T 1

   

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

    โครงการความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)    
คู่มือโครงการ แบบเสนอแนวทางการศึกษา ศร.01-05 (Form)  
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ตัวอย่างโครงร่างการศึกษา1    
       
  ตัวอย่างโครงร่างการศึกษา 2    
           
 
 ฝ่ายกิจการนักเรียน
    งานส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ    
ภาคต้นปีการศึกษา 2554
 
ใบสมัคร กำหนดการ กิจกรรม  
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
 
ใบสมัคร -กำหนดการ -กิจกรรม      
 
             
 ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
    โครงการเรียนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
ดาวน์โหลด ใบสมัคร / รายละเอียด
    โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สถาบันสอนภาษา AIPE เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
(7 Apr.-5 May 2012)
     
    โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Harrow House International College, SWANAGE, Dorset, England และท่องเที่ยวกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (7 Apr.-5 May 2012)
     
    โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(1-28 Apr. 2012)
     
    โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนมัธยมลิ่วจง, Jimei School เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (26 Mar. - 20 Apr. 2012)
             
 ฝ่ายราชการส่วนกลาง
แบบฟอร์มสารบรรณ ปีการศึกษา 2554    
แบบฟอร์มเสนอโครงการ
แบบฟอร์มทั่วไป
  ใบลาต่างๆ : ใบสมัครต่างๆ : ใบคำร้องต่างๆ :
  -  ธก-พษ.สบ.01
ขอความอนุเคราะห์ออกจดหมาย
- ใบลากิจส่วนตัว - ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ - ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง
-  ธก_พษ 1แบบเสนอแผนปฎิบัติงาน   - ใบลาพักร้อน   - ใบรับรอง
-  ธก_พษ 2 อนุมัติโครงการ - ใบเลื่อนลาพักผ่อน   - แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือ
-  ธก_พษ 3 อนุมัติแผนปฎิบัติงาน - ใบลาไปต่างประเทศ
- ใบแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับประโยชน์กองทุนเลี้ยงชีพ
-  ธก_พษ 4
การรายงานผลการปฎิบัติกิจกรรม
    - ใบสมัครงาน : - - ใบคำขอมีบัตรและต่ออายุ
        แบบฟอร์มภาษาไทย
(สำหรับผู้สมัครชาวไทย)
แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
(สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
  รวมเอกสาร-บันทึกข้อความ  
  ประกาศงานธุรการ รวมบันทึกข้อความ รวมเอกสารชพส.
 
 

 

home
 
© Copyright by SATIT KASET MP LAB SCHOOL WEBSITE TEAM. All rights reserved.
Blog counter
 
ปรับปรุงล่าสุด : 17/01/2555 เวลา 10.10 น.