งานวิชาการและวิจัย

  หน้าแรก
  คณะกรรมการวิชาการและวิจัย
  หลักสูตรสถานศึกษา
  คำอธิบายรายวิชา
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  งานวัดและประเมินผล
  งานทะเบียนและประมวลผล
  งานส่งเสริมการวิจัย
  ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้
  โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
  เอกสารดาวน์โหลด
   

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

 

..............................คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ค 23105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (Fundamental Mathematic 5)
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค
................. ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ พื้นที่ผิวและปริมาตร ระบบสมการเชิงเส้นการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ การเชื่อมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะ/กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาคณิตศาสตร์

 

..............คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ค 23106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 (Fundamental Mathematic 6)
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

................. ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความน่าจะเป็น ระบบสมการ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ) และสถิติ เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ การเชื่อมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะ/กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาคณิตศาสตร

 

.............คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ค 23261 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Advanced Mathematics 5)
1.0 หน่วยกิต
2 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

................ ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ วงกลม การแยกตัวประกอบ และกรณฑ์ที่สอง เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ การเชื่อมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะ/กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาคณิตศาสตร์

 

............. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ค 23262 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (Advanced Mathematics 6)
1.0 หน่วยกิต
2 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

................ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ การแปรผัน พาราโบลา และเศษส่วนพหุนาม เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ การเชื่อมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะ/กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาคณิตศาสตร

 

 

 

.............วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
ว 23105 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ( Basic Science 5)
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............... ศึกษา วิเคราะห์ ชนิดของแรง แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง และการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง งานและการถ่ายโอนพลังงานให้วัตถุ พลังงานกล พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายตามกฎของโอห์ม การคำนวณพลังงานไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างปลอดภัยโดยต่อสายดิน และฟิวส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการทำงาน การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และการ อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

............. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ว 23106 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ( Basic Science 6)
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............... ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายและวิเคราะห์ กำเนิดระบบสุริยะ อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง น้ำขึ้น น้ำลง เอกภพ กาแล็กซี่ กลุ่มดาวฤกษ์ และเทคโนโลยีอวกาศ สารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับการถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร การเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหลากหลายทางชีวภาพ การตัดไม้ทำลายป่า การใช้สารเคมี ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และการ อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

............ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5
ว 23296 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 ( Advanced Science 5)
0.5 หน่วยกิต
1 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............... ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ สืบค้นข้อมูล การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้า วางแผน และออกแบบโครงร่าง โครงงาน ดำเนินการวิจัย และเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

..............วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6
ว 23297 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ( Advanced Science 6 )
0.5 หน่วยกิต
1 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

...............ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันพร้อมทั้งนำเสนอ และศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และการ อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

 

...... .......ภาษาไทย 5
ท 2 3105 ภาษาไทย 5 (Thai 5)
2.0 หน่วยกิต
4 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

.............. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไป และบทร้อยกรอง อ่านจับใจความจากวรรณคดีในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ บันเทิงคดี สารคดี ตำนาน และงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย ระบุความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกข้อความ และรายงาน วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินคุณค่าเรื่องที่อ่าน มารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน การคัดลายมือ เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น เขียนโครงงานจากการศึกษาค้นคว้า มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน การฟัง การดูและการพูดอย่างมีสมรรถภาพ การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ การพูดรายงาน การศึกษาค้นคว้า การพูดอภิปราย การพูดยอวาที และการพูดโน้มน้าว รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด การจำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศ ประโยคซับซ้อน ระดับภาษา คำทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติ คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ พินิจคุณค่าทางวรรณคดี วรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ สุภาษิตคำสอนและบันเทิงคดี ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน

 

...... ..... ภาษาไทย 6
ท 2 310 6 ภาษาไทย 6 (Thai 6)
2.0 หน่วยกิต
4 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

..............การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไป และบทร้อยกรอง อ่านจับใจความจากวรรณคดีในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ บันเทิงคดี สารคดี สารคดีเชิงประวัติ ตำนาน และงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและระบุรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกข้อความ และรายงาน วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน มารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน การคัดลายมือ เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้ และทักษะของตนเองในการสมัครงาน การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน การฟัง การดูและการพูดอย่างมีสมรรถภาพ การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ การพูดรายงาน การศึกษาค้นคว้า การพูดโต้วาที การพูดอภิปรายและการพูดโน้มน้าว รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด ระดับภาษา การประพันธ์โคลงสี่สุภาพ พินิจคุณค่าทางวรรณคดี วรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับบันเทิงคดี ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน

 

 

 

...... ..... งานช่างงานประดิษฐ์
ง 2 3134 งานช่างงานประดิษฐ์ ((Industrial Education)
1.0 หน่วยกิต
2 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

.............. ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบ เทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร มาตราส่วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้น เส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติ การสร้างรูปเรขาคณิต การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพแบบสามมิติ โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ การวางแผน ศึกษาทำความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การสอบถาม เพื่อวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการปลูกฝังให้มีกิจนิสัยรักการทำงาน มีความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความสะอาดรอบคอบในการทำงาน รู้จักการแก้ไขปัญหาในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

 

...... ..... งานธุรกิจ
ง 2 2192 งานธุรกิจ (Basic Business)
1.0 หน่วยกิต
2 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

..............งานธุรกิจ เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อเยาวชนอย่างมาก การเพิ่มศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาด จึงจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ หน้าที่ของผู้บริโภค สินค้าและบริการที่ธุรกิจและรัฐให้แก่ผู้บริโภค หลักการซื้อและเลือกสินค้าเฉพาะอย่าง รวมไปถึงศึกษาเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การพิจารณาเลือกสินค้าเชื่อสำหรับผู้บริโภค การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การออม รูปแบบการลงทุน การใช้บริการประกันภัยและประกันชีวิต ปัญหาเศรษฐกิจของผู้บริโภคและแนวทางแก้ไข รวมทั้งสามารถวางแผนการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ การออม การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังนิสัยการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

...... ..... สุขศึกษา 5
พ 2 3115 สุขศึกษา 5 (Health Education 5)
0.5 หน่วยกิต
1 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

.............ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุความขัดแย้งและแนวทางในการป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว และสามารถปฏิบัติวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกวิธี

 

...... ..... สุขศึกษา 6
พ 2 3116 สุขศึกษา 6 (Health Education 6)
0.5 หน่วยกิต
1 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

.............สามารถกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ รู้และเข้าใจถึงสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยทั้งโรคติดต่อ (วัณโรค โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009) และโรคไม่ติดต่อ (โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง) สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน สามารถวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย รู้วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ และมีแนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ วิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

 

...... .... พลศึกษา 5
พ 2 3125 พลศึกษา 5 (Physical Education 5)
1.0 หน่วยกิต
2 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............. ศึกษาประวัติและคุณค่าของกรีฑา ทักษะพื้นฐานต่างๆ การอบอุ่นร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การตั้งต้นการวิ่ง การวิ่งระยะสั้น 100 , 200, 400 เมตร การวิ่งผลัด 8 x50 , 4x100 , 4x400 เมตร การวิ่งระยะกลาง 800, 1,500 เมตร วิธีการเตรียมความพร้อมของร่างกาย การจัดการแข่งขัน ระเบียบ กฎกติกา มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การฝึกเป็นผู้ตัดสินและการจัดสนามสำหรับแข่งขัน การบริหารร่างกายและการบำรุงรักษาสุขภาพ การเล่นอย่างปลอดภัย การรักษาอุปกรณ์กรีฑา สอนโดยการอธิบายประกอบการสาธิต และให้นักเรียนทำการฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล การจับคู่ฝึกกับเพื่อนและใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นปลูกฝังให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการทำงาน การตรงต่อเวลา ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกระเบียบวินัยและมีเจตนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย อีกทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการออกกำลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

...... .... พลศึกษา 6
พ 2 312 3 พลศึกษา 6 (Physical Education 6)
1.0 หน่วยกิต
2 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............. ศึกษาประวัติและคุณค่าของกีฬาตะกร้อ ความภูมิใจในกีฬาของชาติไทย ทักษะพื้นฐาน การเดาะตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน หลังเท้า เข่า ศีรษะ การเตะตะกร้อคู่ การเตะตะกร้อวง วิธีการเล่นเป็นทีม การแข่งขัน การจัดสนามเพื่อการแข่งขัน ระเบียบ กฎ กติกา มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การฝึกเป็นผู้ตัดสิน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเล่นและการบำรุงรักษาสุขภาพ การเล่นอย่างปลอดภัย การเก็บและดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาตะกร้ออย่างถูกต้อง สอนโดยการอธิบายประกอบการสาธิต และให้นักเรียนทำการฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล การจับคู่ฝึกกับเพื่อนและใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นปลูกฝังให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการทำงาน การตรงต่อเวลา ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกระเบียบวินัยและมีเจตนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย อีกทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการออกกำลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

...... .... ดนตรีและนาฏศิลป์ 5
ศ 23 12 5 ดนตรีและนาฏศิลป์ 5 (Music and Dramatics 5)
0.5 หน่วยกิต
1 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............. ดนตรีสากล

............. ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติดนตรีและนักดนตรีในแต่ละยุคสมัย อิทธิพลของดนตรีต่อมนุษย์ วงดนตรีสากลในสมัยต่างๆ องค์ประกอบของวงดนตรีสากล ร้องเพลงเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี การสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ภาษาดนตรี( ศัพท์สังคีต ) การใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีการวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีและความไพเราะของบทเพลง หลักการวิจารณ์ดนตรี การอ่านโน้ต และ การเคาะจังหวะประกอบเพลงการนำความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และในชีวิตประจำวัน การสร้าสรรค์ผลงานทางดนตรีและการจัดกิจกรรมดนตรีในโอกาสต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์และมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย โดยผ่านการปฏิบัติเครื่องดนตรี เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจวิธีการทางดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีความสามัคคี มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส เห็นคุณค่าและชื่นชอบในดนตรีสากล

 

...... ....ดนตรีและนาฏศิลป์ 6
ศ 23 12 6 ดนตรีและนาฏศิลป์ 6 (Music and Dramatics 6)
0.5 หน่วยกิต
1 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............. ดนตรีไทย

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบก ารผสมวงดนตรีไทยในปัจจุบันได้แก่วงดนตรีพื้นเมืองวงดนตรีไทยโครงสร้างโน้ต เพ ลงไทยเกี่ยวกับบรรทัด ดนตรีไทยอัตราจังหวะดนตรีไทยการบันทึกและอ่านโน้ตดนตรีไทยร้องเพลงและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยบทเพลงในอัตราจังหวะสองชั้นเทคนิคและการแสดงออ กในการขับร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงฝึกปฏิบัติการขับร้องและบรรเลงเดี่ยวและบรรเลงเป็นวงโดยเน้นเทคนิคการร้องการเล่นการแสดงออก และคุ ณ ภาพเสียงการใช้และบ ำรุงรักษาเครื่องดนตรีขอ ตนอย่างร ะมั ดระวังแ ละรับผิดชอบหลักการฟังเพลงไทยและเพลงส ากลฝึกปฏิบัติการฟัง พลงไทยการบรรยายอ ารมณ์ และความรู้สึกในบทเพลงการวิเคราะห์องค์ป ะกอบดน ตรีเกี่ยวกับจังหวะท ำนองเสียงประส านสีสันของเสียงการเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะการเ ปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงการเลือกรับสื่อดน ตรีอย่างเข้าใจแ ละรู้เท่าทันการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่างๆประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่างๆปัจจัยที่ท ำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ

............นาฏศิลป์

ศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจ เรื่องความเป็นมาของการละเล่นของหลวงในสมัยโบราณ การแสดงละครในแต่ละยุคสมัย ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีต่างๆองค์ประกอบของบทละคร ภาษาท่าและภาษานาฏศิลป์ที่มาจากธรรมชาติและจากการประดิษฐ์ ฝึกปฏิบัติภาษาท่าและนาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์และการตีบทฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ชุดรำวงมาตรฐาน (เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ)เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาษาท่าและภาษานาฏศิลป์กับอากัปกิริยาของผู้คน หลักและวิธีการพัฒนารูปแบบการแสดง ฝึกปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการแสดงประเภท การแสดงเป็นหมู่ การแสดงเดี่ยว การแสดงละคร และการแสดงเป็นชุดเป็นตอน หลักและวิธีการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย การเป็นผู้ชมที่ดี สุนทรียะทางนาฏศิลป์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง รูปแบบการนำเสนอสื่อการแสดงในปัจจุบัน การเลือกรับสื่อการแสดงอย่างมีวิจารณญาณ องค์ประกอบนาฏศิลป์ ฝึกปฏิบัติการเปรียบเทียบงานนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงปลุกใจเราสู้กับประวัติศาสตร์การนำความรู้และหลักการทางนาฏศิลป์มาใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และในชีวิตประจำวัน การสร้าสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ

 

...... ... ทัศนศิลป์ 3
ศ 33 111 ทัศนศิลป์ 3 (Visual Arts 3 )
1.0 หน่วยกิต
1 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............. เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของความงาม ความหมายของการออกแบบ สามารถบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ การถ่ายทอดโดยอาศัยวัสดุอุปกรณ์ทางทัศนศิลป์ การสื่อความหมาย ศิลปะกับความหมาย ความสำคัญของศิลปกรรม การสร้างงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการจัดองค์ประกอบแห่งทัศนธาตุ มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่างๆในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ ความคิด เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย สามารถริเริ่มดัดแปลงเทคนิควิธีการตามความถนัดและความสนใจ การแสดงออกถึงความเข้าใจ วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหา และความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากศิลปะและธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น หรือของศิลปิน ตลอดจนการสร้างทักษะกระบวนการ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมในการถ่ายทอดผลงาน

 

 

 

 

...... .... ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 8
ญ 23205 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 8 (Fundamental Japanese 8)
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............ เนื้อหาวิชานี้จะเรียนต่อเนื่องจากวิชา ญ 22205 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 5 ที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเน้นศึกษาที่โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การผันกริยารูป te เพื่อใช้ในการอธิบายกิจวัตรประจำวัน สำนวนการห้ามอย่างสุภาพ เป็นต้น คำศัพท์ สำนวน บทสนทนาและการฟังที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่น การเขียนและพูดสุนทรพจน์นอกจากนี้ยังศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลที่สำคัญของญี่ปุ่นเช่น การจัดทำปฏิทิน 4 ฤดู เป็นต้น และจะเรียนตัวอักษรคันจิเบื้องต้นประมาณ 28 ตัวอักษร เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด

 

...... .... ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 9
ญ 23206 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 9 (Fundamental Japanese 9)
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............ เนื้อหาวิชานี้จะเรียนต่อเนื่องจากวิชา ญ 23206 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 8 ที่เรียนในภาคต้น โดยเน้นศึกษาที่โครงสร้างประโยคพื้นฐานเช่น การผันกริยารูป ta เพื่อใช้ในการอธิบายถึงการกระทำหลายๆ อย่างเช่น การบอกเล่าประสบการณ์ในอดีต การเปลี่ยนสภาพของคุณศัพท์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เป็นต้น คำศัพท์ สำนวน บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเรียนตัวอักษรคันจิเบื้องต้นประมาณ 28 ตัวอักษร เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด

 

...... ..ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 5
ญ 23207 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 5 (Fundamental Japanese 5)
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

............เนื้อหาวิชานี้จะเรียนต่อเนื่องจากวิชา ญ 22208 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 4 ที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเน้นศึกษาที่โครงสร้างประโยคพื้นฐานเช่น การบอกตำแหน่งที่อยู่และที่ตั้งของคน สัตว์ สิ่งของ การนับ การผันคุณศัพท์รูปต่างๆ เพื่ออธิบายคำนาม สำนวนการเปรียบเทียบ และนอกจากนี้จะศึกษาวิธีการเขียนตัวอักษรคันจิเบื้องต้นประมาณ 14 ตัวอักษร เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด

 

...... .. ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 6
ญ 23208 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 6 (Fundamental Japanese 6)
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

........... เนื้อหาวิชานี้จะเรียนต่อเนื่องจากวิชา ญ 23207 ภาษาญี่ปุ่นทักษะพื้นฐาน 7 ที่เรียนใน ภาคต้น โดยเน้นศึกษาที่โครงสร้างประโยคพื้นฐานเช่น สำนวนการบอกวัตถุประสงค์การเดินทาง การแบ่งกลุ่มและการผันกริยารูป te เพื่อใช้ในสำนวนการขอร้องและการขออนุญาตต่างๆ เป็นต้น คำศัพท์ ไวยากรณ์ บทสนทนา และศึกษาวิธีการเขียนตัวอักษรคันจิเบื้องต้นประมาณ 20 ตัวอักษร เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด

 

...... .. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและวัฒนธรรม 1
ญ 23273 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและวัฒนธรรม 1 (Basic Japanese and Culture 1)
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

........... เนื้อหาวิชานี้สำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นศึกษาที่การอ่านออกเสียงและ การเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ และ ตัวอักษรคะตะคะนะ คำศัพท์ โครงสร้างประโยคพื้นฐานและบทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวันและศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวญี่ปุ่น เช่น เทศกาลทะนะบะตะ เป็นต้น เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด

 

 

...... .. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและวัฒนธรรม 2
ญ 23274 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและวัฒนธรรม 2 (Basic Japanese and Culture 2 )
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาค

...........เนื้อหาวิชานี้จะเรียนต่อเนื่องจากวิชาญ 23273 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและวัฒนธรรม 1 ที่เรียนในภาคต้น โดยเน้นศึกษาที่ทบทวนการอ่านออกเสียงและการเขียน และ การเขียนอักษรพื้นฐาน คำศัพท์ โครงสร้างประโยคพื้นฐานและบทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวันเช่น การรับประทาน การดื่ม เป็นต้น ตัวเลข การถามและบอกราคา และการจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการเดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด