T 1

   

 

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู 2561
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีไหว้...

กิจกรรม : กิจกรรม “การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม “การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่” ประจำปีกา...

กิจกรรม : กิจกรรมวันชาติอเมริกา (American Independence Day: The 4th of July)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันชาติอเมริกา (American Independence Day: The 4...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) ม.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) ขึ้นเ...

กิจกรรม : กิจกรรม “การละเล่นแบบญี่ปุ่น (Darumasan ga koronda) ”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การละเล่นแบบญี่ปุ่น (Darumasan ga koronda) ...

กิจกรรม : กิจกรรม Acting Coach ชั้น ม.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Acting Coach สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ...

กิจกรรม : การส่งข้อมูลเพื่อพิจารณารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2560
รายละเอียด :
     ประกาศ ศิษย์เก่า ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship 2018
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น Mr. Mitsuru Onda นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship ร่วมเป...

กิจกรรม : ประกาศชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด :
     ประกาศชั้นเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศ...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 สำหรับอาจารย์และบุคลากร
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยและัพัฒนาการศึ...

กิจกรรม : กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการประ...

กิจกรรม : ประกาศ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
รายละเอียด :
     ประกาศ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒ...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับเจ้าหน้าที่)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสั...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับอาจารย์)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสั...

กิจกรรม : กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน หนังสือแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดจำหน่ายเค...

กิจกรรม : ประกาศชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :
     ประกาศชั้นเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศ...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศรับสม...

กิจกรรม : รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยา...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ม.1-ม.5)
รายละเอียด :
     ประกาศผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 •สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0.0 ให้ทำการต...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศรับสม...

กิจกรรม : รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
รายละเอียด :
     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยา...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     ประกาศผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 •สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียน 0.0 ให้ทำการติดต...

กิจกรรม : พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญอาจารย...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค...

กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 : KUSMP12
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีปัจฉิ...

กิจกรรม : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยา...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุร...

กิจกรรม : กิจกรรมวันปีใหม่ 2561
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมว...

กิจกรรม : งานประจำปี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมงานประจำปี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560 “ดินแดนแห่งความจงรักภักดี KUSMP, the Land of Loyalty” วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยประชาธิปไตยไทย” ม.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยประชา...

กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง (25 ตุลาคม พ.ศ.2560)
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 7.20 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ...

กิจกรรม : ค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค...

กิจกรรม : กิจกรรมช้อนไข่ลุ้นโชค งานประจำปี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมช้อนไข่ลุ้นโชค งานประจำปี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 6- วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกาย...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเรียนระดับชั้น...

กิจกรรม : การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learner’s English Tests
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambrid...

กิจกรรม : กิจกรรมเพื่อส่วนร่วม “หาหนังสือให้น้องอ่าน”
รายละเอียด :
     กิจกรรมเพื่อส่วนร่วม “หาหนังสือให้น้องอ่าน” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 กำหนดจัดกิจรรมตลาดนัดพหุภาษา หาหนังสือ...

กิจกรรม : โครงการสุขภาพฟันดี รักษ์ฟันรักดี พี่น้องพหุภาษา
รายละเอียด :
     สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตเกษตรฯ จัดโครงการสุขภาพฟันดี รักษ์ฟันรักดี พี่น้องพหุภาษา เฟื่อฝึกปฏิบัติการแปรง...

กิจกรรม : โครงการอบรมโอลิมปิควิชาการของมูลนิธิ สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมค่ายที่ 1 โครงการอบรมโอลิมปิควิชาการของมูลนิธิ สอวน. ศูนย์ภาคตะ...

กิจกรรม : กิจกรรม “การแข่งขันซูโม่กระดาษ” ป.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรม “การแข่งขันซูโม่กระดาษ” สำหรับนักเรียนระ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส...

กิจกรรม : โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “เรียนรู้ป่าชายเลน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “เรียนรู้ป่าชายเลน” สำหรับนั...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรั...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมสนับสนุนสลากพหุุภาษาพาโชค งานประจำปี ครั้งที่ 14
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ม.1-ม.6)
รายละเอียด :
     ประกาศผลการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โคร...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาวิชาการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคบ่าย)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการพ...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาวิชาการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคเช้า)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการพ...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุร...

กิจกรรม : ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัด...

กิจกรรม : ขอเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญชวนอาจ...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Seirin Senior High School, JAPAN ครั้งที่ 6
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม Satit Kaset MP Lab School - Seirin Senior High School, JAPAN ครั้งที่ ...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ศรัณย์ภัทร จันทร์แจ่มใส ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย (กีฬาฟุตบอล)
รายละเอียด :
     ด.ช.ศรัณย์ภัทร จันทร์แจ่มใส นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 สังกัด บางแสน แฟร์เพลย์ อะคาเดมี่ เข้าร่วม...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว” ป.3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว...

กิจกรรม : โครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบป...

กิจกรรม : ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2560 1. นายณัฐพล คงวิวัฒนากุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (เศ...

กิจกรรม : ตารางสอบ ประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตารางสอบ ปร...

กิจกรรม : กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจีน ม.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ...

กิจกรรม : โครงการ เล่านิทาน อ่านชีวิต ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค
รายละเอียด :
     ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ ส่งนักเรียนจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1. ด.ญ.ธัญกร สุนทรศารทูล ป.3/1 2. ด.ญ.สิริกร เพ็ชรมุข ป.3/...

กิจกรรม : โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ หัวข้อ “วัคซีนเพื่อลูก-ศิษย์”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยละพัฒนาการศึกษา ขอเชิญผู้ปกค...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมโรงเรีย...

กิจกรรม : กิจกรรมพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     งานบริการจิตวิทยาและแนะแนวร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม...

กิจกรรม : กิจกรรมเล่นถูกวิธี ชีวีปลอดภัย ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมเล่นถูกวิธี ชีวีปลอดภัย สำหรับนักเรียนระด...

กิจกรรม : โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการแข่งข...

กิจกรรม : การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ
รายละเอียด :
     รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ อดีตอาจารย์ใหญ่ ผศ.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการ และ ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการ...

กิจกรรม : 11กรกฎาคม พ.ศ.2560จัดการเรียนการสอนตามปกติ
รายละเอียด :
     ตามประกาศรัฐบาล กำหนดวันหยุดชดเชย วันอาสาฬบูชา วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 9 กรก...

กิจกรรม : การแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

กิจกรรม : การเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา วัดชลประทานรังสฤษดิ์ – สาธิตเกษตร
รายละเอียด :
     คณะกรรมการทอดผ้าป่าการศึกษา วัดชลประทานรังสฤษดิ์ – สาธิตเกษตร ขออนุโมทนาบุญที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำ...

กิจกรรม : กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสา...

กิจกรรม : โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการหนอนไหม ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนจะร่วมฟังการบรร...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา -ขอเชิญร่วมโ...

กิจกรรม : กิจกรรม “เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง (เทศกาลตวนอู่)"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม “เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง (เทศกาลตวนอู่)" อันเป็นว...

กิจกรรม : กิจกรรมการติดแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาลทะนะบะตะ (Tanabata)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการติดแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาลทะนะบะ...

กิจกรรม : การแข่งขัน “กอล์ฟพหุภาษา เพื่อการศึกษา”
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา มีความยินดีขอเชิญ...

กิจกรรม : กิจกรรม “Acting Coach” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “Acting Coach” สำหรับนักเรียนระดับชั้น...

กิจกรรม : โครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2560”
รายละเอียด :
     ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ จัดโครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2560” ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ...

กิจกรรม : กิจกรรมการประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2560
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไ...

กิจกรรม : กิจกรรมวันชาติอเมริกัน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวันชา...

กิจกรรม : โครงการสัมมนานักเรียนระดับมัธยมศึกษานานาชาติ 2017
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับ นายเลิศยุทธ สายประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแท...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship 2017
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น Mr.Yutaro Yamaguchi นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน Sasebo Technical High School, Nagasaki Prefecture...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ...

กิจกรรม : กิจกรรมการแสดงพิเศษเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมการแสดงพิเศษเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 การ...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีไหว้...

กิจกรรม : การส่งข้อมูลเพื่อพิจารณารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2559
รายละเอียด :
     ประกาศ ศิษย์เก่า ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญ...

กิจกรรม : ตารางเรียนชดเชยนักศึกษาวิชาทหาร มิถุนายน 2560
รายละเอียด :
     ตารางเรียนชดเชยหยุดนักศึกษาวิชาทหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในคา...

กิจกรรม : ประกาศชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     ประกาศชั้นเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศ...

กิจกรรม : ประกาศชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     ประกาศชั้นเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศ...

กิจกรรม : ประกาศชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     ประกาศชั้นเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ...

กิจกรรม : ระเบียบการพิจารณาเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศระเบีย...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
รายละเอียด :
      •สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนเป็น 0.0 ให้ทำการติดต่อลงทะเบียนที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ค่าลงทะเบี...

กิจกรรม : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการฯ ณ Yucai No.7 Middle School, Chengdu, China
รายละเอียด :
     ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-จีน ณ Yucai No.7 Middle School, Chengdu, China ปีการศึกษา 2557 ปร...

กิจกรรม : กำหนดการงานประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด :
     กำหนดการงานประจำปี 2557 ครั้งที่ 12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจ...

กิจกรรม : กิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย พหุภาษาร่วมใจลอยกระทง”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย พหุภาษาร่วมใจลอยกระทง” ในว...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมกิจกรรมช้อนไข่ลุ้นโชค งานประจำปี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมช้อนไข่ลุ้นโชค งานประจำปี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 10 - วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกา...

กิจกรรม : ขอเชิญซื้อสลากพหุภาษาพาโชค งานประจำปีครั้งที่ 12
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมซื้อสลากงานประจำปี “พหุภาษาพาโชค” ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ราคาใบละ 50 บา...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตรวันฮาโลวีน (Halloween Activities)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอะงกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวันฮาโลวีน (Hallow...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ ป.2 “ท่องเที่ยววัดใหญ่ เพลินใจในบางแสน ดินแดนบูรพา”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรี...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ ม.1 “เรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ย้อนอดีตชาติไทย ณ เมืองโบราณ”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 “เ...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลกา...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวนันทิตาไกรทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานยุทธศ...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ...

กิจกรรม : โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร ครั้งที่ 6 (หลักสูตรค่ายพุทธบุตร) รุ่นที่ 8
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับศูนย...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุร...

กิจกรรม : ตารางสอบประเมินผลการเรียนภาคต้น ครั้งที่ 2 ระดับชั้น ป.4 - ม.6
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศตารา...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีนโยบายในกา...

กิจกรรม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสต...

กิจกรรม : สรุปผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 31
รายละเอียด :
     สรุปผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ replica handbags ภาคตะวันออก ครั้งที่ 31 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศา...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “รอบรู้ป่าชายเลน” ป.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “รอบรู้ป่าชายเลน” สำหรับนัก...

กิจกรรม : กิจกรรม Lessons of Music Appreciation Concert ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Lessons of Music Appreciation Concert ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั...

กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและก...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนทุกระดับช...

กิจกรรม : โครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

กิจกรรม : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร-ประถมวากายามา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ replica celine handbags โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ...

กิจกรรม : คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 70-643 exam ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำ...

กิจกรรม : สรุปผลการแข่งขัน กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     สรุปผลการแข่งขัน 642-311 exam กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 KUS MP United ประจำปีการศึกษา 2557 ถ้วยคะแนนรวม...

กิจกรรม : ผลการประกวดระบายสีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา canvas briefcase ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกร...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกสอนจากประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ replica celine handbags โครงการการศึกษาพหุภาษา

กิจกรรม : กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที...

กิจกรรม : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอำนวยการ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ ชั้น ป.3 "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสมรรถนะครูไทย... CIAC ในศตวรรษที่ 21”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์เ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรั...

กิจกรรม : โครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สมัครเข้าร่วมโครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเ...

กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 70-457 dumps ศูนย์วิจัย...

กิจกรรม : ผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     ผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ป.6/2 ประเภทความ...

กิจกรรม : ตารางสอบประเมินผลการเรียนภาคต้น ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทย 70-458 dumps าลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัย...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนร...

กิจกรรม : ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ณ Hidaka High School ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ณ Hidaka High School ประเทศญี่ปุ่น ...

กิจกรรม : โครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย ระดับชั้น ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย สำหรับนักเรียน ระด...

กิจกรรม : โครงการบรรยายสิ่งที่วัยรุ่นควรรู้
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดโครงการบรรยายสิ่งที่วัยรุ่นควรรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเ...

กิจกรรม : โครงการค่าย Houston Space School ,NASA
รายละเอียด :
     นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สมั...

กิจกรรม : โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศ...

กิจกรรม : การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไ...

กิจกรรม : งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอ...

กิจกรรม : การเปิดตัวสี และ แสดงพลังสี กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการก...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม : การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
รายละเอียด :
     งานวัดและประเมินผลประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผ...

กิจกรรม : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ว...

กิจกรรม : กิจกรรมวันชาติอเมริกา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันชาติอเมริกา ในวันศุกร์ท...

กิจกรรม : โครงการอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ IWC replica watches โดยเชิ...

กิจกรรม : ขอเชิญชมการแข่งขัน KUSMP Badminton League #5
รายละเอียด :
     ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ชมการแข่งขันแบดมินตัน KUSMP Badminton League #5 ประเภทคู่ผสม แข่งขันทุกวันอังคาร เวล...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการต...

กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการก...

กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พร...

กิจกรรม : กิจกรรมเพื่อส่วนรวม Chemistry : พี่สอนน้อง
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม Chemistry : พี่สอนน้อง ระหว่างวันที่ 13 มิ...

กิจกรรม : การส่งข้อมูลเพื่อพิจารณารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
รายละเอียด :
     ประกาศ ศิษย์เก่า ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีไหว้...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่างและการแข่งขันเรือมังกร ม.3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่างและการแข่งขันเ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น Mr.Ichiro Takahara นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการของ Mainichi Academy Group ร่วมเป...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา วัดปัญญานันทาราม - สาธิตเกษตร
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา วัดปัญญานันทาราม - สาธิตเกษตร เพื่อสืบสานปณิธาน พระพรหมมังคลาจารย์ (...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 สำหรับ อาจารย์ และบุคลากร
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยและัพัฒนาการศึ...

กิจกรรม : ตารางคัดกรองสายตา ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย จัดคัดกรองสายตา ก่อนการตรวจสุขภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และนักเรียนใหม่ปีการ...

กิจกรรม : ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรวม ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญอาจา...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรั...

กิจกรรม : กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการประ...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2557 (28 พ.ค. 2557)
รายละเอียด :
     โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2557 “ Maximizing your Potential at KUSMP ” วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 กำหนดการ 09.00 น. ...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การออกข้อสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ PISA"
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกข้อสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ PISA" ให...

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ"การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่21"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิ...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2557 (22 พ.ค. 2557)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2557 (21 พ.ค. ภาคบ่าย)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2557 (21 พ.ค. ภาคเช้า)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเชิ...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้านจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด STEM
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้านจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม...

กิจกรรม : ประกาศชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557 (ม.4)
รายละเอียด :
     ประกาศชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557 (ม.4)...

กิจกรรม : ประกาศ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
รายละเอียด :
     ประกาศ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่...

กิจกรรม : ประกาศชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศชั้นเ...

กิจกรรม : การอบรมเรื่อง "การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดอบรมเรื่...

กิจกรรม : ระบบตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์
รายละเอียด :
     กำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียน ระดับชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2556 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 บริเวณลานอาคารอำนว...

กิจกรรม : รายงานผลการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     รายงานผลการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 ...

กิจกรรม : กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมช่วงเช้า # กีฬาสานสัมพันธ์อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน หน้าห้องธุรการ อาคารอำนวยการ ช...

กิจกรรม : โครงการวันพัฒนาหลักสูตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โครงการวันพัฒนาหลักสูตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม - วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ...

กิจกรรม : รายงานผลการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     รายงานผลการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ...

กิจกรรม : รายงานผลการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     รายงานผลการสoutdoor event tent
อบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556 buy party tents

กิจกรรม : ประกาศผลการประเมิน Senior Project ชั้น ม.4-ม.5
รายละเอียด :
     ประกาศผลการประเมิน Senior wedding tents
Project ชั้น ม.4-ม.5 warehouse tent

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     ** นักเรียนที่ผลการเรียนมีเงื่อนไข ให้ติดต่อ party tent
อาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการแก้ไขผลการเ...

กิจกรรม : รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด :
     ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ for-weddings/">wedding tents rental
luxury wedding marquee hire ...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.6 ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
     คำชี้แจง • นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0.0 นัดหมายประชุมพร้อมผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ ...

กิจกรรม : รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
รายละเอียด :
     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยา...

กิจกรรม : ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน (รอบที่ 4)
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.6 ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     ประกาศผลการเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษษ 2556 ครั้งที่ 2 คำชี้แจง • เวลาแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 คื...

กิจกรรม : Welcome to KUSMP ::: ยินดีต้อนรับ Mr.Charles Fox
รายละเอียด :
     Welcome to KUSMP ยินดีต้อนรับ Mr.Charles Fox อาจารย์ใหญ่ Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น และ Mr.Hirata Toshiyuki คณะกรรมการบริหาร Ritsumeikan

กิจกรรม : กำหนดการและกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษษพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งกำหนด...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท)
รายละเอียด :
     ด.ช.ภูมิรพี ว่องพัฒนากุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เข้าสอบภาคปฏิบัติแ...

กิจกรรม : ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศตาราง...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 แก้ไขผลการเรียนระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ...

กิจกรรม : การแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
รายละเอียด :
     นายธนโชติ ธรรมหทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันขับ...

กิจกรรม : ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน (รอบที่ 3)
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ rolex replica watches เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน โรง...

กิจกรรม : ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร...

กิจกรรม : การแข่งขันโครงการนานาชาติวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียน...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่นาเกลือและป่าชายเลนในชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนวิทย์)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่นาเกลือและป่าชายเลนในชุมชน ส...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรั...

กิจกรรม : กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายละเอียด :
     กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ “ KUSMP 8 Infinity of Love ” วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ โรง...

กิจกรรม : ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (ม.6)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศตาราง...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร "การทำ Onigiri" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทำ Onigiri สำหรับนักเรียนชั้นม...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วม...

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลั...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
รายละเอียด :
     กำหนดวาระการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศ...

กิจกรรม : โครงการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2556
รายละเอียด :
     โครงการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2556 การทดสอบเคมีระดับชาติออสเตรเลีย (2013 Australian...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “ตะลุยแดนวิทยาศาสตร์”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “ตะลุยแดนวิทยาศาสตร์” สำหรับ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยเท้าพ...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp
รายละเอียด :
     ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ร่วมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา เรี...

กิจกรรม : ข้อปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ
รายละเอียด :
     ข้อปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในการรับเส Leather Portfolio Case for ipad

ด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ...

กิจกรรม : มอบตัวนักเรียนใหม่ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มอบตัวนักเ...

กิจกรรม : ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน (รอบที่ 2)
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(จ.นครปฐม และ จ.ราชบุรี)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมั...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ Mr.Terry Falckผู้แทนจากสถาบัน Harrow House International College เยี่ยมชมและพบนักเรียนและผู้ปกครอง
รายละเอียด :
     ขอเชิญนักเรียนผู้ปกครองที่สนใจ โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Harrow House International College, Swanage, Dorset, สหราชอ...

กิจกรรม : โครงการ “มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา (Western Dinning Ettiquette and Scientific Study)"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ...

กิจกรรม : การสอบมาตรฐานภาษาญี่ปุ่น / จีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น และ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม “การสอบมาตรฐานภาษาญี่ปุ่น...

กิจกรรม : กิจกรรม"การทำอาหารจีน(ห่อเกี๊ยว)" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม"การทำอาหารจีน(ห่อเกี๊ยว)" leath...

กิจกรรม : กิจกรรม"เกมภาษาจีนมหาสนุก" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม"เกมภาษาจีนมหาสนุก" สำหรับนักเรียนระดับชั้นปร...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ "ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมไทย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ "ภูมิศาสตร์แล...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค...

กิจกรรม : กิจกรรม "เที่ยวกันไป ไม่ไกลเกินวัน" วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรม "เที่ยวกันไป ไม่ไกลเกินวัน"

กิจกรรม : นิทรรศการแนะแนวทางในการเลือกเรียนภาษาที่ 3 ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น และ วิชาภาษาจีน ขอเชิญชมนิทรรศการแนะแนวทางในการเลือ...

กิจกรรม : โครงการ Love Rock Love Kids ครั้งที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการ Love Rock Love Kids ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 22- วันพฤหัสบดีที่ 23 ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ "ย้อนรอยกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรีนนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ "ย้อนรอยกรุงเ...

กิจกรรม : การเดินทางมาเรียนในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557
รายละเอียด :
     เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่มวลมหาประชาชน ได้มีการนัดหมายรวมตัว ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับคณะ Thailand Educational Travel Group
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับคณะ Thailand Educational Travel ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 - 10.30 น. leather ipad cases โดยมีคณะกรร...

กิจกรรม : ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมงาน Thank you Party เนื่องในงานประจำปี 2556
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ขอเชิญอาจารย์ เจ้...

กิจกรรม : โครงการแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2
รายละเอียด :
     โครงการแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

กิจกรรม : ค่ายพักแรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 8 รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค...

กิจกรรม : สทศ.เลื่อนกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น...

กิจกรรม : ผลการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศา...

กิจกรรม : ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศตาราง...

กิจกรรม : ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 200-120 CCNA dumps  โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยแล...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ "ไหว้พระ ปั้นดิน"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการศึกษานอกสถานที่ "ไหว้พร...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 - ...

กิจกรรม : การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา crystal swarovski earrin...


กิจกรรม : ขอเชิญร่วมซื้อ Magnet การแสดงเวทีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “Multi-lingual, Multi-cultured”
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมซื้อ Magnet การแสดงเวทีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “Multi-lingual, Multi-cultured” การแสดงละครเรื่อง “The Time” ระดับชั้นมัธยมศ...

กิจกรรม : กิจกรรม "ช้อนไข่ลุ้นโชค" งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ครั้งที่ 11
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ขอเชิญร่ว...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีนโยบายในกา...

กิจกรรม : ประกาศยกเลิกการหยุดเรียน ม.6 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556
รายละเอียด :
     ประกาศ ยกเลิกการหยุดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 เนื่องด้วย สถาบันทดสอบทางก...

กิจกรรม : งานประจำปี 2556 : ร้านค้า
รายละเอียด :
     ฝ่ายร้านค้า งานประจำปี ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ปี 2556 ฝ่ายร้านค้า เปิดบูทจำหน่ายสินค้...

กิจกรรม : งานประจำปี 2556 : การแสดงเวทีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “Multi-lingual, Multi-cultured”
รายละเอียด :
     การแสดงเวทีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “Multi-lingual, Multi-cultured” วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 designer hermes handbags ณ หอประชุมเ...

กิจกรรม : งานประจำปี 2556 : การแสดง I Can Do on Stage 2013 “Multi Children, Multi Characters”
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมชมการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน I Can Do on Stage 2013 leather ipad mini case

“Multi Children, Multi C...

กิจกรรม : งานประจำปี 2556 : ลานสนุกสาธิต
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมสนุกกับเกมจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานประจำปีครั้งที่ 11 "พหุภาษารักษ์ไทย มุ่งไกลสู่สั...

กิจกรรม : งานประจำปี 2556 : การการแสดงกลางแจ้ง “ Colorful Cultures , Colorful World ”
รายละเอียด :
     กำหนดการการแสดงกลางแจ้ง ในงานประจำปี 2556 ครั้งที่ 11 “ Colorful Cultures , Colorful World ” วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 15.45 น. ณ ...

กิจกรรม : ประกาศงดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันอังคารที่ 3-วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วย...

กิจกรรม : งานประจำปี 2556 : พหุภาษาพาโชค
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ และ รางวัลอื่นๆอีกมากมาย โดยร่วมซื้อสลากพหุภาษาพาโชค ราคาเล่มละ 500 บาท (ใบละ 50 ...

กิจกรรม : ประกาศงดการเรียนการสอนและหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วย...

กิจกรรม : การแสดงโขนและหุ่นละครเล็ก ตอน "นารายณ์ทรงครุฑ" งานมหกรรม 8ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ส่งตัวแทนนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงโขนแ...

กิจกรรม : กิจกรรม "The Autonomy Activities for KUSMPers"
รายละเอียด :
     ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 "The Autonomy Activities for KUSMPers" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ...

กิจกรรม : การประกวดวงดนตรี Acoustic Guitar #4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดการประกวดวงดนตรี Acoustic Guitar #4 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.6 <...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ "ไหว้พระ ปั้นดิน"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการศึกษานอกสถานที่ "ไหว้พร...

กิจกรรม : การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ best iPad Portfolio Cases

กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับ...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลโครงการหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556
รายละเอียด :
     คุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556 เพื่อ...

กิจกรรม : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียน...

กิจกรรม : โครงการค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ป.5 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค...

กิจกรรม : การแข่งขันบาสเกตบอล “กลุ่ม 10 ดาว” ครั้งที่ 15/2556
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง...

กิจกรรม : การทำพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (Origami)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (Origam...

กิจกรรม : การแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ...

กิจกรรม : กิจกรรมการตัดกระดาษจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการตัดกระดาษจีน สำหรับนั...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมงานประจำปีสาธิตเกษตร (บางเขน) 2556 "รักไทย เทิดไท้ราชัน ก้าวมั่นอาเซียน"
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมงานประจำปี 2556 "รักไทย เทิดไท้ราชัน ก้าวมั่นอาเซียน" swarovski crystal rings   swarovski cry...

กิจกรรม : RSU JAPANESE FAIR 2013 มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน RSU JAPANESE FAIR 2013 มหกรรมญ...

กิจกรรม : การแข่งขัน "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 25 ประจำปี 2556"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 200-101   vmware vcp-510   ส่งนั...

กิจกรรม : โครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต ครั้งที่ 18 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "โครงการเลือ...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเ้ทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดม...

กิจกรรม : พิธีการถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการพ...

กิจกรรม : พหุภาษา แฟมิลี่แรลลี่ ประจำปี 2556 เส้นทางชลบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรม "พหุภาษ...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการ การศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 34
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึ...

กิจกรรม : โครงการจัดสอบเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O - NET)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม “...

กิจกรรม : การคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเล...

กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการอบรมจิตพัฒนาปัญญา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการอบรมจ...

กิจกรรม : โครงการประชุม “งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์เ...


กิจกรรม : ยินดีต้อนรับสู่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรั...

กิจกรรม : Welcome Miss Faye Coldwell to Satit Kaset MP Lab School
รายละเอียด :
     Welcome to Satit Kaset MP Lab School Miss Faye Coldwell โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา...

กิจกรรม : ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประชุมรวมในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด :
     ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประชุมรวม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารห...

กิจกรรม : กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 38 ดอกแก้วเกมส์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักกีฬาเ...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...

กิจกรรม : กำหนดการ วันพัฒนาหลักสูตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     กำหนดการ วันพัฒนาหลักสูตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 17 - วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. วันพ...


กิจกรรม : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 หรือ Educa 2013
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์เ้...
กิจกรรม : ค่ายวิชาการ KUSMP Multi Skills Camp ครั้งที่ 4 “Come into My World”
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาก...

กิจกรรม : งานเกษียณอายุราชการ “พหุภาษา กตัญญุตา-คารวะ” ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานเกษี...

กิจกรรม : Satit Kaset MP Lab School-Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษานักเรียนไทย-ญี่ปุ่น Satit Kaset MP Lab School-Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School ครั้งที่ 2 เมืองอูจิ เก...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดให้ผู้ปก...

กิจกรรม : โครงการค่ายจริยธรรม สาธิตเกษตร หลักสูตรค่ายพุทธบุตร ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 7
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม : กำหนดการการจัดกิจกรรมช่วงปิดเรียนภาคต้น
รายละเอียด :
     เรื่อง กำหนดการวันปิดเรียนภาคต้น การรายงานผลการเรียน และการจัดกิจกรรมช่วงปิดเรียนภาคต้น และวันเปิด...

กิจกรรม : การสอบ Pre NT และ Pre O-NET ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม ...


กิจกรรม : การแข่งขันบาสเกตบอล "สาธิตรังสิต Fun Fair 2013 "
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล "สาธิตรังสิต Fun Fair 2013 " ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 9.00-15.00 น....

กิจกรรม : การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
รายละเอียด :
     ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจเข้าชมการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ของนักเรียนชั้นมัธยม...

กิจกรรม : กิจกรรม "เที่ยวกันไป ไม่ไกลเกินวัน" วันเสาร์ี่ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรม "เที่ยวกันไป ไม่ไกลเกินวัน" ในวันเ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 9.00 น- 12.00 น. ...

กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 ใ...

กิจกรรม : ขอเชิญสมัครโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวั...

กิจกรรม : งานเกษียณอายุราชการ “กตัญญุตา-คารวะ” ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานเกษีย...

กิจกรรม : แนะนำอาจารย์ใหม่วิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ Yu Kudo
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ Yu Kudo สำเร็จการศึกษาจากมหา...

กิจกรรม : กิจกรรม English General Knowledge Quiz ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร General...

กิจกรรม : ขอเชิญชมการแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "Just Turn แค่หันกลับมา...."
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ขอเชิญชมการแสดงละ...

กิจกรรม : ขอเชิญชมการแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "Hairzel"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ขอเชิญชมการแสดงละ...

กิจกรรม : ขอเชิญชมการแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "Where Wolf"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ขอเชิญชมการแสดงละ...

กิจกรรม : สรุปผลคะแนนถ้วยรวม กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     สรุปผลคะแนนถ้วยรวม กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2556 ประเภทคะแนนรวมกีฬา ชาย ได้แก่ สีชมพู Pink Zombie ประเภท...

กิจกรรม : กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือกับอุบัติภัยภายในโรงเรียน
รายละเอียด :
     งานสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือกับอุบัติภัยภายในโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 26 ส...

กิจกรรม : ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัด...

กิจกรรม : The 2nd of Satit Kaset MP Lab School – Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School Student Exchange
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับนักเรียนและอาจารย์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษานักเรียนไทย – ญี่ปุ่น The 2nd of Satit Kaset MP Lab School ...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “ป่าชายเลน” ป.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “ป่าชายเลน” สำหรับนักเรียนช...

กิจกรรม : ฟุตบอลเยาวชน 7 คน ‪#‎อมตะซ็อคเกอร์จูเนียร์คัพ‬ 2013
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชน 7 คน ‪#‎อมตะซ็อคเกอร์จูเนียร์คัพ‬ 2013 พรีเซนเต็ด บาย ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และผู้ปกครอง จาก ร.ร.อนุบาลปาลินา
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และผู้ปกครอง จาก ร.ร.อนุบาลปาลินา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2556 ...

กิจกรรม : กิจกรรมทำพัดจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมทำพัดจีน สำหรับนักเรียนร...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับนักเรียนและอาจารย์แลกเปลี่ยนจากโรงเรียนประถมในสังกัดมหาวิทยาลัยวากายามา
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับนักเรียนและอาจารย์ โครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตรฯ พหุภาษา - โรงเรียนประถมในสังกัดมหาวิทยาลัย...

กิจกรรม : ผลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ภาษาญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     ผลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิ...

กิจกรรม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 30
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานสัป...

กิจกรรม : ผลการประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายละเอียด :
     ผลการประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ การประกวดแต่งคำประพั...

กิจกรรม : การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมกิจกรรม "พหุภาษา แฟมิลี่แรลลี่" ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ขอเชิญทุกท่านร่วม...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว"

กิจกรรม : ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 2556
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 2556 สำหรับรักเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันท...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกวดร้องเพลง The Asean Way
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกวดร้องเพลง ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนฮิโก-ไทย โคริว
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนฮิโก-ไทย โคริว ในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี สาธิตเกษตร-อุบุยาม...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขียนพู่กันจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขียนพู่กันจีน สำหรับนักเรีย...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากหอการค้าไทยในจีนและคุณอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์
รายละเอียด :
     คุณกำจร วรวงศากุล จากบริษัทอมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะผู้มาเยือนจากหอการค้าไทยในจีน

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ...

กิจกรรม : คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจ...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42
รายละเอียด :
     ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์ นักเรียนชั้น ป.3/3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้...

กิจกรรม : กิจกรรมการประกวดทำบัตรอวยพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (haha no hi ka-do)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการประกวดทำบัตรอวยพรเนื่องในวันแม่แห่งชา...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร พหุภาษา – มัธยมเซริน ครั้งที่ 1
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร พหุภาษา – มัธยมเซริน ครั้งที่ 1 (The 1st of Satitkaset MP Lab School – Seirin High School Exchange Prog...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร : การทำ Nagashi Soumen
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึก...

กิจกรรม : กำหนดการพิธีการถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการพ...

กิจกรรม : การแข่งขันร้องเพลงจีน ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ Ms. Mayuko Tatsuishi นิสิตชั้นปีที่ 4 จาก Jissen Women University,Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับ Ms. Mayuko Tatsuishi นิสิตชั้นปีที่ 4 จาก Jissen Women University,Tokyo ประเทศญี่ปุ่น จะเดินทางมาฝึกสอนในวิชาภาษาญี่ปุ่น ระด...

กิจกรรม : การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ...

กิจกรรม : การแข่งขันสุดยอด...การประลองคันจิ (ครั้งที่ 11)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดการประลองคันจิ ...

กิจกรรม : โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ "สร้างวินัยให้ลูก-ศิษย์ ครูพ่อแม่คิ...


กิจกรรม : การทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 255...

กิจกรรม : ผลการแข่งขัน งานสานสัมพันธ์ทางช้างเผือกไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ทางช้างเ...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเ...

กิจกรรม : สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการ สัปดาห์ส่...

กิจกรรม : โครงการ “ตลาดนัดพหุภาษา หาหนังสือให้น้องอ่าน”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ “...

กิจกรรม : กิจกรรมพี่พบน้อง 2556
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัย...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐ...

กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “ภู...

กิจกรรม : เปลี่ยนแปลงกำหนดวันฝึกกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ
รายละเอียด :
     เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันบรรยายพิเศษเพื่อลูก–ศิษย์ จากวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นวันเสาร์ที...

กิจกรรม : โครงการ ฟ.ฟัน สะอาด ระดับชั้น ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที...

กิจกรรม : โครงการสานสัมพันธ์ทางช้างเผือก ไทย- ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9
รายละเอียด :
     โครงการสานสัมพันธ์ทางช้างเผือก ไทย- ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 วันที่จัดงาน วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 สถานที่ โรงเรียนสาธ...

กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร :: “ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก สานสู่สื่อการเรียนการสอน”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์จ...

กิจกรรม : กำหนดการพิธีแนะนำและปฐมนิเทศโครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     กำหนดการ พิธีแนะนำ และปฐมนิเทศโครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิ...

กิจกรรม : การแข่งขัน "บางแสนคลาสสิก" ครั้งที่ 30
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ rolex cellini replica โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยแ...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอาทิตย์ที่ 7 replica rolex watches us กรกฎาคม พ.ศ.2556 ...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา วัดปัญญานันทาราม - สาธิตเกษตร
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา 70-461 dumps วัดปัญญานันทาราม - สาธิตเกษตร เพื่อสืบส...

กิจกรรม : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ว...

กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันชาติอเมริกา ป.4-ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติอเมริกา ในว...


กิจกรรม : ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญตักบาตร เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมทำ...

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lesson Study
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาก...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สำหรับ อาจารย์ และ บุคลากร
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย IBM 000-010 dumps โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุ...

กิจกรรม : ขอเชิญชมการแข่งขัน KUSMP Badminton League # 4
รายละเอียด :
     ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ชมการแข่งขันแบดมินตัน KUSMP Badminton League # 4 ประเภทคู่ผสม แข่งขันทุกวันพุธ เวลา 18.00 ...

กิจกรรม : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนประจำปี 2556 (Impromptu Speech 2013)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของน...

กิจกรรม : กำหนดการนำเสนอผลงาน โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเีรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญชมการ...

กิจกรรม : สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4
รายละเอียด :
     งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาว...

กิจกรรม : ผลการประกวดการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) ม.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Microsoft 70-460 วิชาภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมเสริมหลักสูต...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย leather notebook ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเนื่องในวั...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ช.ณัฐภัทร เชิดชู นักเรียนระดับชั้น ป.6/3
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ช.ณัฐภัทร เชิดชู นักเรียนระดับชั้น ป.6/3 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพแล...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมก...

กิจกรรม : รายชื่อนักเรียนตัวแทนถือพานไหว้ครู พานเจิมหนังสือ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1/1 ด.ช.ปฏิพัทธ์ 70-462 มณี ป.1/2 ด.ญ.ธมนันท์ มีเจริญ ป.1/3 ด.ช.กิตติธร พู...

กิจกรรม : โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
     หัวข้อ ประกาศ : โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา ครั้งที่ 3 รายละเอียด : ...

กิจกรรม : Welcome to KUS MP ::: Miss Fuka Ishiyama :::
รายละเอียด :
     Welcome to KUS MP Miss Fuka Ishiyama The 9th of Satitkaset MP Lab School - Jissen joshi gakuen koutougakkou July 7th -25 th August , 2013 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึ...

กิจกรรม : กิจกรรม "เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง" ระดับชั้น ม.3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง" สำหรับนักเรีย...

กิจกรรม : กิจกรรม “แบ่งปันความรู้ สู่ห้องเรียน” ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดกิจกรรม “แบ่งปันความรู้ สู่ห้องเรียน” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การใช้บล็อก (Blog)ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การใช้บล็อก (Blog)ในการ...

กิจกรรม : การประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน 2555
รายละเอียด :
     กำหนดการประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ในว...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์(17-04-56)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ปี2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : คะแนนค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียนฯ ป.6
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : คะแนนค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียนฯ ม.3
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : Interactive Multilingual Camp # 3
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Inte...

กิจกรรม : ประกาศผลการประเมินโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง(Senior Project) ม.4-ม.5
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลการ...


กิจกรรม : ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศตาราง...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลการ...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว และ ตำแหน่งอาจารย์
รายละเอียด :
     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นลูกจ้างชั่วค...

กิจกรรม : โครงการมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ได้จัดโครงการมารยา...

กิจกรรม : ผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ( ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลการ...

กิจกรรม : การนำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง(Senior Project) ครั้งที่ 5
รายละเอียด :
     กำหนดการนำเสนอ Senior Project ครั้งที่ 5/2555 นาย คณภัทร ยศตระกูล =ม.6/3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 8.00 น. ห้องประชุมศึกษาเด...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 19/02/2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : โครงการการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ร...

กิจกรรม : Welcome to Satit Kaset MP Lab School
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรั...

กิจกรรม : สรุปผลการแข่งขันมินิซอคเกอร์ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     สรุปผลการแข่งขันมินิซอคเกอร์ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2555 **รุ่น ม.1-ม.2 ชาย -ชนะเลิศ ทีม KUS ช้างเผือก F.C -รองชนะเลิศอั...

กิจกรรม : การประชุมนานาชาตินักเรียน Ritsumeikan Uji International Student Forum (RUISF 2013)
รายละเอียด :
     นายกฤตนันท์ คล้ายสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.4/1 นางสาวนัทธพร นาคธนสุกาญจน์ นักเรียนชั้น ม.5/2 นางสาวธัญพิชชา ชลวา...

กิจกรรม : ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตารางสอบปล...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.คาเร็น อิกูจิ นักเรียนชั้น ม.2/3
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.คาเร็น อิกูจิ นักเรียนชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการพูดภาษาญ...

กิจกรรม : โครงการ “ผ้าป่ารวมใจส่งความรักความห่วงใยแด่บ้านเด็กธรรมรักษ์ ”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการ “ผ้าป่ารวมใจส่งความรักความ...

กิจกรรม : การแข่งขันแฮนด์บอลเชื่อมสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดโครงการแข่งขันแฮนด์บอลเชื่อมสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนระดับชั...

กิจกรรม : การแข่งขันบาสเกตบอลเชื่อมสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเชื่อมสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนระดับช...

กิจกรรม : การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่นเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ระดับประเทศ
รายละเอียด :
     ขอเป็นกำลังใจให้กับ ด.ญ.คาเร็น อิกูจิ นักเรียนชั้น ม.2/3 ร่วมการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น เนื่องในงานศิลปหั...

กิจกรรม : "The Clifford Phonics Camp"18th-21st 2013--มีผู้สมัครเต็มแล้ว--
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Th...

กิจกรรม : กำหนดการเกี่ยวกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งกำหนดก...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 05/02/2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : กำหนดวาระการประชุม "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555" วันที่ 12 ก.พ. 2556
รายละเอียด :
     กำหนดวาระการประชุม "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555" สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยวิทย...

กิจกรรม : ขอเชิญชมการนำเสนอ"Senior Project" 7-8 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด :
     การนำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง(Senior Project)7-8 กุมภาพันธ์ 2556 * 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.00 น. นาย ธงชัยฉัตร ...

กิจกรรม : กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม"ป...

กิจกรรม : การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ( TMC ) ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ( TMC ) คร...

กิจกรรม : รายงานผลการแข่งขันโครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รายงานผลการแข่งขันโครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติคณิตศา...

กิจกรรม : กิจกรรม โต้วาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันโต้วาที สำหรับนักเรียนระ...

กิจกรรม : Interactive Multilingual Camp (IMC)2013
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Inte...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp " 18th - 21st 2013"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Th...

กิจกรรม : การนำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)
รายละเอียด :
     การนำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 8.00 น. - 8.30 น. 1.นางสาวพลอยไพลิ...

กิจกรรม : ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 รอบเขตพื้นที่การศึกษา วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึ...

กิจกรรม : ผลการคัดเลือกนักเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเป็นนั...

กิจกรรม : Welcome to Satit Kaset MP Lab School
รายละเอียด :
     Welcome to Satit Kaset MP Lab School Yucai Middle School attached to No.7 High School of Sichuan Province , China ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน Yucai Middle Sc...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 30/01/2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพห...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการทำบุญตักบาตร เดือนมกราคม พ.ศ.255ุุ6
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมทำ...

กิจกรรม : นิทรรศการโครงการนิเวศสัมพันธ์ "จากภูผา สู่มหานที"
รายละเอียด :
     ชมรมรักษ์โรงเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดนิทรรศการโครง...

กิจกรรม : ห้องสมุดโรงเรียนฯแจ้ง"หนังสือมาใหม่ ชวนอ่าน"
รายละเอียด :
     ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา แจ้...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 2 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 จัดขึ้น...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ "เรียนรู้ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง" ป.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ "เรียนรู้ช...

กิจกรรม : ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้ง "ตาราง...

กิจกรรม : นิทรรศการแนะแนวทางการเลือกเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) สำหรับนักเรียนชั้น ป.3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน และ วิชาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศา...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่...

กิจกรรม : คอนเสิร์ต Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ่นไอรัก Concert # 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ งานพัฒนาดนตรี ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ...

กิจกรรม : การนำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) น.ส.นาทาชา พลอยไพลิน นุท ม.5/4
รายละเอียด :
     ขอเชิญฟังการนำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) เรื่อง การศึกษาการถ่ายทำรายการข่าวท้องถิ...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา (วิชาภาษาอังกฤษ) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...

กิจกรรม : โครงการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการการแข่งขันทางวิชาก...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ "ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ "ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์และเท...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     ตามที่สถาบันส่งเสริ replica rolex datejust มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ดำเนินการสอบคัด...

กิจกรรม : โครงการ แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ( Handwriting Competition) ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ cheap ipad cases วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ แ...

กิจกรรม : ผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ( ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมห IPad Air Cases าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิ...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
รายละเอียด :
     ตามที่สถาบันส่ IBM 000-003 dumps งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ดำเนินการสอ...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ Thank You Party
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู rolex replica watches for men โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศ...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ม.2 “ตามรอยอยุธยากรุงเก่า”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา CCIE Wir Lab ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัด...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ "ไหว้พระ ปั้นดิน" ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 70-453 dumps ระดับประถมศึกษา จัดโครงการการศึกษานอกสถาน...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้น ม.5 (เขาหินซ้อน,ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ "เดินตามโ...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 24/12/2012
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม : กิจกรรมวันคริสต์มาส 2012
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ leather ipad mini sleeve

วิชาภาษาอังกฤษ ภาษ...

กิจกรรม : เชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร leather ipad mini case

อาหารแห้ง และ เครื่อ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม : ผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ( ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศผลก...

กิจกรรม : การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ปี การศึกษา 2555
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ...

กิจกรรม : กิจกรรมวันคริสต์มาส 2012
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2012 สำหรั...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ม.4 : “ตามรอยเส้นทางประชาธิปไตยไทย"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยเส้นทา...

กิจกรรม : ผลการแข่งขัน "เพลงคุณธรรม" ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 5 คน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ...

กิจกรรม : กำหนดการโครงการแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ป.6 , ม.3
รายละเอียด :
     กำหนดการโครงการแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2555 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม ระดั...

กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "พหุภาษาพาโชค" งานประจำปี 2555
รายละเอียด :
     งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดี "พหุภาษาพาโชค" งานประจำปี 2555 ++ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับ...

กิจกรรม : กิจกรรม "อ่านลุ้นโชค" ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดกิจกรรม "อ่านลุ้นโชค" ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม พ.ศ.2555 ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าท...

กิจกรรม : การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดโครงการ การแข่งขันพูดภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้น...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมง...

กิจกรรม : กิจกรรมการเพนท์ถุงผ้า วันคริสต์มาส ภาษาจีน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมการเพนท์ถุงผ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับคณะผู้แทนบริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน จากประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรั...

กิจกรรม : รับสมัครเป็นครอบครัวเจ้าภาพแก่นิสิตจากมหาวิทยาลัยวากายามา ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา แจ้งประกาศ "...

กิจกรรม : ผลการคัดเลือกนักเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ "ผลก...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 12/12/2012
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : กำหนดการงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. "ชมผลงานท...

กิจกรรม : ผลการแข่งขันภาษาต่างประเทศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ณ จังหวัดระยอง
รายละเอียด :
     ผลการแข่งขันภาษาต่างประเทศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ณ จังหวัดระยอง ผลการแข่งขันภาษาต่างประเทศ การพูดส...

กิจกรรม : อาจารย์อัศวินทร์ เสียงลือชา ได้รับรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์อัศวินทร์ เสียงลือชา ที่ได้รับรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นเนื่องในพิ...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมซื้อสลากงานประจำปี "พหุภาษาพาโชค" งานประจำปี 2555 สาธิตเกษตร พหุภาษา
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. "ชมผลงานท...

กิจกรรม : งานประจำปี 2555 สาธิตเกษตร พหุภาษา "กิจกรรมช้อนไข่ลุ้นโชค"
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. "ชมผลงานท...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. "ชมผลงานท...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำโครงงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในหลวง (King project) เป็นภาษาญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศ...

กิจกรรม : กิจกรรมการร้องเพลงคริสต์มาสฉบับภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศ...

กิจกรรม : กิจกรรการตัดกระดาษจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาษาจีน)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการตัดกระดาษจีน สำหรับนักเรียนร...

กิจกรรม : กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการพิธ...

กิจกรรม : กำหนดการงานประจำปี 2555 ครั้งที่ 10 “สดุดีเกริกก้องเกรียงไกร พหุภาษารวมใจเทิดไท้องค์ราชินี”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมง...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมงานประจำปีสาธิตเกษตร 2555 "80 พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน"
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมงานประจำปีสาธิตเกษตร 2555 "80 พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน" ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิ...

กิจกรรม : ด่วน! รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 15 อัตรา ลงวันที่ 27-11-55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิท replica handbags online outlet ยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพ...

กิจกรรม : การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเ 642-432 กษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒน...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ นิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยวากายาม่า Mr. Naoshi Tanaka
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับ Mr.Naoshi Tanaka นิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยวากายาม่า ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมห...

กิจกรรม : การแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอด...

กิจกรรม : กิจกรรม “มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 5” (RSU Japanese Fair 2012)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียนเ...

กิจกรรม : โครงการค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ Mr.Terry Falckผู้แทนจากสถาบัน classical louis vuitton monogram replica Harrow House International College เยี่ยม
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับ Mr.Terry Falck ผู้แทนจากสถาบัน classical louis vuitton monogram replica Harrow House International College, SWANAGE , Dorset, UK ในโอกาสที่เดิ...

กิจกรรม : ม.5 ร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดโครงการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมชมนิทรรศการตลา...

กิจกรรม : ด่วน! รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 15 อัตรา ลงวันที่ 21-11-55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูน...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมทำ...

กิจกรรม : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกร hermes lindy replica รมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ก
รายละเอียด :
     สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ hermes bolide handbags outlet โครงการการศึก...

กิจกรรม : การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหา ครั้งที่ 13 ระดับประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหา ครั้...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิม เสริมศักดิ์ศศิธร รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ IMSO 2012 ครั้งที่ 9
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแสดงความย...

กิจกรรม : ด่วน! รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 15 อัตรา ลงวันที่14-11-55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ณ เมืองโบราณ และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการการศึกษา...

กิจกรรม : กิจกรรม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
รายละเอียด :
     ชมรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย lifeproof ipad case จัดกิจกรรม " วันพระบิดาฝนหลวงไทย" ซึ่งตรงกับวั...

กิจกรรม : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 6
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียนร...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนายยูตะ โทกุดะ ได้รับCertificated ของ Microsoftจากประเทศอังกฤษ ในการแข่งขัน ICDL #4
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับ IBM 000-009 dumps นายยูตะ โทกุดะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 กลุ่มสาร...

กิจกรรม : ด่วน! รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา 09-11-55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100% pass ccie โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพ...

กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาเคมี ชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ CCIE DC lab โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (IMSO 2012)
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิม เสริมศักดิ์ศศิธร นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาิ...

กิจกรรม : ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2555 ประจำภาคปลาย ฉบับสมบูรณ์ 2012 : 5 Nov.
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ online portfolio โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพ...

กิจกรรม : รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาิวทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัค...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา 06-11-55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 70-459 โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ...

กิจกรรม : รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน"กอล์ฟพหุภาษา เพื่อการศึกษา" ประจำปีการศึกษา2555
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู IBM 000-011 dumps โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการ...

กิจกรรม : รับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รับสมัครนักเ...

กิจกรรม : ประกาศผลสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียน การประชุมนักเรียนนานาชาติ
รายละเอียด :
     ประกาศผลสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียน การประชุมนักเรียนนานาชาติ The 2013 Third Annual International Student forum ณ Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School เมืองเกี...

กิจกรรม : กำหนดการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการสอบ ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ สู่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดภาคเรีย...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา ลงวันที่ 8 ต.ค.55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : การประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ตุลาคม 2555
รายละเอียด :
     ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555...

กิจกรรม : วันพัฒนาหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนากา...

กิจกรรม : ข่าวสารจาก Beijing No.39 Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 2
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนBei...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา ลงวันที่ 8 ต.ค.55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : ข่าวสารจาก Beijing No.39 Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 1
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนBei...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสื่อด้วยสีไม้"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสื่อด้วยสีไม้" โดย คุณณัฐวีร์ ...

กิจกรรม : กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 37 "ปทุมวันเกมส์" ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
รายละเอียด :
     ชาวพหุภาษาขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาสาธิตเกษตรทุกคนในการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 37 "ปท...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา ลงวันที่ 14 ต.ค.55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช : 23 ตุลาคม 2555
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...

กิจกรรม : ประกาศผลการประเมิน Senior Project ชั้น ม.4-5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     ประกาศผลการประเมินโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี...

กิจกรรม : รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดให้ผู้ปก...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     นักเรียนทุกระดับชั้น สามารถตรวจสอบระดับผลการเรียน ผ่านระบบตรวจสอบผลการเรียน Username คือ เลขประจำตัวนักเรียน ...

กิจกรรม : รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน15อัตรา ลงวันที่8 ต.ค.55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : กำหนดการวันปิดเรียนภาคต้น ประกาศต่างๆ และวันเปิดเรียนภาคปลายปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง"รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์" ลงวันที่ 27 ก.ย. 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศตาราง...

กิจกรรม : การประกวดการนำเสนอภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "International Holiday Calendar"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม การประกวดการนำเสนอภาษาอัง...

กิจกรรม : ตัวอย่างเล่มฉบับสมบูรณ์Senior Project โดย นางสาวธนพร คณาวัฒนกุล พ.ศ.2554
รายละเอียด :
     โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศ...

กิจกรรม : กิจกรรม ตลาดวิถีไทย
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมตลาดวิถีไทย สำหรับนักเรียนระ...

กิจกรรม : รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา
รายละเอียด :
     งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์ว...

กิจกรรม : ผลการแข่งขัน โครงการภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ค...

กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที...

กิจกรรม : กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้”
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” สำหรับ นักเรียน ชั้นมัธยมศ...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกันยายน พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมทำ...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ Mr. Louis Borok จาก โรงเรียน Westlake Boys High School
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรม : การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสต...

กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเ...

กิจกรรม : การแข่งขันโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ“เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานด้...

กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาว...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสื่อด้วยสีไม้"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสื่อด้วยสีไม้" โดย คุณณัฐวีร์...

กิจกรรม : การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ค...

กิจกรรม : กิจกรรม “ท่องเที่ยวเมืองจักสาน เบิกบานใต้สมุทร ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวเมืองจักสาน เบิก...

กิจกรรม : การแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "Mad Hatter" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ขอเชิญชมการแสดงละ...

กิจกรรม : การแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "ใคร..?" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ขอเชิญชมการแสดงละ...

กิจกรรม : การแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "THE tribes เผ่า-เผ่า" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ขอเชิญชมการแสดงละ...

กิจกรรม : การแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "HYPOCRITICAL" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ขอเชิญชมการแสดงล...

กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและก...

กิจกรรม : การแข่งขันประเมินความสามารถในการแ้ก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( TME )
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับเป็นศูนย์สอบการแข่งขันประเมินความสามารถในการแ้ก้...

กิจกรรม : การเยี่ยมชมการจัดการศึกษาในแบบ Thinking School ณ ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด :
     Westlake Boys High School และ Westlake Girls High School ประเทศนิวซีแลนด์ ได้เชิญ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ และคณะ ไปเยี่ยมชมการจัดกา...

กิจกรรม : รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มฯ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีนโยบายในกา...

กิจกรรม : รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ ณ ประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีนโยบายในกา...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดโครงการ...

กิจกรรม : ผลการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาส...

กิจกรรม : กำหนดการบรรยายสรุปกฎ กติกา มารยาท กิจกรรม “พหุภาษา แฟมิลี่แรลลี่”ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา กำหนดการบรรยายสรุป...

กิจกรรม : ผลการแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ( B MAGIC ) ระดับ ป.4-ป.6
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ( B MAGIC ) ระดับประถมศึกษาปีท...

กิจกรรม : ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ (ห้องสมุด) จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับช...

กิจกรรม : กิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน
รายละเอียด :
     งานสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน โดยมีอาจารย์จักร...

กิจกรรม : กิจกรรม "ตลาดนัดอิ่มใจ" ชั้น ป.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลาดนัดอิ่มใจ ในวันที่ 31 สิงหาคม ...

กิจกรรม : นิทรรศการ “๘๐ พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน”
รายละเอียด :
     ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “๘๐ พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบา...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมท...

กิจกรรม : กิจกรรมการละเล่นแบบญี่ปุ่น (Japanese Traditional game) ชั้น ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการละเล่นแบบญี่ปุ่น (Japanese Traditional g...

กิจกรรม : กิจกรรมการชงชา (Sado) ชั้น ม.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการชงชา (Sado) ในวันที่ 4 กันยายน ...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำอาหารญี่ปุ่น (Okonomiyaki) ชั้น ม.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทำอาหารญี่ปุ่น (Okonomiyaki) ในวัน...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “เรียนรู้ ป่าชายเลน” ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     ด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จะจัดกิ...

กิจกรรม : การปรับปรุงระบบการยืนยันตัวบุคคลก่อนการเข้าใช้งาน Internet
รายละเอียด :
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงระบบการยืนยันตัวบุคคลก่อนการเข้าใช้งาน Internet เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายระบบค...

กิจกรรม : รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตรพหุภาษา-ประถมวากายามา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศรายชื...

กิจกรรม : ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญฟังการ...

กิจกรรม : การแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ( B MAGIC ) ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงกา...

กิจกรรม : การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ร...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง"รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์" ลงวันที่6 ส.ค.2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2555 ระหว่า...

กิจกรรม : งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รายละเอียด :
     คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 1...

กิจกรรม : ขอเชิญเ้ข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 หรือ Educa 2012
รายละเอียด :
     ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเเละสัมมนากลุ่มย่อย[Workshop] และ International Conference ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒ...

กิจกรรม : กิจกรรมทำพัดจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมทำพัดจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบปร...


กิจกรรม : กิจกรรม เที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน :: วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม เที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยม...

กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ในวันพุธที่ 8 ส...

กิจกรรม : คำขวัญวันแม่แห่งชาติ พระราชทาน ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 โดยคำขวัญมีค...

กิจกรรม : กิจกรรมการเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น (Shodo) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น (Shodo) ...

กิจกรรม : การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จะทำการฉีดวั...

กิจกรรม : การบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ โดย นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญฟังการ...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษ...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง"รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์" ลงวันที่6 ส.ค.2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : กิจกรรมการประกวดทำการ์ดอวยพร และเขียนเรียงความวันแม่ ภาษาจีน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมการประกวดทำการ์ดอวยพร และเขียนเรียงความวันแม่...

กิจกรรม : ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ศ...

กิจกรรม : ประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     ผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษา (ป.5 – ป.6) - รางวัลชนะเลิศการประกวด ประเภทสวยงาม คือ ระดับ...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวาย...

กิจกรรม : การประกวดทำบัตรอวยพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (haha no hi ka-do)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการประกวดทำบัตรอวยพรเนื่องในวันแม่แห่งชา...

กิจกรรม : กิจกรรมหนอนไหม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 โดย ชมรมรักษ์โรงเรียน
รายละเอียด :
     ชมรมรักษ์โรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "หนอนไหม" แก่นักเร...

กิจกรรม : กิจกรรม "สำรวจระบบสุริยะจักรวาลกับสภาวะโลกร้อน" ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำ...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนSeirin Senior High Schoolประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเร...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนกับ ร.ร.ประถมวากายามา ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     ด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเ...

กิจกรรม : งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูน...

กิจกรรม : การแข่งขันเทเบิลเทนนิส มหานครเกมส์ 2555
รายละเอียด :
     นายภาณุวัฒน์ โอฬาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ นางสาวสุชานุช สุขดานนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยม...

กิจกรรม : โครงการ ทุนการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมปักกิ่ง 39 (Beijing No.39 Middle School)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียน...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเ...

กิจกรรม : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"แฟมิลี่ แรลลี่ ประจำปี 2555"
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา...

กิจกรรม : โครงการ Millennium Development Goals ( MDGs) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมโคร...

กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (General World Quiz) ชั้น ม.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอัง...

กิจกรรม : แนะนำ หนังสือ" MP World Magazine 1st Issue " ฉบับเดือน July
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมพัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจ...

กิจกรรม : การประกวดการนำเสนอภาษาอังกฤษในหัวข้อ"International Holiday Calendar"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม การประกวดการนำเสนอภาษาอัง...

กิจกรรม : การแข่งขัน "เถ้าแก่น้อย ซูโดกุเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย" ครั้งที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5...

กิจกรรม : กิจกรรม ฟ.ฟัน สะอาด ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม ฟ.ฟัน สะอาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที...

กิจกรรม : โครงการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 ปีพ.ศ. 2555
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ครั้...

กิจกรรม : กิจกรรม “ตลาดนัดพหุภาษา หาหนังสือให้น้องอ่าน”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ได้จัดโครงการหาหนังสือให้น้องอ่าน โดย...

กิจกรรม : กิจกรรม รุ่นพี่พบรุ่นน้อง
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัย...

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาวิชาชีพครู"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมโครง...

กิจกรรม : การแข่งขันบาสเกตบอล “บางแสนคลาสสิก” ครั้งที่ 29
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...

กิจกรรม : สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึ...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ
รายละเอียด :
     พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐ...

กิจกรรม : กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศ
รายละเอียด :
     กำหนดการฝึกซ้อม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 ว...

กิจกรรม : Welcome To Satit Kaset MP Lab School
รายละเอียด :
     Welcome the teachers from Elementary School Attaches to the Faculty of Education, Wakayama University ::: Ms.Oki Kasumi Vice Principal , Mr.Yade Daisuke (Grade 5 Teacher) and Ms.Fujihara Yuko (Grade 6 Teacher) to Satit Kaset MP Lab School ยินดีต้อนรับคณะรอง...

กิจกรรม : กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง2012
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูมินทร์ เตชากูล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเ...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ"ผ้าป่าการศึกษา" วัดปัญญานันทาราม - สาธิตเกษตร (พหุภาษา-บางเขน)
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา วัดปัญญานันทาราม - สาธิตเกษตร (พหุภาษา-บางเขน) เพื่อสืบสานปณิธานพระพร...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู และ พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีไหว้...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     งานสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลการวิจัย
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒน...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับคณะผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลปาลินา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับคณะผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลปาลินา กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตแห่งม...

กิจกรรม : ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากการแข่งขันกีฬา"สาธิต-สามัคคี" ครั้งที่ 37 ปทุมวันเกมส์
รายละเอียด :
     งานสหกรณ์ทดลอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึก...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง"การเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน"พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปี2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 สำหรับอาจารย์และบุคลากร
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยและัพัฒนาการศึ...

กิจกรรม : กิจกรรม การเปิดตัวสี และ แสดงพลังสี กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกี...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว " ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งคนงาน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : การทำและเล่นเกมทอยลูกเต๋า (Sugoroku) :: ม.2
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำและเล่นเกมทอยลูกเต๋า (Sug...

กิจกรรม : การทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ (Kamizumo) :: ป.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ ...

กิจกรรม : กำหนดการ"โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2555"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งกำหนดก...

กิจกรรม : โครงการประกวดหนังสั้น “คุณลักษณะสร้างคน เยาวชนสาธิตคิดสร้างสรรค์ : KUSMP IDENTITY SHORT FILM”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการปร...

กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวั...

กิจกรรม : โครงการ KUSMP Badminton League # 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน ปร...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 และการเรียนชดเชย คาบ 8
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อง...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ " ลงวันที่08-06-55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ...

กิจกรรม : การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้...

กิจกรรม : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ว...

กิจกรรม : กิจกรรม “วันชาติอเมริกา" ระดับชั้น ป.4-ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม “วันชาติอเมริกา" ประจำปีกา...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ " ลงวันที่08-06-55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการก...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ..คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายละเอียด :
     ยินดีต้อนรับ รศ.ดร. มาลัย จีรวัฒนเกษตร์ และ คณะนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎ...

กิจกรรม : ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์
รายละเอียด :
     ขอแสดงความชื่นชมและยินดี นายภาณุวัฒน์ โอฬาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวช...

กิจกรรม : เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่าง สำหรับนักเรียน...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพื่อการศึกษา" ม.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพื่อการศึกษา" ...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง จำหน่ายแผ่นซีดี "งานพระยศยิ่งยง ...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์"
รายละเอียด :
      งานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยแล...

กิจกรรม : ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าประชุมสัมมนานักเรียนนานาชาติ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ " จำนวน 9 ตำแหน่ง
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : กิจกรรมการเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาลทานาบาตะ(Tanabata) ป.5-ม.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาลทานาบ...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) ม.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu)ในวันที่ 15 มิถุนายน พ....

กิจกรรม : การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรม : รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอรายงานผลกา...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ " ลงวันที่08-06-55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : ประกาศ "รับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมความถนัดฯ"(วันเสาร์) ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศ "รับสม...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2555"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ " ลงวันที่01-06-55
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "แจ้งการรับ-ส่งนักเรียน" โครงการการศึกษาพหุภาษา
รายละเอียด :
     ด้วย งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิ...

กิจกรรม : ประกาศด่วน!!! "ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา(30-05-55)
รายละเอียด :
     ประกาศด่วน!!! " ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน " (บ.มนตรีฯ) รถมาจากบางเขน มาที่โครงการการศึก...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง การรับแผ่นซีดี "งานพระยศยิ่งยง ...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์"
รายละเอียด :
     งานสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่"
รายละเอียด :
     งานสุขภาพและพลานามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง"การจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียน" ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2555
รายละเอียด :
     งานสหกรณ์ทดลอง ฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดภาคเรียน...

กิจกรรม : ประกาศด่วน!!! "ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ...

กิจกรรม : ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง"การเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง การรับแผ่นซีดี "งานพระยศยิ่งยง ...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์"
รายละเอียด :
     ประกาศ การรับแผ่นซีดี งานพระยศยิ่งยง ...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์ โดยท่านผู้ที่สั่งซื้อสามารถรับแผ่นซีดีฯ ...

กิจกรรม : การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 และบัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายและรายงานตัว นศท
รายละเอียด :
     -การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 -บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 25...

กิจกรรม : ตัวอย่างการกรอกเอกสารใบสมัครเข้ารับราชการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2555 ชั้นปีที่ 1
รายละเอียด :
     ตัวอย่างการกรอกเอกสารใบสมัครเข้ารับราชการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2555 ชั้นปีที่ 1 ติดต่อสอบถามที่ อ....

กิจกรรม : ตัวอย่างการกรอกเอกสารใบสมัครเข้ารับราชการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2555 ชั้นปีที่ 2-5
รายละเอียด :
     ตัวอย่างการกรอกเอกสารใบสมัครเข้ารับราชการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2555 ชั้นปีที่ 2-5 ติดต่อสอบถามที่ อ.อัศวินท...

กิจกรรม : ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบตามคะแนน ในร...

กิจกรรม : ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบตามคะแนน ในร...

กิจกรรม : ตรวจสอบคะแนน O-NET รายบุคคล นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถตรวจสอบคะแนน O-NET รายบุคคล ได้ที่ http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/No...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาผู้นำ" Leadership Skills
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการอ...

กิจกรรม : รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(17 เมษายน 2555)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร...

กิจกรรม : พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
รายละเอียด :
     พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลการ...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลการ...

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Application สร้าง e-Book สำหรับ iBook บน iPad
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ก...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลการเ...

กิจกรรม : การมอบชั้นหนังสือ และ อุปกรณ์เครื่องเขียน ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด :
     ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ ประธานงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบชั้นหนังสือ และ อุปกร...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง"การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555"ยกเว้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1,4(เต็มแล้ว)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดให้นักเร...

กิจกรรม : ค่ายวิชาการ KUS MP Multi Skills Camp # 2 : 20-23 มีนาคม 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ค...

กิจกรรม : ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 ลงวันที่15-03-55
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "ผลการคัดเลือกนักเรียน" โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

กิจกรรม : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓ แจ้งกำหนดการออกอากศรายการ “ซูเปอร์จิ๋ว”
รายละเอียด :
     รายการ “ซูเปอร์จิ๋ว” วาไรตี้สำหรับเด็กและเยาวชน ทางโมเดิร์น ๙ ทีวี ร่วมกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓ บันทึ...

กิจกรรม : วิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555...

กิจกรรม : ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "ผลการคัดเลือกนักเรียน" โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา
รายละเอียด :
     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นลูกจ้างชั่วค...

กิจกรรม : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓ บันทึกเทปรายการ “ซูเปอร์จิ๋ว” ช่วง “ซุปเปอร์ คิดส์”
รายละเอียด :
     รายการ “ซูเปอร์จิ๋ว” วาไรตี้สำหรับเด็กและเยาวชน ทางโมเดิร์น ๙ ทีวี ร่วมกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓ บันทึ...

กิจกรรม : ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศตารางสอ...

กิจกรรม : ประกาศตารางสอบประเมินผลครั้งที่ ๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศตารางส...

กิจกรรม : ประกาศกำหนดการวันยืนยันสิทธิ์นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     งานทะเบียน โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอ...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษ...

กิจกรรม : โครงการมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ได้จัดโครงการมารยาทไทย “ง...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศรับสมัค...

กิจกรรม : เปิดรับสั่งจองดีวีดี"งานพระยศยิ่งยง...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำลังเปิดรับ...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 12 อัตรา
รายละเอียด :
     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นลูกจ้างชั่วค...

กิจกรรม : ขอขอบคุณนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา (สาธิตเกษตร-Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School)
รายละเอียด :
     "Thank you all exchange students from Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School" โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจั...

กิจกรรม : แนะนำหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครง...

กิจกรรม : นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16:ม.5
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนและอาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธย...

กิจกรรม : พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญอาจาร...

กิจกรรม : การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ได้ส่งนักเรียนร่วมก...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555
รายละเอียด :
     คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ชุ...

กิจกรรม : การประกวดดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออกช...


กิจกรรม : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET):ป.6,ม.3
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการ...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ : ป.4
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่...

กิจกรรม : การสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers:ป.6
รายละเอียด :
     เป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเกณฑ์การสอบข้อสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers ในระดั...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร "แฮนด์บอล" : ป.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "กิจกรรมแฮนด์บอล" สำหรับนักเร...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด :
     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นลูกจ้างชั่ว...

กิจกรรม : แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม"ป...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp "March 26th - 28th 2012"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Th...

กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการอบรมจิตพัฒนาปัญญา:ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...

กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง "ผลการคัดเลือกนักเรียน" ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2
รายละเอียด :
     ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "ผลการคัดเลือกนักเรียน" โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยา...

กิจกรรม : The Second Annual Ritsumeikan Uji International Student Forum (RUISF 2012)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ส่งอาจารย...

กิจกรรม : ประกาศผล "รายชื่อผู้โชคดี พหุภาษา...พาโชค"
รายละเอียด :
     งานพหุภาษาก้าวสู่...ทศวรรษที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ** ประกาศรายชื่อผู้โชคดี พหุภาษา...พาโชค ** *** ราย ละ...

กิจกรรม : การจัดนิทรรศการแนะนำภาษาที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กิจกรรม การจัดนิทรรศการแนะนำภาษาที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนว...

กิจกรรม : การสอบวัดความถนัดทางภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test) : ม.3
รายละเอียด :
     การสอบวัดความถนัดทางภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test) ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2555 สถา...

กิจกรรม : Thank you Party ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ...

กิจกรรม : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา)ประจำปี พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2555 วันอาทิตย์ที่ 29 มกรา...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “ ผจญภัยดินแดนวิทยาศาสตร์ ” ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึก...

กิจกรรม : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 รอบเขตพื้นที่การศึกษา วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึก...

กิจกรรม : โครงการค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์:ป.5
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา...

กิจกรรม : โครงการ “ไหว้พระ ปั้นดิน” : ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ “ไหว้พระ ปั้นดิน” สำหรับนักเรียนระดับชั้นปร...

กิจกรรม : สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภ...

กิจกรรม : กิจกรรมโต้วาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมโต้วาที ระหว่างวันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา
รายละเอียด :
     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นลูกจ้างชั่ว...

กิจกรรม : โครงการ Love Rock Love Kids อิ่มบุญอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการ Love Rock Love Kids อิ่มบุญอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่...

กิจกรรม : การแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งนักเรียนร่วมการแข่ง...

กิจกรรม : โครงการมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา:ม.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ กลุ่มสาระการเรียนรู็วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมั...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ตามรอยประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา:ม.2
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ตามรอยประวัต...

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Manage Your Class by Knowing Your Kids!
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรม...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ(มาบเอื้อง):ป.5
รายละเอียด :
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ(มาบเอื้อง) อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี ใ...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแสดงความยิ...


กิจกรรม : แจ้งเปลี่ยนวัน-สถานที่การแข่งขัน“กอล์ฟพหุภาษา เพื่อการศึกษา” ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดแข่งขัน“กอล์ฟพห...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง "การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดให้นักเ...

กิจกรรม : ประกาศ "ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตารางสอบกลา...

กิจกรรม : กิจกรรม “วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2554”
รายละเอียด :
     วัตถุประสงค์ 1.นักเรียนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมการเฉลิมฉลองในเทศกาลวันคริสต์มาส 2. นักเรียนเข้าใจความห...

กิจกรรม : การนำเสนอผลการศึกษาโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) ครั้งที่ 2/2554
รายละเอียด :
     1. วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 (เวลา 8.00-8.35 น.) จำนวน 3 คน ได้แก่ - เรื่อง การศึกษาวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตของบริษัท...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ
รายละเอียด :
     งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์ว...

กิจกรรม : ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ชลบุรี 1:ภาษาต่างประเ้ทศ (ภาษาจีน) มัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ช...

กิจกรรม : ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ชลบุรี 1:ภาษาต่างประเ้ทศ (ภาษาอังกฤษ) มัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ช...

กิจกรรม : ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ชลบุรี 1:ภาษาต่างประเ้ทศ (ภาษาญี่ปุ่น)มัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ช...

กิจกรรม : ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ชลบุรี 1:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ...

กิจกรรม : ข่าวด่วน!!! ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "กอล์ฟพหุภาษา เพื่อการศึกษา 2554"
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา...

กิจกรรม : กำหนดการพิธีการถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการ...

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับม.4
รายละเอียด :
     หลักสูตรสุขศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมรา...

กิจกรรม : ประกาศ แนะนำสินค้าที่ระลึกสมาคมฯ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ หลายอัตรา(22-11-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร : กิจกรรมการตัดกระดาษจีน :: ม.2
รายละเอียด :
     ชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร : กิจกรรมการตัดกระดาษจีน ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2554 สถานท...

กิจกรรม : ประกาศเปลี่ยนสถานที่สอบของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 /2554
รายละเอียด :
     ประกาศเปลี่ยนสถานที่สอบของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 /2554 สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบทุกคน จัดสอ...

กิจกรรม : ประกาศด่้วน!! แจ้งกำหนดการจัดงาน"พระยศยิ่งยง...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศด่้วน...

กิจกรรม : ประกาศจากสหกรณ์ทดลองฯ เรื่อง "การจัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกของโรงเรียนฯ"
รายละเอียด :
     สหกรณ์ทดลอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (15-11-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อ...

กิจกรรม : การเลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เรียน ท่านผ...

กิจกรรม : การเลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เรียน ท่านผ...

กิจกรรม : การเลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เรียน ท่านผ...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช : 23 ตุลาคม 2554
รายละเอียด :
     ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ร่วมพิธีถวายรา...

กิจกรรม : การเลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เรื่อง การ...

กิจกรรม : การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดให้นักเ...

กิจกรรม : สารจากอาจารย์ใหญ่ Ritsumeikan Uji High School
รายละเอียด :
     สารจากอาจารย์ใหญ่ Ritsumeikan Uji High School Mr.Sumio SHIOZAKI แสดงความห่วงใย กรณีประเทศไทยประสบภัยน้ำท่วม ...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลกา...

กิจกรรม : ประกาศผลการเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลกา...

กิจกรรม : โครงการวันพัฒนาหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน ร่วมโครงการวันพัฒนาหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 – 11 ตุลาคม พ.ศ.2554 สถานท...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ หลายอัตรา(06-10-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อง...

กิจกรรม : ข่าวจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้รับการสนับสนุนรางวัลพิเศษจากผู้ปกครองนักเรียน
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒน...

กิจกรรม : ประกาศกำหนดการวันปิดเรียนภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งกำหนดก...

กิจกรรม : มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 16 “อ่านทั่วไทย อ่านได้ทุกที่”
รายละเอียด :
     สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนหนอนหนังสือนักอ่านร่วมงาน “มหกรรมหนังสือระ...

กิจกรรม : ประกาศสถานที่ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับสถาบั...

กิจกรรม : ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดสอบปลายภา...

กิจกรรม : ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดสอบปลายภา...

กิจกรรม : ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมประชุม 27 กันยายน 2554
รายละเอียด :
     ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม ในวันอังคารที่ 27 ก...

กิจกรรม : โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 5 วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมโค...

กิจกรรม : ขอเชิญเข้ารับฟัง"การนำเสนอกิจกรรมหนอนไหม" ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ...

กิจกรรม : ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม"ช้อน ไข่ ลุ้น โชค" ระหว่างวันที่ 7 - 10 พ.ย. 2554 เวลา 15.30 น.
รายละเอียด :
     งาน “พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2” โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจ...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมงาน"พระยศยิ่งยง...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์" ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๕๔
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "พห...

กิจกรรม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
รายละเอียด :
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั...

กิจกรรม : การสนับสนุนรางวัลพิเศษ งานฉลอง ๑๐ ปี "พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒"
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้รับการสนับสนุนรางวัลพิเศษ สำหรับสลากงานฉลอง 10 ปีโรงเรียน จาก คุณสุภาวดี จันทร์...

กิจกรรม : งานฉลอง ๑๐ ปี "พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒" ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๕๔
รายละเอียด :
     งานสมาคมผู้ปกครอง ฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาก...

กิจกรรม : ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูน...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด :
     หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศ...

กิจกรรม : ศูนย์สารสนเทศการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจาปี 2554
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจาปี 2554 ดังนี้ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ แล...

กิจกรรม : แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในนิคมฯ อมตะนคร ลงวันที่ 30-08-54 เวลา 16.20 น.
รายละเอียด :
     ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณรอบๆ โรงเรียน ฯ ได้ลดลงแล้ว ดังนั้น โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในว...

กิจกรรม : ข่าวด่วนที่สุด !!! แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ พหุภาษา ฉบับที่2 ลงวันที่29-08-54
รายละเอียด :
      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ ข่...

กิจกรรม : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ลงวันที่29-08-54
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ ข่...

กิจกรรม : ข่าวด่วน!!! แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนสาธิตเกษตรฯพหุภาษาและบริเวณรอบๆโรงเรียนฯ ฉบับที1
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ ข่...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนคำไทย ณ ม.เกษตรศาสตร์
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ. สมภัสสร วิริยพันเลิศ นักเรียนระดับชั้น ม.1/1 และ ด.ญ. ปรายฝน วัฒนตระกูลชาติ นักเรียนร...

กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมฟัง"การนำเสนอ Senior Project" ครั้งที่1/2554
รายละเอียด :
     โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุ...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน"สัปดาห์วิทยาศาสตร์"ครั้งที่ 28ภาคตะวันออก
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน"สัปดาห์วิทยาศาสตร์"ครั้งที่ 28ภาคตะวันออก รายละเอียด : ระดับ...

กิจกรรม : ศูนย์สารสนเทศการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจาปี 2554
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจาปี 2554 ดังนี้ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ แล...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล คณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ส่งนักเรี...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ – ลูก ปีการศึกษา 2554 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม – วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนสาธิ...

กิจกรรม : โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ “เรียนรู้พัฒนาการตามวัยในยุคไอที” (18-08-2554)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยงานแนะแนว...

กิจกรรม : กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล ฯ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔" (08-08-2011)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดจัดกิจก...

กิจกรรม : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ วันแม่ ปี 2554
รายละเอียด :
     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาค...

กิจกรรม : การส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ BUUIC Speech Contest 2012
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คัดเลือกและส่งตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันก...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดร้องเพลงจีน ณ ศูนย์จีนศึกษา ม.บูรพา
รายละเอียด :
     ผลการประกวดร้องเพลงจีน วันที่จัดกิจกรรม : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา : 08.00 - 16.00 น. สถานที่ : ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบ...

กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียงความระดับจังหวัด
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานการประกวดเรียงความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา...

กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
รายละเอียด :
     วันภาษาไทยแห่งชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์ในวัน...


กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (28-07-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม...

กิจกรรม : โครงการ เรียนรู้เรื่องป่าชายเลน : ป.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ เรียนรู้เรื่องป่าชายเลน ในวันอังคารที่ 9 สิงห...

กิจกรรม : โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี : ป.3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครูและ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 และ พิธ...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเก...

กิจกรรม : โครงการ ฟ.ฟันสะอาด : ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ ฟ.ฟันสะอาด สำหรับนักเรียนและอาจารย์ ระดับชั้...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ Miss Seong Hui Kim นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการวัฒนธรรมและการศึกษา(สาธิตเกษตร-Jissen)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา(สาธิตเกษตร-Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงกา...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ (11-07-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัค...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ (08-07-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัค...

กิจกรรม : การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และรับสมัครกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมโครงการการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเ...

กิจกรรม : กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ปี 2 : ม.5-6
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ปี 2 สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.5...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ (Kamizumo) : ป.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการทำและแข่งขัน ซูโม่กระดาษ (Kamizumo) สำหรับนัก...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำและเล่นเกม Sugoroku : ม.2
รายละเอียด :
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการทำและเล่นเกม Sugoroku (เกมทอยลูกเต๋า) สำหรั...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึ...

กิจกรรม : สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2554
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬ...

กิจกรรม : โครงการบรรยาย “สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” ระดับชั้น ม.2
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนวจัดโครงการบรรยาย ในหัวข้อ “สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” สำหรับ นักเรียนระดับชั้น...

กิจกรรม : กิจกรรมวันชาติอเมริกา (4 กรกฎาคม 2554)
รายละเอียด :
     กิจกรรมวันชาติอเมริกา วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีขอ...

กิจกรรม : การแสดงดนตรีการกุศลเพื่อคนตาบอด
รายละเอียด :
     ขอเชิญชมการแสดงดนตรีการกุศลเพื่อคนตาบอด ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ในเวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ บริเวณอาคารอำนวยการ ชั...

กิจกรรม : โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศ...

กิจกรรม : กิจกรรม "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้" 24 มิถุนายน 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม ...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรม : ประกวดคัดลายมือ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยและรู้จักรู...

กิจกรรม : กิจกรรม “การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม “การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไ...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครอาจารย์(21-06-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัค...

กิจกรรม : การเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาล ทานาบาตะ (Tanabata)
รายละเอียด :
     กิจกรรม การเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาล ทานาบาตะ (Tanabata) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.6 ที่เลือกเรียนวิช...

กิจกรรม : KUS MP Badminton League ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการ KUS MP Badminton League ครั้งที่ 2 ประเภทคู่ผสม ชาย-หญิง สำ...

กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2554 "เปิดตัวสี" (17-06-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมก...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงละครเพื่อการศึกษา :ม.4
รายละเอียด :
     รายละเอียด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงละครเพื...

กิจกรรม : ประกาศเรื่อง"รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์" (17-06-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัค...

กิจกรรม : การติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ : Antivirus Kaspersky
รายละเอียด :
      เนื่องด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัส Eset Smart Security ที่ทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดหามาใช้งานนั้น ได้หมดสัญญาลง ทาง...

กิจกรรม : กิจกรรม การทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) : ม.1
รายละเอียด :
     กิจกรรม การทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์ Chihi...

กิจกรรม : โครงการ "อังคารสวยด้วยผ้าไทย"
รายละเอียด :
     ขอเชิญอาจารย์ และ บุคลากร ทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ในทุกวันอังคาร ในโครงการ “อังคารสวยด้วยผ้าไทย” ตั...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพ...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing No.39 Middle School
รายละเอียด :
     รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนมนุษยศาสตร์ 1ฯ ภาษาจีน เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาแบบ...

กิจกรรม : ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตฝึกสอนจาก University of Northern Colorado, U.S.A.
รายละเอียด :
     งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์...

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา วัดปัญญานันทาราม-สาธิตเกษตร
รายละเอียด :
     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา วัดปัญญานันทาราม - สาธิตเกษตร ณ ห้อง ญสส. อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระ...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ...

กิจกรรม : เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความถนัด ฯ ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการ...

กิจกรรม : เรื่องแจ้งจากงานโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)
รายละเอียด :
     ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาส...

กิจกรรม : รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา...

กิจกรรม : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT)ประจำปี 2553
รายละเอียด :
     รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำ...

กิจกรรม : ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ หลายอัตรา 01/06/54
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัค...


กิจกรรม : กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการประ...

กิจกรรม : กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตาราง 9 ช่อง กับการบูรณาการการเรียนการสอน”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการอบ...
กิจกรรม : ประกาศชั้นเรียน ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด :
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียนใหม่ที่มอบตัว ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 (คลิกที่ไฟล์เอกสารแนบ) ...

กิจกรรม : กำหนดการประชุมสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2554 “พหุภาษา ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนดการประชุ...

กิจกรรม : ร้านค้าสหกรณ์ทดลองฯ กำหนดการจัดจำหน่ายอุปรกรณ์เครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนด "การจัด...

กิจกรรม : กำหนดการจัดจำหน่าย หนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 (10-11 พ.ค.54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำหนด "การจัด...
กิจกรรม : ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯ และท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
รายละเอียด :
     งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพ...

กิจกรรม : การบันทึกคะแนน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     ขอความกรุณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ แล...


กิจกรรม : ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554广州篷房厂家 广州帐篷 篷...กิจกรรม : ขอเชิญผู้สมัครกิจกรรมการแข่งขัน “พหุภาษา แฟมิลี่แรลลี่” เข้าร่วมฟัง "การปฐมนิเทศ"
รายละเอียด :
     ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “พหุภาษา แฟมิลี่แรลลี่” ประจำปี 2553 ที่จะจัดขึ้นในวั...

กิจกรรม : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำป...

กิจกรรม : ม.6:ศึกษานอกสถานที่
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษานอกสถานที่ โครงการมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาส...

กิจกรรม : ม.5:ศึกษานอกสถานที่
รายละเอียด :
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษานอกสถานที่ โครงการภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย ณ พื้นที่ศึกษา จ.ราชบุรี แ...

กิจกรรม : LOVE ROCK LOVE KIDS “อิ่มบุญ อุ่นไอรัก” CONCERT#2
รายละเอียด :
     วัตถุประสงค์ -เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียน -ฝึกให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาใช้ให้...

กิจกรรม : ค่ายพักแรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดค่ายพักแ...

กิจกรรม : คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2554
รายละเอียด :
     คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 คำขวัญวันเด็ก2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ ทั้ง ๓ ด้านนี้มีความสำคัญกั...

กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนม.2 จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั...

กิจกรรม : กำหนดการงานประจำปี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมงานประจำปี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553...

กิจกรรม : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำป...