วัตถุ

ุทำงานและนำความรู้ที่ได้ประกอบกับความรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นมาใช้ในการสร้างชิ้นงาน ตลอดจนให้รู้จักกระบวนการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา และรู้จักเลือกวิธีแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงาน

 

 

 

............. สุขศึกษา 5 (Health Education 5)

พ 1 5115 สุขศึกษา 5

(Health Education 5)

จำนวนชั่วโมง 26 ชั่วโมง
1 คาบ/สัปดาห์

...............ศึกษาความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย การเปลี่ยนแปลงทางเพศและการดูแลตนเอง การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย ปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ รู้แหล่งและวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ(อาหาร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปาก) ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน(ไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคผิวหนัง ฟันผุและโรคปริทันต์) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด (ครอบครัว สังคม เพื่อน ค่านิยม ความเชื่อ ปัญหาสุขภาพ สื่อ) และปัจจัยของสื่อที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมสุขภาพ(อินเทอร์เน็ต เกม โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์) ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้สารเสพติดที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (สุรา บุหรี่ ยาบ้า สารระเหย) ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้สารเสพติด สามารถป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล (การห้ามเลือด การเข้าเฝือกกระดูกหัก)

 

 

 

 

............. พลศึกษา 5 (Physical Education 5)

พ 1 5125 พลศึกษา 5

(Physical Education 5)

จำนวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง
2 คาบ/สัปดาห์

............... ศึกษา ประวัติ และ ความเป็นมา ทักษะขั้นพื้นฐาน คุณค่าและประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล ( ประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล ทักษะพื้นฐานการรับ – ส่งลูกแฮนด์บอลแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ การเลี้ยงลูกแฮนด์บอลแบบอยู่กับที่และแบบซิกแซก การเลี้ยงลูกแฮนด์บอลสามคนอ้อมหลัง การเลี้ยงเข้ายิงประตู การป้อง กัน ประตู การเล่นเป็นทีม กฏ กติกา การแข่งขัน) กีฬาเทเบิลเทนนิส ( ประวัติความเป็นมาของกีฬาเท เ บิลเทนนิส การจับไม้แบบหน้ามือและแบบหลังมือ การเดาะลูกด้วยหน้ามือและหลังมือ การส่งลูกเริ่มเล่น การตีลูกโต้กับกำแพง การตีโต้แบบคู่ การเล่นแบบคู่ การแข่งขัน กฏ กติกา) กีฬาว่ายน้ำ (ประวัติความเป็นมาของกีฬาว่ายน้ำ การดำน้ำเป่าลม การ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง จับโฟมถีบขากบ การ กระโดดน้ำลึก การลอยตัวในน้ำลึก กรีฑา (ประวัติความเป็นมาของกรีฑา ทักษะขั้นพื้นฐาน ท่าทางการวิ่งและการแกว่ง แขน ในขณะวิ่ง การออกตัวจากจุดเริ่มต้น การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล การรับ – ส่งไม้ผลัด การวิ่งผลัด การวิ่งกระโดดข้ามรั้ว การวิ่งกระโดดสูง กฏ กติกา การแข่งขัน และมารยาทของการเป็นผู้เล่นที่ดีและผู้ชมที่ดี โดยใช้วิธีการอธิบายประกอบการสาธิตและให้นักเรียนฝึกปฎิบัติทักษะเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการกลุ่มและนำกิจกรรมเกมและการแข่งขันเป็นสื่อในการเรียนรู้ อีกทั้งตระหนักและให้นักเรียนมี เจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย และเห็น ความสำคัญในการออกกำลังกาย การฝึกความรับผิดชอบ การสร้างเสริมสมถรรภาพทางร่างกายและการบำรุงรักษาอุปกรณ์กีฬา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

............. ทัศนศิลป์ 5 ( Visual Arts 5)

ศ 15115 ทัศนศิลป์ 5

( Visual Arts 5)

จำนวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง
2 คาบ/สัปดาห์

...............เป็นการศึกษาหลักและทฤษฎีทางศิลปะโดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี การเลือกใช้อุปกรณ์ การดูแลรักษาอุปกรณ์ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน วาดภาพโดยการจัดองค์ประกอบศิลป์และสามารถสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ได้สร้างสรรค์งานปั้นโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ การพิมพ์ภาพโดยการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพ การประดิษฐ์จากวัสดุหรือเศษวัสดุ การสานด้วยวัสดุสมัยใหม่ การเขียนลายไทยขั้นพื้นฐาน การเขียนภาพขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สามารถบรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ บอกประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม และที่สำคัญยิ่งคือการสร้างสรรค์งานเพื่อแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ความสามารในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและบูรณาการกับการเรียนสาระอื่นๆได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

............. ภาษาจีนทักษะพื้นฐาน 2 (Fundamental Chinese 2 )

จ 15205 ภาษาจีนทักษะพื้นฐาน 2

(Fundamental Chinese 2 )

จำนวนชั่วโมง 78 ชั่วโมง
3 คาบ/สัปดาห์

............... ศึกษาภาษาจีนระดับพื้นฐานอย่างง่าย เน้นคำศัพท์ในรูปแบบประโยคพื้นฐาน เขียนข้อความขนาดสั้นและขนาดกลาง เช่น เรื่องของเวลา วัน เดือน ปี เป็นต้น ฝึกการสร้างบทสนทนาประจำวันด้วยประโยคพื้นฐาน โดยฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้านคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นทักษะการพูดเป็นสำคัญ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด

 

 

............. ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 2 (Fundamental Japanese 2)

ญ 15205 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 2

(Fundamental Japanese 2)

จำนวนชั่วโมง 78 ชั่วโมง
3 คาบ/สัปดาห์

............... เนื้อหาวิชานี้จะเรียนต่อเนื่องจากวิชา ญ 14205 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 1 ที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเน้นศึกษาที่การอ่านการเขียนตัวอักษร คะตะคะนะ ซึ่งเป็นตัวอักษรพื้นฐานอีกชนิดหนึ่งสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ลำดับการเขียน โครงสร้างตัวอักษร คำศัพท์พื้นฐาน สำนวนจำเป็นที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ ด้านคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 

 

...............ดนตรีและนาฏศิลป์
ศ 15121 ดนตรีและนาฏศิลป์ 5
น้ำหนัก 2
1 คาบ/สัปดาห์

................. ดนตรีสากล

.................ศึกษาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง คุณสมบัติของเสียงการขับร้องเพลงไทยสากลและเสียงการบรรเลงดนตรีสากล การจัดแบ่งประเภทของเครื่องดนตรี ลักษณะของเสียง ลักษณะของจังหวะ ทำนอง การประสานเสียง และรูปแบบของเพลง การฝึกปฏิบัติการขับร้องสากล และปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

(เมโลเดียน) ภาษาดนตรี การฝึกโสตประสาท การใช้เครื่องดนตรี(เมโลเดียน)อย่างถูกต้องและปลอดภัย การดูแล การเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี หลักการฟัง การรับรู้ความไพเราะของเสียง คุณลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิด การเปรียบเทียบการขับร้องและการบรรเลงดนตรี การประยุกต์ใช้ การบูรณาการสาระดนตรีกับวิชาอื่นๆ และชีวิตประจำวัน ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล คุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล

.................ดนตรีไทย

.................ศึกษาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง คุณสมบัติของเสียงการขับร้องและเสียงการบรรเลงดนตรี เครื่องดนตรีไทยที่ใช้บรรเลงในวงมโหรี เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน ลักษณะของเสียง ลักษณะของจังหวะ ทำนอง และรูปแบบของเพลงพื้นเมืองภาคอีสาน หลักและวิธีการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย การฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยและดนตรี ภาษาดนตรี การฝึกโสตประสาท การใช้เครื่องดนตรี(อังกะลุง)อย่างถูกต้องและปลอดภัย การดูแล การเก็บรักษาเครื่องดนตรี(อังกะลุง) หลักการฟัง การรับรู้ความไพเราะของเสียง ดนตรี การเปรียบเทียบการขับร้องและการบรรเลงดนตรี การประยุกต์ใช้และการบูรณาการสาระดนตรีกับวิชาอื่นๆ และชีวิตประจำวัน ประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน ดนตรีไทย เล็งเห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล  

.................นาฏศิลป์

.................ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของ นาฏศิลป์ ความหมายของคำว่า “นาฏศิลป” ตำนานของนาฏศิลป์ ไทย เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบ การนำภาษาท่า นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ มาปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติและการแสดงนาฏศิลป์ตามแบบแผน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวร่างกายตามแบบแผนของนาฏศิลป์เบื้องต้น ใน เพลงที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพลงศรีนวล ฝึกการขับร้องเพลงไทยเพื่อนำไปใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์เพลงสีนวล ฝึกการทำงานกลุ่มในการจัดทำละครสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ ออกแบบกิจกรรมละครสร้างสรรค์และการแสดงนาฏศิลป์ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีความซาบซึ้งในสุนทรียะศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สืบสานและเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมประจำชาติ

 

............... โขน

.................ศึกษาเพื่อให้เข้าใจในเรื่องการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ การเคลื่อนไหวร่างกายการรับรู้และตอบสนองลักษณะช้า – เร็ว ลีลาจังหวะและการปฏิบัติท่าทางด้านนาฏศิลป์ ภาษาท่า ภาษนาฏศิลป์การฝึกปฏิบัติท่าการแสดงนาฏศิลป์ตามแบบแผน การปฏิบัติท่าโขน การฝึกปฏิบัติท่าพื้นฐานการฝึกโขน การปฏิบัติท่ารบระหว่างฝ่ายยักษ์กับฝ่ายลิง การปฏิบัติท่ารบประกอบบทเพลงเชิด การฝึกการปฏิบัติท่าแสดงถึงการทำงานเป็นกลุ่ม การนำการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆการสืบทอดนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย